ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, etkileşimli tahta kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Düzce ili Akçakoca ilçe merkezi ve köylerde etkileşimli tahta kurulumu yapılmış okullarda görev yapan öğretmenler ve bu okullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 207 öğretmen ve 1324 öğrenci veri toplama aracını cevaplandırarak katkı sağlamıştır. Araştırmada betimsel model kullanılarak nicel veriler toplanmıştır. Uygulanan ölçme araçlarının normallik testi sonucuna göre elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için ikili değişkenin yer aldığı demografik verilerde Mann Whitney U testi; ikiden fazla değişkenin yer aldığı verilerde ise Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Öğretmenlerden elde edilen sonuçlara göre cinsiyet, hizmet süresi, çalışılan eğitim kurumu, yıl bazında derslerinde etkileşimli tahta kullanım süresi değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmamış; bir ders saatinde etkileşimli tahta kullanım düzeyi değişkenin etkileşimli tahta tutum ölçeği toplam puanı ile etkileşimli tahtanın avantajları alt boyutunda anlamlı farklılık bulunurken diğer boyutlarda bulunmamıştır. Öğrencilerden elde edilen verilerde cinsiyet, teknolojiye yönelik ilgi, okul türü ve düzeyi, ortaöğretim kurumlarına yerleşilen TEOG puanı değişkenine göre etkileşimli tahta görüş ölçeği puanları farklılaşırken okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenine göre farklılaşmamaktadır.

___

Akkoyunlu, B. (2002), Öğretmenlerin İnternet Kullanımı ve Bu Konudaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), ss. 1-8.

Akçayır, M. (2011), Akıllı Tahta Kullanılarak İşlenen Matematik Dersinin Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı, Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi, Tüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akdemir, E. (2009), Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Akpınar Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar, Ankara: Anı Yayıncılık.

Al-Qirim, N. (2011), Determinants of Interactive White Board Success in Teaching in Higher Educationin Stitutions. Computers ve Education, 56(3), ss. 827-838.

Altınçelik, B. (2009), İlköğretim Düzeyinde Öğrenmede Kalıcılığı ve Motivasyonu Sağlaması Yönünden Etkileşimli Tahtaya İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Aslan, H. (2018), Lise Tarih Derslerinde Fatih Projesi’nde Kullanılan Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayara İlişkin Öğrenci Görüşleri (Karabük Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.

Beauchamp, G. ve Parkinson, J. (2005), Beyond the 'wow' factor:Developing Interactivity With The Interactive White board. School Science Review, 86(316), ss. 97-103.

Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolits, G. J. ve Esquivel, L. (2013), Practical Considerations For Using Exploratory Factor Analysis İn Educational Research. Practical Assessment, Research and Evaluation, 18(6), ss. 1-13.

Beeland, W. D. (2002), Student Engagement, Visual Learning and Technology: Can Interactive White boards Help? http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.135.3542&rep=rep1&type=pdf

Candice, B. (2015), Interactive Whiteboards in Education (Master's thesis), Macquarie University, Australia. Retrieved from http://hdl.handle.net/1959.14/1073170

Cox, Margaret J. (1997), The Effects of Information Technology on Students’ Motivation. London: Kings College London and Coventry, http://openlibrary.org/b/OL17383013M/effects-of-information-technology-onstudents, 20.10.2008.

Çiçekli E. (2014). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fatih Projesi Kapsamında Etkileşimli tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Çoklar, A. N. ve Tercan, İ. (2014), Etkileşimli Tahta Kullanan Öğretmenlerin Etkileşimli tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri, 13(1), ss. 48-61.

Doğan Yılmaz, G. (2014), Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Niğde İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Elaziz, M. F. (2008), Attitudes of Students and Teachers To wards The Use of Interactive White boards in Efl Classrooms. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eliküçük, H. (2006), Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009), Eğitimde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Fen ve Matematik Öğretmeni Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9 th International Educational Technology Conference (IETC 2009), 14-21.

Glover, D., Miller, D., Averis, D. ve Door, V. (2007), The Evolution of an Effective Pedagogy for Teacher Susing the İnteractive White Boardand Modern Languages: An Empiricalanalysis from the Secondary Sectors. Learning, Media and Technology, 32 (1), ss. 5-20.

Gülcü, İ. (2014), Etkileşimli Tahta Kullanımının Avantajları ve Dezavantajlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, 05-07 Şubat, Mersin.10 Ekim 2014 tarihinde http://ab2014.mersin.edu.tr/konferans_programi.pdf sayfasından erişilmiştir.

