Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Kronik hepatit C enfeksiyonu karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinomun nedenleri arasındadır. Bu çalışmada primer olarak kronik hepatit C’li heterojen bir hasta grubunda güncel olarak kullanılan ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin tedavi etkinliği ve yan etki profillerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olan bu çalışmaya ikinci kuşak direk etkili oral antiviral tedavi alan 72 hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait klinik ve laboratuvar verileri poliklinik takip dosyalarından elde edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58±14 olup, 39’u (%54) kadın idi. Baskın genotip 1b idi (%74.6). Non-sirotik, kompanse siroz ve dekompanse siroz hastaların sayıları sırasıyla; 56 (%77.8), 14 (%19.4) ve 2 (%2.8) idi. On sekiz hasta (%25) tedavi deneyimli idi. Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir, ledipasvir/sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ribavirin, glekaprevir + pibrentasvir ve paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + ribavirin alan hasta sayıları sırasıyla; 38 (%52.8), 13 (%18.1), 7 (%9.7), 7 (%9.7), 6 (%8.3) ve 1 (%1.4) idi. Toplam 71 hasta tedaviyi tamamladı ve bunların 69’unda (%97.2) kalıcı viral yanıt elde edildi. Ayrıca başlangıç aspartat aminotransferaz, alanin amimotransferaz, gama glutamil transferaz ve alfa fetoprotein düzeylerinde tedavi ile birlikte anlamlı bir düşüş izlendi (p

Real life data of second generation direct acting oral antivirals in the treatment of chronic hepatitis C: A single center and heterogeneous patient group

Chronic hepatitis C infection is one of the causes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The purpose of this study was primarily to examine the treatment efficacy and side effect profiles of second-generation direct-acting oral antivirals currently used in a heterogeneous patient group with chronic hepatitis C. Materials and Methods: This retrospective study included 72 patients who received second-generation direct-acting oral antiviral therapy. Clinical and laboratory data of the patients were collected from outpatient follow-up files. Results: The mean age of the patients was 58±14 years, of which 39 (54%) were women. The predominant genotype was 1b (74.6%). Patients with no cirrhosis, compensated cirrhosis, and decompensated cirrhosis were 56 (77.8%), 14 (19.4%), and 2 (2.8%), respectively. Eighteen patients (25%) were treatment experienced. On the other hand, patients treated with paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir, ledipasvir/sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ribavirin, glecaprevir + pibrentasvir, and paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + ribavirin were 38 (52.8%), 13 (18.1%), 7 (9.7%), 7 (9.7%), 6 (8.3%), and 1 (1.4%), respectively. A total of 71 patients completed the treatment and 69 of them (97.2%) was obtained sustained viral response. In addition, a significant decrease was observed in the initial aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, gamma glutamyl transferase, and alpha fetoprotein levels during treatment (p

Kaynakça

1. Pardee M. Diagnosis and management of Hepatitis B and C. Nurs Clin North Am. 2019;54:277-84.

2. Hyun Kim B, Ray Kim W. Epidemiology of Hepatitis B Virus Infection in the United States. Clin Liver Dis (Hoboken). 2018;12:1-4.

3. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017. Available at: http://apps.who.int/iris /handle/10665/255016. Accessed October 01, 2020.

4. Tozun N, Ozdogan O, Cakaloglu Y, et al. Seroprevalence of hepatitis B and C virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study. Clin Microbiol Infect. 2015;21:1020-6.

5. Gower E, Estes C, Blach S, et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014 Nov;61(1 Suppl):S45-57.

6. Altuğlu I, Sertöz R, Aksoy A, et al. Possible transmission risks and genotype distribution of hepatitis C virus infection in Western Turkey. Turk J Gastroenterol. 2013;24:349-55.

7. Gürbüz Y, Tülek NE, Tütüncü EE, et al. Evaluation of Dual Therapy in Real Life Setting in Treatment-Naïve Turkish Patients with HCV Infection: A Multicenter, Retrospective Study. Balkan Med J. 2016;33:18-26.

8. Kırdar S, Yaşa MH, Aydın N, ve ark. Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüsü Genotiplerinin Dağılımı. Meandros Medical Journal. 2015;16:108-13.

9. Aygen B, Yıldız O, Akhan S, et al. Retreatment of chronic hepatitis C infection with telaprevir: Preliminary results in Turkey. Balkan Med J 2015;32: 266-72.

