Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Çatışma Yönetimi Stratejileri arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinde otantik liderlik ve çatışma yönetim stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda İstanbul ili, Avrupa yakası, Küçükçekmece ilçesindeki devlet okullarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin otantik liderlik algı düzeyleri ile çatışma yönetim stratejilerine yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiş ve aralarında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu ilişkiyi belirlemede “Spearman Korelasyonu” kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeyleri ile çatışma yönetim stratejileri arasında pozitif yönde ve yüksek bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

___

Akşit, H. (2010). Yönetim ve Yöneticilik. (2. Baskı). İstanbul: Kumsaati Yayınları.

Asarkaya Memiş, Ç., Karaçay Aydın, G., Kabasakal, H. Ve Ertenü Saraçer, B. (2009). Türkiye’ de otantik liderlik üzerine bir keşif çalışması. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir. 294-302.

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly. 16, 315-338.