Geçici Serebral İskemi Modelinde Fokal Hipotermik Tedavi

İskemik inme ciddi ve önlenebilir toplumsal sağlık sorunudur. İskemik dokuda yetersiz oksijen ve metabolik ihtiyacın karşılanamamasına bağlı nöron ölümü gerçekleşmektedir. İskemi sırasında sitokin üretimi, adezyon molekülleri ve inflamasyon hasara katkıda bulunmaktadır. İskemik inme tedavisinde intravenöz tromboliz ve/veya mekanik trombektomi ile reperfüzyon sağlanarak iyi sonuçlar elde edilmektedir. Reperfüzyonun faydasının yanında inflamasyon ve beyin ödemini içerecek şekilde istenmeyen etkileri de vardır. Rerperfüze olan bölgenin fokal olarak ısısının düşürülmesi istenmeyen etkileri azaltarak nöron hasarını azaltabilir. Akdeniz Üniversitesi Hayvan Laboratuvarından sağlanan 28 adet rat kullanılarak intralüminal sütür tekniği ile 90 dakikalık geçici orta serebral arter oklüzyonu yapıldı. Rekanalizasyon sonrası kontrol grubunda işlem sonlandırıldı, diğer gruplarda ise internal karotis arter yoluyla sırasıyla 15ºC, 23ºC ve 37ºC ısısında serum fizyolojik infüzyonu yapıldı. Çalışma sırasında 15ºC salin infüzyonu yapılan grupta erken dönem ölümler görülmesi üzerine çalışmanın bu ayağı sonlandırıldı. Diğer gruplar 24. saat sonunda infarkt hacmi ve nörolojik sonlanım açısından karşılaştırıldı. Salin infüzyonu yapılan iki grupta (23 ve 37 ºC) da kontrol grubuna göre infarkt hacimlerinde küçülme saptandı (p=0,012). Salin infüzyonu yapılan gruplar arasında toplam (kortikal ve subkortikal) infarkt hacmi arasında fark yoktu. Kortikal infarkt hacmi açısından yapılan karşılaştırmada 23ºC grup kontrolle kıyasla anlamlı küçülme gösterildi (p=0,011), 37 ºC grup kontrolle kıyaslandığında anlamlı küçülme görülmedi sadece fark eğilimi vardı (p=0,063). Nörolojik skor açısından kıyaslama yapıldığında 23ºC’ lik infüzyon yapılan grubun skoru diğer gruplara göre daha iyi bulundu (p=0,010). Reperfüzyon sırasında salin infüzyonu ile infarkt hacminde azalma sağlanmıştır ve bu etki soğuk uygulama ile birlikte daha belirgindir. Ayrıca soğuk uygulama yapılan deneklerin nörolojik skorları daha iyidir.

Focal Hypothermic Treatment in Temporal Cerebral Ischemia Model

Ischemic stroke is a serious and preventable public health problem. The neurons in ischemic tissue die due to insufficient oxygen and failure to meet the metabolic need. Cytokine production, adhesion molecules and inflammation exacerbate the damage during ischemia. Positive results have been attained in ischemic stroke treatment by reperfusion through intravenous thrombolysis or/and mechanical thrombectomy. Despite the benefits of reperfusion there are also certain side effects consisting of inflammation and brain edema. Decreasing the temperature of the reperfused region locally may diminish the unwanted impact and mitigate the neuron damage. Using the 28 rats provided by the Animal Lab of Akdeniz University 90-minute temporary middle cerebral artery occlusion has been done by using intraluminal suture technique. Following the recanalization the process was terminated for the control group. In the other groups, serum physiologic infusion via internal carotid artery was done in temperatures of 15ºC, 23ºC and 37ºC consecutively. During the study early deaths were observed in the group which 15ºC saline infusion was done therefore, this pillar of the study was terminated. Other groups were compared in terms of infarct volume and neurological outcome after 24 hours. In both groups which saline infusion was administered (23 and 37 ºC) shrinkage was identified in infarct volumes compared to the control group (p=0,012). There was no difference in total cortical and subcortical infarct volumes between the groups subject to saline infusion. In terms of cortical infarct volume 23ºC group has shown a meaningful shrinkage compared to the control group (p=0,011) whereas 37-ºC group did not have meaningful shrinkage compared to the control and had only a tendency of difference (p=0,063). In comparison of neurological score, the score of the group infused with 23ºC saline was better compared to the other groups (p=0,010). During the reperfusion shrinkage in infarct volume was attained by the help of saline infusion and the impact is more evident paired with cold administration. Additionally, the neurological scores of cold administered subjects are better.

___

  • Kurisu K, Yenari MA. Therapeutic hypothermia for ischemic stroke; pathophysiology and future promise. Neuropharmacology. 2018;134:302-309. doi:10.1016/j.neuropharm.2017.08.025

___

APA Ünal, A. & Önal, M. Z. (2023). Geçici Serebral İskemi Modelinde Fokal Hipotermik Tedavi . Akdeniz Tıp Dergisi , 9 (3) , 317-324 . DOI: 10.53394/akd.1145360
Akdeniz Tıp Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 3
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

43.6b386

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyete Uyum Durumu ile Diyabulimia Riskinin HbA1c Düzeyine Etkisi

Gizem ÇELİK, İclal ÖZTÜRK

YENİDOĞAN DÖNEMİ HASTALIKLARINDA KAN BASINCI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Oktay PERK, Fatma Nur ÇAKMAK, Didem ALİEFENDİOĞLU

Covid-19’un Karın Duvarı Fıtığı Cerrahi Eğitimine Etkisi

Demet SARİDEMİR, Volkan DOĞRU, Ali AVANAZ, Muhittin YAPRAK, Sezer GÜRER

Akut Koroner Sendrom Şüpheli Hastalarda Mortalitenin Belirlenmesinde Ultra Duyarlı Troponin-I'in Değeri

Çeral Efe ARACI, Murat DUYAN, Mutlu KARTAL, Erkan GÖKSU

COVID 19 döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp kullanımı

Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ, Sevil ALKAN

YAŞLI SON DÖNEM BÖBREK HASTALARINDA ASİSTE PERİTON DİYALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Sümeyra KOYUNCU, Cihan UYSAL, Sibel AKIN, Ali GÜNDOĞDU, İsmail KOÇYİĞİT, Murat SİPAHİOĞLU, Oktay OYMAK, Bülent TOKGÖZ

Geçici Serebral İskemi Modelinde Fokal Hipotermik Tedavi

Ali ÜNAL, Mehmet Zülküf ÖNAL

COVID-19 Pandemisi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

Neşe ÖZTÜRK ATKAYA, Merve BİLGİN KOÇAK, Muhammet Ali ORUÇ

Gebe Kadınların Postpartum Konfor Düzeyi Üzerine Doğum Şekillerinin Etkisi

Mehtap AKGÜN, Arzu AKPINAR, Hatice BALCI YANGIN, İlkay BOZ

YANIK YARALANMASI OLAN HASTANEYE YATIRILAN ERİŞKİN HASTALARDA AĞRI KESİCİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARI

Mehmet TAPAN, Tuna AYAZ, İlke KEÇE, Mücahit CENGİZ, Ömer ÖZKAN, Özlenen ÖZKAN