Üniversite öğrencilerinde latent Toxoplasma gondii enfeksiyonunun davranış ve kişilik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması

Amaç: Dünya nüfusunun üçte birinin toxoplasma gondii (T. gondii) ile enfekte olduğu, parazitin seroprevalansının sosyoekonomik durum ve hijyenik alışkanlıklara bağlı olarak farklılık gösterdiği bilinmektedir. Sağlıklı bireylerde genellikle beyin ve kas dokusunda latent kalarak asemptomatik enfeksiyonlar oluşturabilen T. gondiinin, özellikle son yıllarda nöropsikiyatrik tablolarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmaya alınma ölçütlerine uygun olarak çalışmaya katılan 150 gönüllü üniversite öğrencisinden elde edilen serum örneklerinin T. gondii IgG düzeyleri, ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) yöntemi ile üretici firmanın önerilerine uygun olarak belirlenmiştir. Katılımcıların suç profilleri (suç işleme ve trafik kazası yapma), dürtüsel davranışları (bedensel zarar verme ve intihar girişim/riski) ve kişilik özellikleri (dışa dönüklük, yumuşak başlılık, öz denetim, nevrotisizm ve gelişi- me açıklık) uygun ölçekler ve/veya klinik görüşmeler ile kaydedilmiştir. Bu çalışma ile T. gondii seropozitifliğinin, psikiyatrik açıdan sağlıklı bireylerdeki intihar girişimi ve bedensel zarar verme gibi dürtüsel davranışlar; suç işleme ve trafik kazası gibi suç olayları ve beş faktör kişilik tipleri ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bulgular: Çalışmadaki 150 gönüllünün 69’unun erkek (%46) ve 81’inin kadın (%54) olduğu, yaşlarının 20-37 (25.71±3.08) arasında değiştiği ve çalışmadaki genel T. gondii IgG seropozitiflik oranının %30.66 olduğu belirlenmiştir. Sero- pozitif ve seronegatif gruplar arasında trafik kazası yapma durumunun benzer olduğu; suç işleme, bedensel zarar verme ve intihar riski parametrelerinin ise seropozitif grupta daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Latent T. gondii enfeksiyonu ile dışa dönüklük ve gelişime açıklık boyutları benzer olarak bulunmuş; latent enfeksiyonu olanların daha düşük yumuşak başlılık ve öz denetim puanları ve daha yüksek nevrotisizm puanlarına sahip oldukları göste- rilmiştir. Tartışma: Türkiye’de bu kapsamda yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip araştırmamızdan elde edilen veriler, latent T. gondii enfeksiyonunun olumsuz davranışsal sonuçlar ile ilişkili olabileceğini doğrular niteliktedir. Psikiyatrik bozukluklarda T. gondii’nin olası etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için ileriye dönük araştırmalara gereksinme vardır. (Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(1):70-76)

The effects of latent Toxoplasma gondii infection on the behavior and personality characteristics of university students

Objective: It is well known that one-third of the world population is infected with toxoplasma gondii (T. gondii), and the seroprevalence varies according to socioeconomic status and hygienic habits. Nowadays, it’s thought that T. gondii which is related asymptomatic latent infections in brain and muscle tissue may be related with neuro- psychiatric conditions. Methods: T. gondii IgG levels of serum samples obtained from 150 volunteer university stu- dents who participated in the study according to inclusion criteria were determined according to the manufacturer's recommendations by ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) method. Criminal profiles (accident claims, criminal conviction), impulsive behaviors (non-suicidal self-injury, attempted suicide) and personality traits (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience) of the participants were recorded by appropriate scales and/or clinical interviews. The aim of this study was to investigate the relationship between T. gondii seropositivity and impulsive behaviors such as suicide attempt and physical injury, criminal events such as crime and traffic accidents and 5 factor personality types in psychiatric healthy individuals. Results: Sixty- nine (46%) of participants were male and 81 were female (54%), ages ranged from 20 to 37 (25.71±3.08) and the rate of seropositivity was determined as 30.66%. The relationship between seropositivity and accident claims was not statistically significant; the criminal conviction, non-suicidal self-injury and attempted suicide were statistically correlated. There was no statistically difference in terms of the features of extraversion or openness to experience between seronegative and seropositive groups. However, the T. gondii IgG were statistically highly correlated with lower agreeableness, lower conscientiousness and higher neuroticism scores. Conclusion: The data obtained from our study which is the first study conducted with this context in our country, confirms that latent T. gondii may be associated with negative behavioral outcomes. In order to fully understand the possible effects of T. gondii in psychi- atric disorders, prospective-based studies are needed. (Anatolian Journal of Psychiatry 2020; 21(1):70-76)

Kaynakça

Kijlstra A, Jongert E. Toxoplasma-safe meat: close to reality? Trends Parasitol 2009; 25(1):18-22.

Maksimov P, Zerweck J, Dubey JP, Pantchev N, Frey CF, Maksimov A, et al. Serotyping of Toxo-plasma gondii in cats (Felis domesticus) reveals predominance of type II infections in Germany. PLoS One 2013; 8(11):e80213.

Flegr J, Prandota J, Sovičková M, Israili ZH. Toxo-plasmosis - a global threat. Correlation of latent toxoplasmosis with specific disease burden in a set of 88 countries. PLoS One 2014; 9(3):e90203.

