Safra yolları zedelenmesi ile seyreden karaciğer hidatozunun teşhisi ve cerrahi tedavisinin özellikleri

Giriş ve amaç: Karaciğer kist hidatid enfeksiyonu koyun, sığır yerleştiren bölgelerden görülen önemli bir sağlık problemidir. Cerrahi yaklaşım, karaciğer kist hidatid tedavisinde geleneksel bir yaklaşımdır. Kist hidatid cerrahisi önemli ölçüde morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bu çalışma, kist hidatid nedeniyle opere olan biliyer sistem hasarlı hastaları değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Cerrahi tedavi olan toplam 277 kist hidatidli hasta (erkek/kadın, 122/155; ortalama yaş, 40.3 yıl (aralık: 9-82 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların hepsinde biliyer sistemde hasarı bulunmaktaydı. Biliyer sistem hasarının tanısı klinik, byokimyasal ve görüntüleme yöntemleri konuldu. Bulgular: Hidatid kist cerrahisi sonrası biliyer sistem hasarı olan 277 hastanın %56’sına (155) safra yolları hasarının tamiri için kistektomi operasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde hastaların %26’sında morbidite ve %1.4’ünde mortalite gözlendi. Kist apsesi en sık görülen post-operatif komplikasyon idi. Sonuç: Biliyer sistem hasarı, kist hidatid cerrahisinden sonra sık görülen önemli komplikasyondur. İkincil bir cerrahi yaklaşımla bu komplikasyon tedavi edilebilir. Tedavinin başarısı kist lokalizasyonu, kist sayısı ve biliyer hasarın derecesi ile ilişkilidir.

Peculiarities of diagnostic and surgical treatment of liver echinococcosis with affection of bile ducts

Background and aims: Hydatid cyst of the liver is a common health problem in sheep- and cattle-raising areas. Traditionally, surgery has been a reasonable treatment modality; however, it has a high morbidity and mortality rate. The aim of this study was to investigate the post-operative complications of surgical therapy of hydatid cysts of the liver with biliary tract injury. Materials and methods: A total of 277 patients with hydatid cysts (male/female, 122/155; average age, 40.3 years, range: 9-82 years) who underwent hydatid surgery were enrolled. All patients had biliary tract injury after surgery. Biliary tract injury was diagnosed by clinical, biochemical and radiological (sonography, tomography, ERCP) methods. Results: Among the 277 individuals with hydatid cysts who had biliary tract injury after surgical treatment, 155 individuals (56%) had cystectomy for repairing bile duct fistula. Post-operative morbidity and mortality were 26% and 1.4%, respectively. Cyst abscess was the most common post-operative complication. Conclusion: Biliary tract complication after hydatid surgery is an important and commonly seen problem. Such a complication is treatable with second surgical management. Success in such surgery is related with cyst localization, cyst number and the extent of biliary tract injury.

Kaynakça

1. Agayev B. A. , Mamedov R. M. , Agayev R. M. ve ark. Hepatikobilier anastomozların konulmasının yeni yöntemleri//"Az. Tibb Jurnalı"; 1999, No: 4p. 104-105.

2. Agayev R. M. Diagnostic and surgical treament of liver echinococcosis with affection of bile ducts.//"Khirurgia" (Moscow), 2002; No, p. 58-63.

3. Agayev R. M. Diagnostic and surgial treament of complicated liver echinococcocosis//"Turkish Journal of Gastroenterology", 2002; v. 13, No 1, P. 11-16.

4. Agayev R. M. , A. A. Movchun, A. G. Abdullayev, A. K. Budan. Risk factors of the development of complications after echinococcectomy.//" VI International Euroasian and Azerbaijanian Congress of Gastroenterolologists and Surgeons", Baku, 2003, p. 40-41.

5. Akin M. L. Erenoglu C. , Uncu E. U Surgical management of hydatid disease of the liver: a military experience.//J. R. Army Med. Corps.-1998; v. 144, No: 3-p. 139-143.

6. Aliyev M. A. Seysembayev M. A. , Ordabekov M. A. Hepatic echinococcosis and it’s surgical treatment.//"Khirurgia" (Moscow)-1999, No: 3, p. 15-17.

7. Altintas N. Past to present: hydatitosis ecnococcosis in Turkey.//XX International Congress of Hydatidology.-Kushadasi, Turkey, 2001- p. 3.

8. Balik A. A. , Başoglu M. , Celebi F. et al. Surgical treatment of hydatid disease of the liver: review of 304 cases.//Arch. Surg.-1999; v. 134, No: 2-p. 166-169.

9. Bastani B. , Dehdashti F. Hepatic hydatid disease in Iran, with review of literature.//Sinai. J. Med.-1995; v. 62, No: 1-p. 62-69.

10. Bilge A. , Sozuer E. M. Diagnosis& surgical treatment of hepatic hydatid disease.//HPB Surgery 1994; v. 8, No: 2-p. 77-81.

11. Bouzidi A., Chehab F. Traitament chirurgical des fistules biliokystiques d’origine hydatique. A propos de 83 cas.//J. Chir(Paris)- 1997; v. 134, No: 3;-p. 114-118.

