Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Niteliği Üzerine Öğretmen Görüşleri

Bu çalışmanın amacı, Eskişehir İli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin okuma kültürü edindirme sürecinde Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin niteliğine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak "yarı yapılandırılmış görüşme" kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkçe ders kitaplarında öğrencilerin ilgi alanlarına ve düzeylerine uygun olmayan metinlerin yer aldığı, metinlerin öğrencilerde estetik bir duyarlık oluşumuna kılavuzluk etmediği, okumaya karşı istek uyandırmada ve okuma kültürü edindirmede yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Teachers’ Opinions on the Quality of the Texts in Turkish Course Books in the Process of Reading Culture Acquirement

The aim of this study is to determine the opinions of the Turkish teachers who work at the Ministry of National Education secondary schools in Eskişehir on the quality of the texts in Turkish course books in the process of reading culture acquirement. The study is qualitative. Data collection technique used in the study is “semi-structured interview.” Based on the findings of the research, it was found that in the Turkish course books there were texts that were not relevant to the interests and levels of the students; the texts did not lead to the development of an aesthetic sensitivity in students and kindle sufficient desire for reading and developing reading culture in students

___

Aslan, C. (2017). Örnek eğitim durumlarıyla Türkçe- Türk dili edebiyatı öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Balcı, A. (1995). Sosyal bilimlerde araştırma - yöntem teknik ve ilkeler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme. (Çev. F. Baytok). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Binyazar, A. (2010). Toplum ve edebiyat. İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Cemiloğlu, M. (2009). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi yeni programa uyarlanmış. Bursa: Alfa Aktüel.

Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çiftçi, M. (2010). Dil öğretimi. İ. Çetin (Ed.), Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 59-74.

MEB (2006). Ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönerge. Tebliğler Dergisi. 2597.

Demir, C. (2010). İlköğretim II. kademe ders kitaplarının içerik ve sözcük sayısı bakımından değerlendirilmesi. L. Uzun ve Ü. Bozkurt (Ed.),Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar. (ss. 66-81) Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Demirel, Ö. & Kıroğlu, K. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dilidüzgün, S. (2004). Okuma öğretimi hedefleri bağlamında Türkçe ders kitaplarındaki çocuk edebiyatı ürünleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 43-55.

Dilidüzgün, S. (2004)İletişim odaklı Türkçe derlerinde çocuk kitapları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Dilidüzgün, S. (2007).Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Gander, M. J. &Gardiner, H. W. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Yay. Haz. Bekir Onur) Ankara: İmge Yayınevi.

Gönen, M. (2007). Öğretim boyunca okuma alışkanlığı. Okuma kültürü ve okullarda uygulama sorunları toplantısı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Hasırcı, S. (2016). Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.

Kepenekçi, K.Y ve Aslan, C. (2011) Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile dil ve anlatım ders kitaplarında insan hakları üzerine bir çözümleme. TurkishStudies, - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, p. 483-502.

Odabaş, H., Odabaş Z.Y. & Polat, C. (2008). Üniveriste öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9 (2), 431-465.

Özbay, M. (2013). Türkçe öğretimi üzerine araştırma ve incelemeler. Ankara: Öncü Kitap.

Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Pehlivan, A. (2003). Türkçe ders kitabı seçme ve değerlendirme. Ankara: Turhan Kitabevi.

Sever, S. (2006). Türkçe öğretiminin çözülemeyen sorunları. Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 1189, 8-16.

Sever, S. (2007). Okuma kültürü edinme sürecinde Türkçe öğretiminin sorumluluğu. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı. Ankara.

Sever, S.(2008). Eğitimde ve bilimde Türkçe eğitimi. Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin Öngördüğü Eğitim, Bildiriler. Malatya.

Sever, S. (2013) Okuma kültürü edindirme sürecinde temel sorunlar ve çözüm önerileri, Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem Yayncılık.

Solak, M. ve Yaylı, D. (2009) İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 ( 9), 444 - 453.

Millî Eğitim Başkanlığı [MEB], (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) [Çevirim-içi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201783142827263-turkce.pdf

Tür, G. & Turla, A. (1981). Okul öncesinde çocuk, edebiyat ve kitap. İstanbul: YA-PA Yayınları.

Yaşar,Ş. (2008). Türkçe dersinin tanımı, kapsamı, önemi ve ilköğretim programındaki yeri. H. Pilancı (Ed.), Türkçe öğretimi. (1. Baskı) (ss. 1-18). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Yıldırım, A. ve Hasan Ş. (2008) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

___