Higgins, S., Falzon C., Hall, I., Mosaley, D., Smith, F. ve Wall, K. (2005), Embedding ICT in Literacy and Numeracy Strategies Final Report, http://partners.becta.org.uk/uploaddir/downloads/page_documents/research/univ_newca stle_evaluation_White boards.pdf, Erişim Tarihi:13.03.2014.

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003), İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (25), ss. 109–118.

İpek, C., Cemalettin, İ. ve Acuner, H. (2015), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları Ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), ss. 23-40.

İşman, A., Abanmy, F. A. A., Hussein, H. B., Saadany, A. And Abdelrahman, M. (2012), Saudi Secondary School Teachers Attıtudes'to wards Usıng Interactıve White board In Classrooms. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(3), ss. 286-296.

Karaca, A. (2018), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kennewell, S. ve Beauchamp, G. (2007). The Features of Interactive White Boards and the Influence on Learning. Learning, Media and Technology, 32(3), ss. 227–241.

Kızılkaya, M. F. (2018), Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Koçak, Ö. (2012), FATİH Projesi Kapsamındaki LCD Panel Etkileşimli Tahta Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları (Erzincan İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Koçak, Ö. ve Gülcü, A. (2013), Teachers’ Remarks on Interactive Whiteboard with LCD Panel Technology, International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(4), ss. 294-300.

Lai, C. C. ve Kritsonis, W. A. (2006), The advantages and disadvantages of computer technology in second language acquisition. National Journalfor Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 3(1), ss. 1-6.

Levy, P. (2002), Interactive Whiteboards in Learning and Teaching in Two Sheffield Schools: a Developmental Study. http://dis.shef.ac.uk/eirg/projects/ wboards. htm. Erişim tarihi: 12.03.20014.

Lopez, O. (2010), The Digital Learning Classroom: Improving English Language Learners‟academic success in mathematics and readingusing interactive White Board technology. Computers ve Education, (54), ss. 901 - 915.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013), Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), ss. 1799-1822.

Passey, D., Rogers, C., Machell, J.ve G. McHugy (2004), The Motivational Effect of ICT on Pupils, www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR523new.pdf, 13.03.2009.

Polat, S. ve Özcan, A. (2014), Akıllı Tahta Kullanımıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), ss. 439-455.

Shenton, A. ve Pagett, L. (2008), From Bored to Screen: The Use of The Interactive Whiteboard for Literacy in Six Primary Classrooms in England. Literacy, 41(3), 129–136.

Smart Tech. (2006), Interactive White boards and Learning: Improving Student Learning Outcomes and Streamlining Lesson Planning.

Smith, H, J.,Higgins, S., Wall, K. ve Miller, J. (2005). Interactive White Boards: Boonorb and Wagon? A Criticalreview of the Literature. Journal of Computer Assisted Learning, (21), ss. 91-101

Somekh, B. M., Haldane, K., Jones, C., Lewin, S., Steadman, P., Scrimshaw, S., Sing, K., Bird, J., Cummings, B., Downning, T., Stuart, J., Jarvis, D. ve Mavers, D. W. (2007), Evaluation of the Primary Schools White board Expansion Project, http://partners.becta.org.uk/uploaddir/downloads/ page documents/research/White boards_expansion.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2014.

Şecan, H. (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik Ve Geçerlik (Birinci Baskı), Ankara: Seçkin Yayınları.

Şen, M. (2013), İlkoğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Şensoy, Ö. (2004), BDÖ Deneyimi Olan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları ve BDÖ Yönteminin Yararına İlişkin İnançları Üzerine Bir Çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Tatlı, C. (2014), Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Tuncel, M. (2012), Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 8(24), ss. 7-13.

Türel, Y. K. (2012), Öğretmenlerin Etkileşimli tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler ve İhtiyaçlar. 10 Ekim 2014 tarihindehttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/viewFile/5000037879/5000036737 sayfasından erişilmiştir.

Wood, R. ve Ashfield, J. (2008), Theuse of the Interactive White Board for Creative Teaching and Learning in Literacy and Mathematics: a Casestudy. British Journal of Educational Technology, 39 (1), ss. 84-96.

Yalçınkaya, Y. (2013), Ortaöğretim öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik öz yeterlikleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. H. (2012), Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Şişli Endüstri Meslek Lisesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversite, Türkiye

Zengin, K. F., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2011), Etkileşimli tahta Kullanım Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutumuna Etkisi, 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ.