ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TANINAN BİLGİ ALMA HAKKI VE BU HAKKIN ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İLİŞKİSİ

6102 Sayılı TTK’nın 392’nci maddesinde düzenlenen yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkı yönetim kurulu üyelerinin ağır ve kapsamlı sorumluluklarının doğal bir sonucu olarak belirmektedir. Bununla birlikte, hakkın kapsam ve sınırlarının incelenmesi üyelerin hangi hallerde bilgi alma haklarını kullanıp kullanamayacaklarının belirlenmesi bakımından önem arzetmektedir. Nitekim üyelerin bilgi alma hakkının herhangi bir sınırlandırma olmaksızın kullanabileceğinin kabulünün, kanunda düzenlenen hakkın amacına aykırı olabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hakkının sınırının genel olarak üyelerin sorumluluklarının doğabileceği noktaya kadar olduğu, sorumluluğun doğmasının ise her üyenin kendi görev ve yetkisi kapsamında kalan konularda mümkün olabileceği ve bu görev ve yetkilerin detaylı olarak belirlenmesinin ise bir yönetim kurulu iç yönergesi düzenlemek sureti ile mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda, bilgi alma hakkı zamansal olarak kullanılmaları bakımından yönetim kurulu toplantısından önce, yönetim kurulu toplantısı esnasında ve yönetim kurulu toplantısı dışında kullanılan bilgi alma hakkı olmak üzere üçe ayrılarak incelenmekte, hakkın kapsam ve sınırlarının yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ile olan ilişkisi ise buna göre değerlendirilmektedir.

___

Altaş, Soner. “Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkan’ın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı”, Terazi Hukuk Dergisi, 14,149 (2019):72-77.

Arnold, Wolf-Dieter. “Die Pflicht des Vorstandes zur Auskunftsverweigerung in der Hauptversammlung”, GesRZ, 2 (2007): 99-103.

Bahtiyar, Mehmet. Ortaklıklar Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi, 2019.

Bak, Jacek. Aktienrecht zwischen Markt und Staat. Wiasbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2003.

Bozbel, Savaş. “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı”, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1,1 (2013):79-96.

Bulut, Abdülkadir. “Transfer Of Management Authority In Joint Stock Company Content Organization Regulation”, PressAcademia Procedia, 2,1 (2016):574-594.

Bürgers, Tobias; Körber, Torsten, Aktiengesetz (Heidelberger Commentar). Münih: C.F. Müller, 2017.

Çağlar, Hayrettin; Ayhan, Rıza ve Özdamar, Mehmet, Şirketler Hukuku Genel Esasları. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.

Demirel, Duygu. “Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Devri”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 7,2 (2017):211-250.

Doğan, Beşir Fatih. “Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri Ve Yönetim Yetkisinin Devri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18,2 (2012): 609-640.

Gessler, Ernst; Hefermehl, Wolfgang; Eckardt, Ulrich; Kropf, Bruno, Kommentar zum AktG. Münih: Verlag Franz Vahlen, 1986.

Günay, Yavuz Selim. Anonim Şirketlerin Temsili. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.

Güney Akdağ, Necla. Anonim Şirket Yönetim Kurulu. İstanbul: Seçkin Yayıncılık, 2012.

Kalender, Emre. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.392). Ankara: Yetkin Yayınevi, 2017.

Kırca, İsmail; Şehirali Çelik, Feyzan Hayal ve Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2013.

Koç, Himmet. “Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi”, Medeniyet ve Toplum Dergisi, 1,2 (2017):163-186.

Kortunay, Ayhan. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı. İstanbul: 12 Levha Yayınları, 2015.

Pulaşlı, Hasan. “Anonim Şirketlerde İç Yönerge”, Legal Hukuk Dergisi, 11,125 (2013):35-45.

Pulaşlı, Hasan. Şirketler Hukuku Şerhi 2. Cilt. Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.

Pulaşlı, Hasan. Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Adalet Yayınevi, 2021.

Pulaşlı, Hasan. “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18,2 (2012):587-599.

Sayın Hediye, Bahar. “Yönetim Kurulu Üyelerinin Kişisel Haklarının Kurul Kararı İle İhlal Edilmesi ve İlgili Kararların Butlanı”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2,3 (2016):201-210.

Sayın Hediye, Bahar. “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantı Dışında Bilgi Alma Hakkının Konusu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 29,124 (2016): 485-496.

Tekinalp, Ünal. Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku. İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2020.

Üçışık, Güzin; Çelik, Aydın, Anonim Ortaklıklar Hukuku Cilt 1. Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.