Modern Devlet Kuramının Doğuşunda Niccolò Machiavelli’nin Rolü ve Etkisi

Bu çalışmada, modern devlet kuramı açısından Machiavelli’nin rolü tartışılmaktadır. Machiavellli, moderniteyle doğan yeni iktidar anlayışını en iyi analiz eden düşünürdür. İtalyan düşünür, siyasete gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Bu bakımdan Machiavelli, siyasal iktidarın tek olması gerektiğini savunur. Söz konusu yaklaşım, siyasal iktidarın kral, Kilise ve aristokratlar arasında paylaşıldığı Ortaçağ geleneğinden köklü bir kopuş anlamına gelir. Düşünür, virtù ve fortuna kavramları aracılığıyla yönetim teknikleri üzerinde de durur. Machiavelli’nin devlet kuramına son katkısı, seküler devlet modelini ortaya koymasıdır. Bu bağlamda, Machiavelli, siyasetle ahlakın ayrı düzlemler olduğunu savunmuş ve devlet adamlarının siyasal kararlar alırken devletin çıkarları dışında bir kısıtlayıcı ile davranmamaları gerektiğini söylemiştir.

The Role and Effect of Niccolò Machiavelli in the Emergence of Modern State Theory

In this study, the role of Machiavelli in the emergence of modern state theory is discussed. Machiavellli analyzed the new concept of power born with modernity in the most realistic way. He approached politics from a realistic perspective. In this respect, he argues that political power should be the only one. This approach means a radical break with the medieval tradition in which political power is shared between the king, the Church and the aristocrats. Machiavelli also focuses on administrative techniques through virtù and fortuna. His latest contribution to the theory of the state is to introduce the secular state model. In this context, Machiavelli argued that politics and morality are separate levels and said that statesmen should not act with a restrictive outside the interests of the state when making political decisions.

Kaynakça

Ağaoğulları, M.A. (1993). Siyasal Ahlak ve Devlet. Siyasal Ahlak ve Ahlaksızlık. (Der. T. Alkan). Ankara: Bilgi Yayınevi, 283-289.

Ağaoğulları, M.A. ve L. Köker (1997). Tanrı Devletinden Kral-Devlete. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Ağaoğulları, M.A. (2011). Niccolò Machiavelli: Prensin İktidarından Devlete. Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler. (Ed. M. A. Ağaoğulları). İstanbul: İletişim Yayınları, 319-344.

Akal, C. B. (1995). Sivil Toplumun Tanrısı. İstanbul: Engin Yayınları.

Akal, C. B. (2012). Machiavelli, Makyavelizm ve Meşruiyet Sorunu. Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite. (Haz. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 26-42.

Akal, C. B. (2017). Hukuk Nedir? Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Akal, C. B. (2018). Machiavelli’nin Cumhuriyeti ve Cumhuriyetleri. Felsefelogos, (69), 45-57.

Althusser, L. (2010). İki Filozof: Machiavelli-Feuerbach. (Çev. A. Tümertekin). İstanbul: İthaki Yayınları.

Alkan, T. (1993). Siyasal Ahlak ve Ahlaksızlık. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Anderson, B. (1995). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. (Çev. İ. Savaşır). 2. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.

Arnhart, L. (2018). Platon’dan Pinker’a Siyasî Düşünce Tarihi. (Çev. A. K. Bayram ve M. E. Okutan). Ankara: Adres Yayınları.

Armaner, T. (2012). Machiavelli, Fichte ve Siyasal Erdem. Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite. (Haz. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 96-103.

Avis, P. (2016). Foundations of Modern Historical Thought. New York: Routledge.

Beriş, H. E. (2014). Egemenlik: Bir Kavramın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. İstanbul: Tezkire Yayınları.

Berlin, I. (2016). Akıntıya Karşı: Fikirler Tarihi Üzerine Denemeler. (Yaz. Haz. H. Hardy). (Çev. E. Erbatur) İstanbul: Profil Yayınları.

Cassirer, E. (1984). Devlet Efsanesi. (Çev. N. Arat). İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

Celenza, C. S. (2015). Machiavelli: A Portrait. Cambridge & London: Harvard University Press.

D’Entreves, A. P. (1967). The Notion of The State: An Introduction to Politcal Theory. London: Oxford University Press.

D’Entreves, P. (2000). Devlet Kavramı. (Çev. B. Baysal). Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). Ankara: Dost Yayınları, 193-211.

Dobbelaere, B. (2015). Sekülerleşmenin Anlamı ve Kapsamı. Sekülerleşme: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar. (Der. M. A. Kirman ve. İ. Çapçıoğlu). (Çev. M. S. Ünal). Ankara: Otto Yayınları, 57-74.

Dumont, L. (2000). Bireycilik Üzerine Denemeler: Doğuş. XIII. Yüzyıldan Başlayarak Siyaset Kategorisi ve Devlet. Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). (Çev. H. Tufan). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 141-174.

Dupouey, P. (1998). Niccolo Machiavelli: İtalya’nın Çöküşüne Karşı Devletin Hizmetinde. Machiavelli, N. Hükümdar. (Çev. H. Karabulut). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Femia, J. V. (2004). Machiavelli Revisited. Cardiff: University of Wales Press.

Fontana, B. (2013). Hegemonya ve İktidar: Gramsci ve Machiavelli Arasındaki İlişki Üzerine. (Çev. O. Gayretli). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Giddens, A. (2005). Ulus Devlet ve Şiddet. (Çev. C. Atay). İstanbul: Devin Yayınları.

Goody, J. (2015). Rönesanslar. (Çev. B. Tırnakçı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Gramsci, A. (2018). Modern Prens: Machiavelli, Siyaset ve Modern Devlet Üzerine. (Çev. P. Esin). 2. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.