12. Dadoukis J. , Prousalidis J. , Botsios D. External biliary fistula.// HPB Surgery-1998; v. 10, No: 6 p. 375-377.

13. Golematis B. C. , Peveretos P. J. Hepatic hydatid disease: current surgical treament.//Sinai. J. Med.-1995; v. 62, No: 1-p. 71-76.

14. Kubishkin V. A. , Vishnevsky V. A. , Kaharov M. A. et al. Evolution of methods of surgical treatment of hepatic echinococcosis.//Annales of surgical hepatology (Moscow)-2002; t. 7, No: 1-p. 18-22.

15. Movchun A. A. , Abdullayev A. G. , Utepkaliyev M. R. Surgical tretment of liver echinococcosis with rupture in bile ducts.//"Khirurgia" (Moscow)-1991, No: 5-p. 149-156.

16. Movchun A. A. , Agayev R. M. Treament of bilary obstruction due to ruptured hydatid cyst//XX World Congress of Hydatidology. Kushadasi, Turkey, 2001 p. 176.

17. Moumen M. , Elalaou M. E. , Mehhane M. et al. La resestion du dome saillant du kyste hidatique du foie. A propos de 360 cas.//J. Chir. (Paris)-1990; v. 127, No: 2-83-86.

18. Nazirov F. G. , Ilhamov F. A. Surgical tretment of complicated liver echinococcosis//Annales of surgical hepatology (Moscow)-1999, v. 4, No: 1-p. 12-16.

19. Paksoy M. , Karahasanoglu T. , Carkman S. et al. Rupture of the hydatid disease of the liver into the biliary tract//Dig. Surg.-1998; v. 15, No: 1-p. 25-29.

20. Pomelov V. S. , Karimov S. I. , Nishanov H. T. Diagnostic and surgical tretment of liver echinococcosis with rupture in bile ducts.//"Khirurgia" (Moscow)-1991, No: 12-p. 87-91.

21. Rodriguez A. N. , Sanchez del Rio A. L. , Alguacil L. V. et al. Effectiveness of endoscopic sphincterotomy in complicated hepatic hydatid disease.//Gastrointest. Endosc.-1998; v. 48, No: 6-p. 593-597.

22. Seimenis A. Overview of the epidemiological situation of E/H in the Mediterranian region.//XX International Congress of Hydatidology- Kushadasi, Turkey; 2001-p. 25.

23. Uhl W. , Loffler H. , Zimmermann A. et al. Surgical treatment of echinococcosis of the liver.//Swiss Surg.-1999; v. 5, No: 3-p. 126-132.

24. Yol S. , Kartal A. , Talvi S. et. al. Open drainage versus overlapping method in the treatment of hepatic hydatid cyst cavities.//Int. Surg.- 1999; v, 84; No: 2; p. 139-143.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik hepatit C’li hastalarda MRI ile abdominal lenfadenopati sıklığının araştırılması

Necati YENİCE, Alaaddin AVCUL, Celale DURGUT, Yasemin GÖKTEN, Nursen ARICAN, Nevzat AKSOY

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’li hastaların eşlerinde HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı

Necati YENİCE, MUAMMER CANSIZ, Nursen ARICAN, Yasemin GÖKTEN, Celale DURGUT, Sembol TÜRKMEN

Ambulatuvar kolonoskopi: Sedasyon ile mi? Sedasyonsuz mu?

Rahşan KURTULUŞ, Zeynep KOÇER, Gülsüm BARKAN, İmren DOBRUCALI, Mustafa YILMAZ, Hülya SUNGURTEKİN, Uğur SUNGURTEKİN, Nadir YÖNETÇİ

Yanıkta mide mukoza hasarı üzerine antitrombin III'ün etkisi: Ratlarda deneysel çalışma

Mustafa YILMAZ, Özkan HEREK, Neşe DEMİRKAN

Aktif hidrojen iyonlarının gastroduodenal mukozadaki yeri

Zeygam SÜLEYMANOV, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

İntestinal lenfanjiektazi ve fonksiyonel duodenal lenfanjiektazi (Bir vaka nedeniyle)

Yaşar NAZLIGÜL, Arzu ENSARİ, Ali ÖZDEN

Duodenal ülserli hastalarda MHC klas II reseptör ekspresyonu

Zeygam SÜLEYMANOV, S. MUSAYEV, Özdal Sedef KURAN, Ali ÖZDEN, Burhan ŞAHİN

Pankreasın solid psödopapiller tümörü: Düşük malign potansiyelli karsinoma (2 Olgu)

Yasin PEKER, Fatma TATAR, Neşe EKİNCİ

Kronik diyare yakınmasıyla başvuran bir olgu nedeniyle Zollinger-Ellison sendromu

Vahit YÜKSELEN, A. Önder KARAOĞLU, M. Hadi YAŞA

Safra yolları zedelenmesi ile seyreden karaciğer hidatozunun teşhisi ve cerrahi tedavisinin özellikleri

Rauf Maksutoğlu AĞAYEV, Böyükkişi Ağaoğlu AĞAYEV, A. MOVÇUN, Şebruz A. NOVRUZOVA, Ali Kürşat BUDAN