SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT

Teknolojik gelişmeler, hukuk alanında da etkilerini her geçen gün artırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, tebligatların elektronik ortamda yapılması amacıyla birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de 01.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’tir. Bu Yönetmelik Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usûl ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Çalışmanın konusunu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından söz konusu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak elektronik tebligat oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle, elektronik tebligat kavramından ve elektronik tebligat sisteminden bahsedilmiştir. Daha sonra, elektronik tebligatın uygulama alanı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, elektronik tebligatın uygulama alanı hem konu bakımından hem de kişi bakımından olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir. Ardından elektronik tebligat adresinin edinilmesi, elektronik tebligatın yapılması ve yapılamaması konuları ele alınmıştır. Son olarak ise, elektronik tebligat adresinin kapatılması anlatılmıştır.

___

Acar, Ayşe Ece. “Elektronik Tebligat.” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 74, S.1 (2016):159-174.

Acar, Ayşe Ece. “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde Tutulan Delil Kayıtlarının İspat Kuvveti ve Bu Kayıtların Aksinin İleri Sürülmesi.” Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, S.1 (2020): 73-88.

Akcan, Recep ve Albayrak, Hakan. Tebligat Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

Akkan, Mine. “Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat.” Medenî Usûl ve İcra ve İflâs Hukuku Dergisi, S. 39 (2018): 23-89.

Akkan, Mine. “7101 sayılı Kanunla Elektronik Tebligat Konusunda Getirilen Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi.” İç 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler, ed. Muhammet Özekes, 149-167. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.

Albayrak, Hakan. Tebligat Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.

Albayrak, Hakan. “Mukayeseli Hukuk Ve Yargı Kararları Işığında Elektronik Tebligatın Yapılmış Sayıldığı Tarih.” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29, S. 3 (2021): 2414-2453.

Arslan, Mehmet ve Biniş, Mine. “Türk Vergi Sisteminde Tebligat Ve Elektronik Tebligat” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14, S. 1 (2016): 300-317.

Arslan, Ramazan; Yılmaz, Ejder; Taşpınar, Ayvaz Sema ve Hanağası, Emel. Medenî Usul Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Arslanpınar Tat, Tuğçe. “Elektronik Tebligat.” İç Olaylarla Tebligat Hukuku, 197-214. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Atalı, Murat; Ermenek, İbrahim ve Erdoğan, Ersin. Medenî Usûl Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları: 2020.

Atalı, Murat; Ermenek, İbrahim ve Üçüncü, S. Hilal. Tebligat Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.

Aydemir, Murteza. Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları. İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayınları, 1993.

Aydın, Ufuk. “Sosyal Sigortalarda Sigortalılık Niteliğinin Kazanılması ve Yitirilmesi.” TÜHİS 16, S. 2 (2000): 32-50.

Centel, Tankut. Türk Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Doğan Yenisey Kübra ve Kabakcı Mahmut. Gönüllü Emeği ve İş Hukuku. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017.

Görgün, Şanal, Börü; Levent ve Kodakoğlu, Mehmet. Medenî Usûl Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınevi, 2021.

Güzel, Ali; Okur, Ali Rıza ve Caniklioğlu Nurşen. Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta, 2020.

Işık, Melih. “Muhatap Yerine Tebellüğe Yetkilendirilen Kişilere Tebligat Yapılması.” İç Olaylarla Tebligat Hukuku, 79-107. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Işık, Melih. “Tebligatın Yokluğu ve Usulsüz Tebliğ,” iç Olaylarla Tebligat Hukuku, 159-179. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.