Eylül Romanında Aşkı Hazırlayan Ortam ve Unsurlar

Eylül, Türk edebiyatının en başarılı psikolojik aşk romanıdır. Mehmet Rauf, Eylül'den başka da roman ve hikâye yazmış, dergi çıkarmış olmasına rağmen şöhretini Eylül romanıyla kazanmıştır. Mehmet Rauf, Eylül'de dar mekânda, bir mevsimde gelişen yasak bir aşkın, cinselliğe dönüşmeden yaşanması ve bedelinin de ölümle ödenmesini hikâye eder. Bu yazıda Eylül romanının edebiyatımızdaki yerine değinilecek, sonra da asıl temayı oluşturan yasak aşkın doğmasını oluşturan ortam ve diğer unsurlar üzerinde durulacaktır

The Environment and the Elements that Set the Stage for Love in the Novel “Eylül”

Eylül, by Mehmet Rauf, is the most successful psychological love novel of Turkish literature. Although Mehmet Rauf wrote other novels and stories and published a magazine besides Eylül, he became famous via the novel “Eylül.” In Eylül, Mehmet Rauf tells the story of a forbidden love that develops in a constricted environment, through one season, is lived without any sexual affair, and the price for which is paid with death. In this article, the place of “Eylül” in Turkish literature will be discussed, and, afterwards, the environment and other elements that lead to the inception of the forbidden love that form the plot will be focused on

Kaynakça

Akyüz, K. (1990), Modern Türk edebiyatının ana çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Belge, M. (1998), Edebiyat üstüne yazılar, İletişim, 1998.

Emre, İ. (2005). Edebiyat ve psikoloji, Ankara.

Gezgin, H.S. (1997), “Mehmet Rauf”, edebî portreler, Hazırlayan: Beşir Ayvazoğlu, Timaş Yayınları.

Güven, G. (2004) , Tanpınar’da yeni ders notları, Yayına Hazırlayan Hayri Ataş, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Habib, İ. (1940), Avrupa edebiyatı ve Biz, C: 2, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Hisar, A.Ş. (2011), Geçmiş Zaman Edipleri Bütün Yapıtları Portreler, Hazırlayan: Necmettin Türinay, YKY.

Huyugüzel, Ö. F. (1984), Hüseyin Cahit Yalçın’ın hayatı ve edebî eserleri, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir

İbn Hazm(1985), Güvercin gerdanlığı sevgiye ve sevenlere Dair, Çev.: Mahmut Kanık, İnsan Yayınları, İstanbul.

İbnu’l-Kayyim El-Cevziyye, (2009), Âşıklar, Çev: Fevzullah Demirkıran (1-19 bölümler)-Savaş Kocabaş (20-29 bölümler), Şûle Yayınları, Ankara..

Kabaklı, A. (1970),Türk edebiyatı, C: 2,Türk Edebiyatı Yayınları.

Karaosmanoğlu, Y.K. (1990), Gençlik ve edebiyat hatıraları, Baskıya hazırlayan: Atilla Özkırımlı, İletişim Yayınları,

Kerman, Z. (1998), Eylül romanında musiki, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yayınları, Ankara s.136-151.

Kestelli, R.N. (2012), Edebiyat hayatı (Hayat-ı edebiyye), Haz: Recep Duymaz- Yüksel Topaloğlu- Özcan Aygün, Akademik Kitaplar, İstanbul.

Naci, F. (2007), Yüz yılın Türk romanı, İş Bankası Yayınları,

Oktay, A. (1986). Toplumcu gerçekçiliğin kaynakları (1986), Bilim /Felsefe/ Sanat Yayınları,

Özbalcı, M. (2006) Servet-i Fünûn edebiyatının hikâye ve romanı, İsmail Parlatır ve Diğerleri, Servet-i Fünun Edebiyatı (2006), Akçağ Yayınları,s. 311-486.

Özcan, N. (2013), Eylül romanında can sıkıntısı, Ankara Üniversitesi DTCF, Türkoloji Dergisi, S. 20-1.

Pala, İ. (2008), “Göz görünce bir kez geriye ne kalır”, Kitâb-ı aşk, 10. Baskı Alfa Yayınları, İstanbul.

Rauf, M. (2016), Eylül, Yayına Hazırlayan Sabahattin Çağan, Özgür Yayınları. (Alıntılar bu baskıdandır)

Seyfettin, Ö. ve Ünaydın, R.E. (1972),, Diyorlar ki (Haz. Şemsettin Kutlu, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.

Talu, E.E. (2005), Geçmiş zaman olur ki anılar, Hazırlayan: Alâattin Karaca, Hece Yayınları.

Tanpınar, A.H. (1977), Makaleler, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları.

Teodor, R. (2005), Aşkın anatomisi, Derleyen: A Krich, Çev.: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul.

Uşaklıgil, H.Z. (1987), Kırk yıl, Haz: Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi.

Üner, A.M. (2006), Roman ve musiki Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarında musiki, Simurg Yayınları, İstanbul.

Yalçın, H.C. (1999), Edebiyat anıları, Yayına Hazırlayan: Rauf Mutluay, Türkiye İş Bankası yayını.

Kaynak Göster