10. Aygen B, Yıldız O, Gökahmetoğlu S, et al. Telaprevir combination therapy in patients infected with hepatitis C virus genotype 4. J Immunol Clin Microbiol 2016;2:57-61.

11. Ahmed H, Abushouk AI, Menshawya A, et al. Safety and Efficacy of Ombitasvir/ Paritaprevir/ Ritonavir and Dasabuvir with or without Ribavirin for Treatment of Hepatitis C Virus Genotype 1: A Systematic Review and Metaanalysis. Clin Drug Investig 2017;37:1009-23.

12. Flisiak R, ucejko M, Mazur W, et al. Effectiveness and safety of ledipasvir /sofosbuvir ± ribavirin in the treatment of HCV infection: The real-world HARVEST study. Adv Med Sci 2017;62:387-92.

13. Aygen B, Demirtürk N, Yıldız O, et al. Real-world efficacy, safety, and clinical outcomes of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir ± ribavirin combination therapy in patients with hepatitis C virus genotype 1 or 4 infection: The Turkey experience experience. Turk J Gastroenterol 2020;31:305-17.

14. Tada T, Kumada T, Toyoda H, et al. Viral eradication reduces allcause mortality in patients with chronic hepatitis C virus infection: a propensity score analysis. Liver Int. 2016;36:817-26.

15. Perelló C, Carrión JA, Ruiz-Antorán B, et al. Effectiveness and safety of ombitasvir, paritaprevir, ritonavir ± dasabuvir ± ribavirin: An early Access programme for Spanish patients with genotype 1/4 chronic hepatitis C virus infection. J Viral Hepat 2017;24:226 37.

16. Weil C, Mehta D, Koren G, et al. Sustained virological response to ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir treatment for hepatitis C: Real-world data from a large healthcare provider. J Viral Hepat 2018;25:144-51.

17. Backus LI, Belperio PS, Shahoumian TA, et al. Comparative effectiveness of ledipasvir/ sofosbuvir ± ribavirin vs. ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir/dasabuvir ± ribavirin in 6961 genotype 1 patients treated in routine medical practice. Aliment Pharmacol Ther, 2016; 44:400-10.

18. Cakmak E. Türkiye’de kronik Hepatit C Genotip 1 hastalarında direkt-etkili oral antiviral tedavinin gerçek yaşamda etkinliği ve güvenliği. Cumhuriyet Medical Journal 2018;40:56-64.

19. Çakır ÖÖ. Kronik Hepatit C Tedavisinde Direkt Etkili Antiviral Ajanların Tedavi Yanıtının Gerçek Yaşam Verileri: Tek Merkez Çalışması. Sakarya Tıp Dergisi 2019,9:455-63.

20. Nozaki A, Atsukawa M, Kondo C, et al. The effectiveness and safety of glecaprevir/pibrentasvir in chronic hepatitis C patients with refractory factors in the real world: a comprehensive analysis of a prospective multicenter study. Hepatol Int. 2020;14:225-38.

21. Hsu SJ, Chiu MC, Fang YJ, et al. Real-world effectiveness and safety of glecaprevir/pibrentasvir in Asian patients with chronic hepatitis C. J Formos Med Assoc. 2019 Aug;118(8):1187-92.

22. Liu CH, Liu CJ, Hung CC, et al. Glecaprevir/pibrentasvir for patients with chronic hepatitis C virus infection: Real-world effectiveness and safety in Taiwan. Liver Int. 2020;40:758-68.

Kaynak Göster

1984 1296

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Ezgi GÜLER, Egemen ÖZTÜRK, Mustafa HARMAN, Nevra ELMAS, Timur KÖSE, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Mürvet YÜKSEL

Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Feyzi BOSTAN, Halit KAYA, Ersin KAPAĞAN, Rıdvan YAVUZ, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Hızır KAZDAL, Şule BATÇIK, Leyla KAZANCIOĞLU, İlkay BAHÇECİ, Remzi Adnan AKDOĞAN

Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları

Göktuğ ŞİRİN, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Sibel BALCI, Ayça EROĞLU HAKTANIR, Emrullah DENGEŞİK, Kenan ÖZENDİ, Altay ÇELEBİ, Sadettin HULAGU

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Sami FİDAN, Arif COŞAR

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Cengiz KARACAER, HAVVA SERT, Mukaddes TOZLU

A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency

Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa KAPLAN

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Mustafa AKAR, Tevfik SOLAKOĞLU

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Enver AVCI, İsa ARDAHANLI, Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN