BAŞKANLIK SİSTEMİNDE YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI ARASINDAKİ KARŞILIKLI ETKİLEŞİM ARAÇLARI AÇISINDAN TÜRKİYE-ABD HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Türk Tipi Başkanlık sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için denge ve kontrol araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Yazılı ve sert anayasa ile sınırlı devletin oluşturulması ve temel hak ve hürriyetlerin korunması için yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkilerinin tanımlanması, dengelenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda temel hak ve hürriyetler tanınmalı ve korunmalıdır. Anayasal organların kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak demokratik şekilde oluşturulması esastır. Anayasal organlar arasında karşılıklı etkileşim araçlarına da ihtiyaç bulunmaktadır.

___

ANAYURT, Ömer, Anayasa Hukuku Genel Kısım, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, Ankara-2020.

ATALAN, Mustafa, Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Adalet Yayınevi, Ankara-2019.

DÖNER, Ayhan, “Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Başkanlık Sistemi ve Türkiye İçinde, Editör: N. Talat Arslan, Aktüel Yayınları, Ankara-2013, s. 169-186.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, 8. Baskı, Ankara-2014.

FENDOĞLU, H. Tahsin, 171 Soruda Başkanlık Sistemi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara-2017.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt: I, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

GÖZLER, Kemal, Elveda Anayasa, Ekin Yayınevi, Bursa 2017.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 19. Bası, Ankara-2013.

GÜLENER, Serdar, Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme, SETA Yayınları, İstanbul 2016.

KANADOĞLU, Osman Korkut/ DUYGUN, Ahmet Mert, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Onikilevha Yayınları, İstanbul-2020.

KÖROĞLU, Veli, “Meclis Araştırması”, Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), Aralık 2006, s. 30-46, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695461, E.T. 20.10.2021.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 18. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara-2018.

ÖZBUDUN, Ergun, Anayasacılık ve Demokrasi, Yetkin Yayınları, Ankara-2019 (Anayasacılık).

ÖZER, Atilla, Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, 7. Baskı, Ankara-2016.

TANÖR, Bülent/ YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 17. Bası, İstanbul-2018.

TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 21. Bası, İstanbul-2017.

ZENGİN, Mehmet Ali, “ABD Başkanlık Sisteminde Fren ve Denge Mekanizması Üzerine Bir İnceleme”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 28, 2016, s. 1-28.