Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı Tutumlarının Belirlenmesi

ÖZ Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin organ bağışı hakkındaki tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, 04.06.2021 ile 30.07.2021 tarihleri arasında, çevrimiçi google anket formu kullanılarak çok merkezli yürütülmüştür. Araştırmaya 105 hemşire katılmıştır. Araştırmanın verileri “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Organ Bağışı Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, ki kare veya Fisher testi, student t testi, Mann-Whitney U testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 28,22±6,6, toplam mesleki deneyim 6,11±6,57, toplam yoğun bakım deneyimi 3,54±4,58 ve haftalık ortalama çalışma saati 53,23±14,10 olarak belirlendi. Katılımcıların çoğu kadın (%80), lisans mezunu (%68,6), bekar (%69,5), vardiyalı çalışan (%81,9), dahili yoğun bakım ünitesinde çalışandı (%79,1). Organ bağışı ile ilgili eğitim aldığını (%22,9) ve organ bağışı kartı olduğunu ifade eden (%18,1) hemşire oranı düşük bulundu. Hemşirelerin Organ bağışı tutum ölçeği’ne göre pozitif tutum skoru yüksek (106,36±13,9), negatif tutum skoru ise (43,53±19,40) düşüktü. Hemşirelerin organ bağışı tutumları ile yaş, toplam mesleki ve yoğun bakım deneyim, haftalık ortalama çalışma saati, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, çalışma düzeni, statü, çalıştığı yoğun bakım ünitesi, organ bağışı eğitimi alma durumu ve organ bağışı kartı bulunma durumları arasında istatiksel olarak anlamda bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05). Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin organ bağışı konusunda gönüllü tutumlarının güçlü olduğu fakat organ bağışı kartı olanların çok az olduğu belirlendi.

Determination of Organ Donation Attitudes of Intensive Care Nurses

Abstract Objective: This study was conducted to determine the attitudes of intensive care nurses about organ donation. Methods: This is a descriptive research, and was carried out in multi-center using the online google questionnaire between 01.06.2021 and 30.07.2021. 105 nurses participated in the study. The data of the research were collected with the "Nurse Information Form" and "Organ Donation Attitude Scale". Data were evaluated with descriptive statistics, chi-square or Fisher test, student t test, Mann-Whitney U test, and one-way analysis of variance (ANOVA). Results: The mean age of the nurses was 28.22±6.6, the total professional experience was 6.11±6.57, the total intensive care experience was 3.54±4.58, and the average weekly working hours were 53.23±14.10. Most of the participants were female (80%), undergraduate (68.6%), single (69.5%), shift worker (81.9%), and working in the medical intensive care unit (79.1%). The proportion of nurses (22.9%) who stated that they had received education on organ donation and had an organ donation card (18.1%) was found to be low. According to the organ donation attitude scale of nurses, positive attitude score was high (106.36±13.9) and negative attitude score was low (43.53±19.40). It was seen that there was no statistically significant difference (p>0.05) between the nurses' attitudes towards organ donation and age, total professional and intensive care experience, average weekly working hours, gender, marital status, having a child, working order, status, intensive care unit, organ donation education and organ donation card status. Conclusion: It was determined that the volunteer attitudes of intensive care nurses about organ donation were strong, but those who had organ donation cards were very few.