Furtado J, Smith J, Belfort R, Gattey D, Winthrop K. Toxoplasmosis: A global threat. J Glob Infect Dis 2011; 3(3):281.

Flegr J. Influence of latent Toxoplasma infection on human personality, physiology and morpho-logy: pros and cons of the Toxoplasma-human model in studying the manipulation hypothesis. J Exp Biol 2013; 216:127-133.

Ingram WM, Goodrich LM, Robey EA, Eisen MB. Mice infected with low-virulence strains of toxo-plasma gondii lose their innate aversion to cat urine, even after extensive parasite clearance. PLoS One 2013; 8(9):e75246.

Kannan G, Moldovan K, Xiao J-C, Yolken RH, Jones-Brando L, Pletnikov MV. Toxoplasma gondii strain-dependent effects on mouse behavi-our. Folia Parasitol (Praha) 2010; 57(2):151-155.

Torrey EF, Bartko JJ, Yolken RH. Toxoplasma gondii and other risk factors for schizophrenia: an update. Schizophr Bull 2012; 38(3):642-647. Kar N, Misra B. Toxoplasma seropositivity and depression: a case report. BMC Psychiatry 2004; 4:1.

Hanauer DA, Ramakrishnan N, Seyfried LS. De-scribing the relationship between cat bites and human depression using data from an electronic health record. PLoS One 2013; 8(8):e70585.

Pearce BD, Kruszon-Moran D, Jones JL. The rela-tionship between Toxoplasma gondii infection and mood disorders in the third National Health and Nutrition Survey. Biol Psychiatry 2012; 72(4):290-295.

Gale SD, Brown BL, Berrett A, Erickson LD, Hedges DW. Association between latent toxoplas-mosis and major depression, generalised anxiety disorder and panic disorder in human adults. Folia Parasitol (Praha) 2014; 61(4):285-292.

Havlícek J, Gasová ZG, Smith AP, Zvára K, Flegr J. Decrease of psychomotor performance in sub-jects with latent “asymptomatic” toxoplasmosis. Parasitology 2001; 122(5):515-520.

Příplatová L, Šebánková B, Flegr J. Contrasting effect of prepulse signals on performance of toxo-plasma-infected and toxoplasma-free subjects in an Acoustic Reaction Times Test. PLoS One 2014; 9(11):e112771.

Beste C, Getzmann S, Gajewski PD, Golka K, Falkenstein M. Latent Toxoplasma gondii infection leads to deficits in goal-directed behavior in healthy elderly. Neurobiol Aging 2014;35(5):1037-1044.

Bayam G, Dilbaz N, Bitlis V, Holat H, Tüzer T. İntihar davranışı ile depresyon, ümitsizlik, intihar düşüncesi ilişkisi: İntihar Davranış Ölçeği geçerli-lik, güvenirlik çalışması. Kriz Dergisi 1995; 3(1-2):223-225.

Basım N, Çetin F, Tabak A. Beş faktör kişilik özel-liklerinin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımla-rıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Derg 2009; 24(63):20-34.

Arling TA, Yolken RH, Lapidus M, Langenberg P, Dickerson FB, Zimmerman SA, et al. Toxoplasma gondii antibody titers and history of suicide at-tempts in patients with recurrent mood disorders. J Nerv Ment Dis 2009; 197(12):905-908.

Ling VJ, Lester D, Mortensen PB, Langenberg PW, Postolache TT. Toxoplasma gondii sero-positivity and suicide rates in women. J Nerv Ment Dis 2011; 199(7):440-444.

Arias I, Sorlozano A, Villegas E, de Dios Luna J, McKenney K, Cervilla J, et al. Infectious agents associated with schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Res 2012; 136(1-3):128-136.

Cook TB, Brenner LA, Cloninger CR, Langenberg P, Igbide A, Giegling I, et al. "Latent" infection with Toxoplasma gondii: association with trait aggres-sion and impulsivity in healthy adults. J Psychiatr Res 2015; 60:87-94.

Goldman-Mellor SJ, Caspi A, Harrington H, Hogan S, Nada-Raja S, Poulton R, et al. Suicide Attempt in Young People. JAMA Psychiatry 2014; 71(2):119.

Kocazeybek B, Oner YA, Turksoy R, Babur C, Cakan H, Sahip N, et al. Higher prevalence of toxoplasmosis in victims of traffic accidents sug-gest increased risk of traffic accident in Toxo-plasma-infected inhabitants of Istanbul and its suburbs. Forensic Sci Int 2009; 187(1-3):103-108.

Yereli K, Balcioğlu IC, Özbilgin A. Is Toxoplasma gondii a potential risk for traffic accidents in Turkey? Forensic Sci Int 2006; 163(1-2):34-37.

Sugden K, Moffitt TE, Pinto L, Poulton R, Williams BS, Caspi A. Is toxoplasma gondii infection related to brain and behavior impairments in humans? Evidence from a population-represen-tative birth cohort. PLoS One 2016; 11(2):e0148435.

Lindová J, Příplatová L, Flegr J. Higher extra-version and lower conscientiousness in humans infected with toxoplasma. Eur J Pers 2012; 26(3):285-291.

Flegr J. Influence of latent toxoplasmosis on the phenotype of intermediate hosts. Folia Parasitol (Praha) 2010; 57(2):81-87.

Kaynak Göster