Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Matematik Soyutlama Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı ortaokul kaynaştırma öğrencilerinin matematik soyutlama düzeylerini incelemektir. Araştırma zaman ve mekân ile sınırlandırılmış bir durum olması ve özel bir durumun belirlenmesi ile durumun betimlenmesi ve detaylandırılması amaçlandığından dolayı “içsel durumun incelendiği” bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Van il merkezindeki bir ortaokulda öğrenim gören 4 ortaokul kaynaştırma öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme tekniklerinden homojen grup örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda aynı hazırbulunuşluk seviyesinde ve yetersizliğe sahip olan öğrencilerin matematik soyutlama düzeyleri incelenmiştir. Araştırma, ülkemizde ve tüm dünyada etki gösteren salgın (koronavirüs) sebebiyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Kaynaştırma öğrencilerinin matematik soyutlama düzeylerinin incelenmesi için uzman görüşü alınarak “zihinden toplama işlemi yapma” ve “örüntü oluşturma, devam ettirme ve genelleyebilme” kazanımları ile ilgili her biri dört açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerden biri herhangi bir soyutlama düzeyinde çıkmamış, ikisi deneysel soyutlama düzeyinde ve biri de birinci derece yansıtıcı soyutlama düzeyinde çıkmıştır.

Examining Secondary School Inclusive Students' Levels of Mathematics Abstraction

The study aimed to examine secondary school inclusive students’ mathematics abstraction levels. The research was designed as a case study that examined the “internal state" because the purpose was to describe and elaborate a case by determining a special case and because the case was limited in terms of time and place. The participants were 4 secondary school inclusive students studying at a secondary school in the city center of Van in the academic year of 2019-2020. While selecting the participants, the homogeneous group sampling technique, one of the purposeful sampling techniques, was used. In this respect, the mathematical abstraction levels of the students with the same level of readiness and disability were examined. The study was conducted using the live-course application of Education Informatics Network (EBA) due to the epidemic (coronavirus) affecting our country and the whole world. To examine the inclusive students’ mathematical abstraction levels, a data collection tool including four open-ended questions was prepared by taking expert views. The results revealed that one of the students did not come out at any level of abstraction; two of them were at the experimental abstraction level; and one was at the reflective abstraction level.

Kaynakça

Akçamete, G. (2015). Özel gereksinimi olan çocuklar. Ankara: Kök Yayıncılık.

Altun, M. (2015). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (11. Baskı). Bursa: Aktüel Yayıncılık.

Bingölbali., E & Özmantar, M. F. (2012). Matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Erdoğan, A. & Erdoğan Özdemir, E. (Ed.), Toplama ve çıkarma kavramlarının öğretimi ve öğrenci güçlükleri (ss. 31-61). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Can, E. (2020). Coronavirüs (covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, 6 (2), 11-53.

Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L. &Empson, S. B. (1999). Children’s mathematcis: cognitively guided instruction. Portsmouth, n. H.: Heinemann.

Carpenter, T. P., Franke, M. L., & Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating arithmetic and algebra in elementary school. Portsmouth, NH: Heinemann.

Creswell, J. W. &Maietta, R. C. (2002). Qualitative research. In D. C. Miller & N. J. Salkind (Ed.), Handbook of social research (pp. 143-184). Oaks, CA: Sage.

Merril, E. C. (2005). Preattentive orientingin adolescents with mental retardation. American Journal on Mental Reteardation, 110, 28-35.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Öğrenme güçlüğü. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). Matematik dersi öğretim program (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Projesi. “Kendi kendine öğrenme modülü” Modül-5 Engeli olan çocuklarla çalışma.

Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Ankara: Sempati Yayınları.

Piaget, J. (2001). Studies in reflecting abstraction (Çev.Ed. R. L. Campbell). Sussex, England: Psychology Press.

Resmî Gazete (2020). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Sayı: 31152.

Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.

Sorgun Rehberlik Araştırma Merkezi. (2017). Yetersizlik türleri ve özel bireylere toplumun bakış açısı.

Sucuoğlu, B. (2010). Zihinsel engelli bireylerin özellikleri. N. B. Sucuoğlu (Ed.), Zihinsel engelliler ve eğitimleri içinde (ss. 120-173). Ankara: Kök Yayıncılık.

Simon, M. A., & Tzur, R. (2004). Explicating the role of mathematical tasks in conceptual learning: An elaboration of the hypothetical learning trajectory. Mathematical Thinking and Learning, 6, 91-104. http://doi.org/10.1207/s15327833mtl0602_2.

Stake, R. (1995). The art of case study research. Oaks, CA: Sage.

Van de Walle, J. A., Karen, S. & Jennifer, M. (2018). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. Ed. S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Zembat, İ. Ö. (2016). Piaget’e göre soyutlama ve çeşitleri. E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat (Ed.), Matematik eğitiminde teoriler içinde (ss. 447-458). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Zembat, İ. Ö. & Aslan, M. (2016). Prescriptions guiding prospective teachers in teaching mathematics. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16(3), 735-769. https://Doi.Org/10.12738/estp.2016.3.0371.

Kaynak Göster

APA Ertem Akbaş, E. , Cancan, M. & Toygan, T. (2022). Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Matematik Soyutlama Düzeylerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 23. Cilt Özel Sayı , 427-471 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

26.4b8.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Matematik Öğretmenlerinin Alan Ölçme Konusuna İlişkin Öğretimsel Açıklamaları ve Tahmin Becerileri

Simge SAYIN, Ümare ÖZDEMİR, Ayse Tugba ONER

Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlere İlişkin Özelleştirilmiş Alan Bilgilerinin Öğretim Etkinliklerine Yansıması

Melike TURAL SÖNMEZ, Melisa Ayça KARACAKÖYLÜ

İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlem İşlemsel Hatalarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Halil ÖNAL, Oktay AYDIN

Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik İspatlarda İspat Yazma Becerilerinin İncelenmesi: Van Hiele Modeli

Ceylan ŞEN, Gürsel GÜLER

Origami Temelli Matematik Ders Planı Değerlendirme Rubriği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Okan ARSLAN

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Matematiksel Becerilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Fenomonolojik Araştırma

Burcu SEL

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Matematik Soyutlama Düzeylerinin İncelenmesi

Elif ERTEM AKBAŞ, Murat CANCAN, Tuğçe TOYGAN

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Serdal BALTACI, Suphi Önder BÜTÜNER, Erhan ÇALIŞKAN

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Kurma Durumlarındaki Matematiksel Yaratıcılıklarının İncelenmesi

Duygu ARABACI, Ebru SAKA, Sevilay ALKAN

Van Hiele Düzey Numaralandırmaları ve Düzey İsimlendirmelerine Eleştirel Bir Bakış

Gül KALELİ YILMAZ, Hülya SERT ÇELİK