___

 • 1. WHO, Organ Donation and Transplantation. (https://www.afro.who.int/health-topics/organ-donation-and-transplantation)
 • 2. Global Observatory On Donation And Transplantation. Global activity in organ transplantation Estimations 2019. (http://www.transplant-observatory.org/wp-content/uploads/2021/06/GODT2019-data_web_updated-June-2021.pdf)
 • 3. Türkiye Organ Nakli Vakfı. (Türkiye Organ Nakli Vakfı - Hayat Devam Etsin (tonv.org.tr).
 • 4. Mekkodathil A, El-Menyar A, Brijesh S, et al. Knowledge and willingness for organ donation in the Middle Eastern Region: A meta-analysis. J Relig Health 2020; 59(4):1810-1823. doi: 10.1007/s10943-019-00883-x.
 • 5. Fernández-Alonso V, Moro-Tejedor MN, Palacios-Ceña D, et al. Attitudes towards multi-organ donation among intensive care unit nurses in transplant hospitals. Int Nurs Rev 2021; 68(3):308-317. doi: 10.1111/inr.12639.
 • 6. Gurler H, Hancer AT. Attitudes of Turkish health care professionals toward organ donation and factors affecting organ donation: A systematic review. International Journal of Caring Sciences 2020; 13(1):93-102.
 • 7. Lomero MDM, Jiménez-Herrera MF, Rasero MJ, et al. Nurses' attitudes and knowledge regarding organ and tissue donation and transplantation in a provincial hospital: A descriptive and multivariate analysis. Nurs Health Sci 2017; 19(3):322-330. doi: 10.1111/nhs.12348.
 • 8. Calikoglu EO, Salcan S, Akcay HB, et al. Knowledge and attitudes of intensive care nurses on organ donation. EJMO 2018; 2(4):238–242. doi: 10.14744/ejmo.2018.0031.
 • 9. Kurt B, Öztaş D, İlter H, et al. Konya ilindeki birinci basamak sağlık çalışanlarının organ bağışı hakkındaki bilgi tutum ve davranışları. Sakarya Tıp Dergisi 2018; 8(3):497-504.
 • 10. Alakan YŞ, Aşıcıoğlu F. Yoğun bakım hemşirelerinin organ/doku nakli ve bağışına yönelik bilgi, tutum ve yaklaşımları. Nobel Med 2021; 17(1):20-29.
 • 11. Öden TN, Korkmaz FD. Kadavra donörden organ nakli oranlarını arttırmada hemşirenin sorumlukları: Sahada neler yapabiliriz? CBU-SBED 2021; 8(3):558-565.
 • 12. Forsberg A, Flodén A, Lennerling A, et al. The core of after death care in relation to organ donation: A grounded theory study. Intensive Crit Care Nurs 2014; 30(5):275-282. doi: 10.1016/j.iccn.2014.06.002.
 • 13. Shahsavarinia K, Tagizadieh A, Pouraghaei M, et al. Assessment of attitude and knowledge of personnel in the intensive care unit of Tabriz university of medical sciences hospitals toward organ donation. Transplant Proc 2016; 48(8):2577-2578. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.06.050.
 • 14. Janatolmakan M, Soroush A, Nouri R, et al. Knowledge, attitude, and performance of ICU, CCU, and emergency wards nurses in Kermanshah, Iran, regarding organ donation. Crit Care Res Pract 2020; 27:5167623. doi: 10.1155/2020/5167623.
 • 15. Lin MM, Hsu YN, Wang YW, et al. Factors associated with the willingness of clinical health care professionals for living organ donation. Transplant Proc 2018; 50(8):2320-2322. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.02.179.
 • 16. Xie JF, Wang CY, He GP, et al. Attitude and impact factors toward organ transplantation and donation among transplantation nurses in China. Transplant Proc 2017; 49(6):1226-1231. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.02.060.
 • 17. Abbasi M, Kiani M, Ahmadi M, et al. Knowledge and ethical issues in organ transplantation and organ donation: Perspectives from Iranian health personnel. Ann Transplant 2018; 23:292-299. doi: 10.12659/AOT.908615.
 • 18. Araujo C, Siqueira M. Brazilian healthcare professionals: A study of attitudes toward organ donation. Transplant Proc 2016; 48(10):3241-3244. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.09.044.
 • 19. Sakallı GD, Dağ GS. Organ transplantation and donation from the point of view of college students. Transplantation Proceedings 2019; 1-6. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.11.008.
 • 20. Fırıncıoğlu A, Erkalp K, Sevdi MS, et al. Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin beyin ölümü konusunda bilgi, tutum ve uygulamalarının değerlendirilmesi. İKSSTD 2020; 12(2):100-107.
 • 21. Sayın YY. Turkish validity and reliability of organ donation attitude scale. Journal of Clinical Nursing 2016; 25:642-655.
 • 22. Damar HT, Ordin YS, Top FU. Factors affecting attitudes toward organ donation in health care professionals. Transplantation Procs 2019; 51(7):2167–2170. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.183.
 • 23. Smudla A, Mihály S, Okrös I, et al. The attitude and knowledge of intensive care physicians and nurses regarding organ donation in Hungary--it needs to be changed. Ann Transplant 2012; 17(3):93-102. doi: 10.12659/aot.883463.
 • 24. Masoumian Hoseini ST, Manzari Z, Khaleghi I. ICU nurses’ knowledge, attitude, and practice towards their role in the organ donation process from brain-dead patients and factors influencing it in Iran. Int J Organ Transplant Med 2015; 6(3):105-113.
 • 25. Oo WL, Ong JS, Foong JW, et al. Knowledge and attitudes of healthcare professionals and the impact on willingness to donate organs: a tertiary hospital survey. Singapore Med J 2020; 61(3):154-161. doi: 10.11622/smedj.2019080.
 • 26. Vijayalakshmi P, Ramachandra N, Math SB. Indian ICU nurses’ perceptions of and attitudes towards organ donation. Br J Nurs 2015; 24(13):694-647. doi: 10.12968/bjon.2015.24.13.694.
 • 27. Efil S, Sise S, Üzel H, et al. Afyon ilinde halkın ve Afyon Kocatepe üniversitesi tıp fakültesi sağlık çalışanlarının organ bağışı konusuna ilgilerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2(3):361- 384.
 • 28. Hu D, Huang H. Knowledge, Attitudes, and Willingness Toward Organ Donation Among Health Professionals in China. Transplantation 2015; 99(7):1379-1385. doi: 10.1097/TP.0000000000000798.
 • 29. Tepehan S, Elmas İ. Türkiye’de beyin ölümü tanısına güven sorunu ve organ bağışına yansımaları. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2014; 18(1):8-14.

___

APA Efil, S. , Parlak, E. & Türen, S. (2023). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı Tutumlarının Belirlenmesi . Akdeniz Tıp Dergisi , 9 (3) , 309-316 . DOI: 10.53394/akd.1061100
Akdeniz Tıp Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 3
 • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

43.5b385