Kardeş, E. (2017). Machiavelli: Barışı Sevmek ve Savaşmayı Bilmek. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), (24), 337-352.

King, R. (2011). Machiavelli: İktidar Filozofu. (Çev. V. Atmaca). İstanbul: Alfa Yayınları.

Lucchese, F. D. (2015). The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lucchese, F. D. (2016). Machiavelli ve Spinoza’da Çatışma, Güç ve Çokluk. (Çev. O. Güner). İstanbul: Otonom Yayınları.

Machiavelli, N. (t.siz). Komplolar ve Karşı Komplolar Tarihi. (Çev. A. B. Hasan). İstanbul: Özne Yayınları.

Machiavelli, N. (1998). Hükümdar. (Çev. H. Karabulut). İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Machiavelli, N. (2011). Orta Elçilikler-Mektuplar. (Çev. A. Tolga). İstanbul: Say Yayınları.

Machiavelli, N. (2015). Komplolar Üzerine. (Çev. B. Yalçınkaya). İstanbul: Fabula Kitap.

Machiavelli, N. (2017). Siyaset Üzerine Konuşmalar. (Çev. H. Zengin). 2. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Machiavelli, N. (2018a). Askerlik Sanatı. (Çev. N. Güvenç). 3. Baskı. İstanbul: Anahtar Kitaplar.

Machiavelli, N. (2018b). Prens. (Çev. K. Atakay). 21. Basım. İstanbul: Can Yayınları.

Mansfield, H. C. (1998). Machiavelli’s Virtue. Chicago & London: Chicago University Press.

Nederman, C. (2019). Niccolò Machiavelli. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019 Ed.), (Ed. E. N. Zalta), URL = . (12.08.2019)

Newell, W. R. (2019). Tiranlar: Gücün, Adaletsizliğin ve Terörün Tarihi. (Çev. D. Şendil). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Pierson, C. (2011). Modern Devlet. (Çev. N. Kutluğ ve B. Erdoğan). İstanbul: Chiviyazıları Yayınları.

Roberts, J. M. (2010). Avrupa Tarihi. (Çev. F. Aytuna). İstanbul: İnkılap Yayınları.

Özkan, M. (2019). Modern-Demokratik Devlette Siyasal Temsil. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Özmakas, U. (2019). Prens: Machiavelli’nin Muazzam Muamması. İstanbul: İletişim Yayınları.

Pitkin, H. F. (1999). Fortune is a Woman: Gender & Politics in The Thought of Niccolò Machiavelli. Chicago & London: Chicago University Press.

Poggi, G. (1991). Çağdaş Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım. (Çev. Ş. Kut ve B. Toprak). İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.

Poggi, G. (2007). Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği. (Çev. A. Babacan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Salisburyli John (1969). Devlet Adamının Kitabından Seçme Parçalar. (Çev. N. Çolakoğlu). Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 1: Eski ve Ortaçağlar. (Der. M. Tunçay). Ankara:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Schulze, H. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. (Çev. T. Binder) İstanbul: Literatür Yayınları.

Schmitt, C. (2000). Soyut ve Çağa Bağlı Kavram Olarak Devlet. Devlet Kuramı. (Der. C. B. Akal). (Çev. B. E. Oder). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 245-254.

Schmitt, C. (2002). Siyasi İlahiyat. (Çev. E. Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Schmitt, C. (2006). Siyasal Kavramı. (Çev. E. Göztepe). İstanbul: Metis Yayınları.

Skinner, Q. (2002). Machiavelli. (Çev. C. Atila) İstanbul: Anahtar Kitaplar.

Skinner, Q. (2014). Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri, Birinci Cilt: Rönesans. (Çev. E. Buğlalılar ve B. Yıldırım) Ankara: Phoenix Yayınları.

Smith, P. (2001). Rönesans ve Reform Çağı: Bir Sosyal Arkaplan Çalışması. (Çev. S. Çağlayan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Strauss, L. (1958). Thoughts on Machiavelli. Glencoe: Free Press.

Strauss, L. (2000). Politika Felsefesi Nedir? (Çev. S. Z. Hünler). İstanbul: Paradigma Yayınları.

Türk, H. B. (2016). Niccolo Machiavelli. Siyasal Düşünceler Tarihi. (Ed. H. E. Beriş ve F. Duman). Ankara: Orion Yayınları, 307-350.

Türk, H. B. (2017). “Michel Foucault’nun Machiavelli’i”: Yönetimsellik Bağlamında Foucault’nun Machiavelli Okumasına Bir Bakış. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), (23), 37-56.

Viroli, M. (1992). From Politics To Reason of State:The Acquisition and The Transformation of the Language of Politics 1250-1600. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Viroli, M. (1997). Vatan Aşkı: Yurtseverlik ve Milliyetçilik Üzerine Bir Deneme. (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Viroli, M. (2010). Machiavelli’s God. (Tr. A. Shugaar). Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Viroli, M. (2014). Redeeming The Prince: The Meaning of Machiavelli’s Masterpiece. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Wiesner-Hanks, M. E. (2009). Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789. (Çev. H. Çalışkan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Wilson, B. (2015). Sekülerleşme. Sekülerleşme: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar.(Der. M.A. Kirman ve. İ. Çapçıoğlu). (Çev. A. Bayer). Ankara: Otto Yayınları, 9-24.

Wood, M. E. (2012). Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans’tan Aydınlanma’ya Batı Siyasal Düşüncesinin Toplumsal Tarihi. (Çev. O. Köymen). İstanbul: Yordam Kitap.

Zelyüt, S. (2012). Makyavelyan Virtù. Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite. (Haz. C. B. Akal). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 51-62.

Zuckert, C. H. (2017). Machiavelli’s Politics. Chicago: Chicago University Press.

Kaynak Göster