ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz Eğitim öğretimin gerçekleştirildiği uygulama boyutu ile bu uygulamaların temelini oluşturan eğitim araştırmaları arasında kopukluk bulunduğuna dair alanyazında süregelen bir tartışma söz konusudur. Bu araştırmada, uygulama boyutunda yer alan öğretmenlerin, bu araştırma ve uygulama arasındaki boşluğun nedenleri hakkındaki görüşlerini, eğitim araştırmalarından ve araştırmacılardan beklentilerini ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Çanakkale il merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Verilerin betimsel analizi sonucunda; eğitim alanında yapılan araştırmaların işlevsel ve uygulamaya dönük olmaması, araştırmacıların uygulamadan uzak oluşu, uygulayıcılar ile araştırma sürecinde işbirliği içinde bulunulmaması ve sistem ile ilgili sorunlar nedeniyle araştırma ve uygulama arasında boşluk olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin; uygulamaya katkıda bulunacak araştırmalar yapılması, araştırmacıların sahaya inmesi ve araştırmacı ve uygulayıcılar arasında işbirliği sağlanması gibi beklentileri bulunmaktadır

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kaynakça

Armağan, Y. ve Yıldırım, N. (2015). Okul yönetiminde araştırma-uygulama sorunu: Okul müdürleri ve eğitim araştırmaları. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4(1), 33-60.

Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2015). Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 110-132.

Bauer, K., ve Fischer, F. (2007). The educational research-practice ınterface revisited: A scripting perspective. Educational Research and Evaluation, 13(3), 221-236. https://doi.org/10.1080/13803610701626150.

Balcı, A. (1989). Eğitimsel araştırmanın eğitimsel sorunların çözümüne uygulanması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 22(1), 411-420. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000868.

Beycioglu, K., Ozer, N., ve Ugurlu, C. T. (2010). Teachers’ views on educational research. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1088-1093. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.11.004.

Biesta, G. (2007). Bridging the gap between educational research and educational practice: The need for critical distance. Educational Research and Evaluation, 13(3), 295-301. https://doi.org/10.1080/13803610701640227.

Broekkamp, H., ve van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire. Educational Research and Evaluation, 13(3), 203-220. https://doi.org/10.1080/13803610701626127.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

DeCuir-Gunby, J., Marshall, P., ve McCulloch, A. (2011). Developing and using a codebook for the analysis of interview data: an example from a professional development research project. Field Methods, 23(2), 136-155. https://doi.org/10.1080/13803610701626127.

Ekiz, D. (2006). Primary School Teachers’ Attitudes towards Educational Research. Educational Sciences : Theory & Practice, 6(2), 395-402.

Galton, M. (2000). Integrating theory and practice: Teachers’ perspectives on educational research. Paper presented at the ESRC Teaching and Learning Research Programme – First Annual Conference, Leicester, England. Retrieved 10.02.2017 from http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003247.htm.

Gore, J. M., ve Gitlin, A. D. (2004). [RE]Visioning the academic–teacher divide: power and knowledge in the educational community. Teachers and Teaching, 10(1), 35-58. https://doi.org/10.1080/13540600320000170918

Hargreaves, D. H. (1997). In defence of research for evidence‐based teaching: a rejoinder to Martyn Hammersley. British Educational Research Journal, 23(4), 405-419. https://doi.org/10.1080/0141192970230402.

Hemsley-Brown, J., ve Sharp, C. (2003). The use of research to improve professional practice: A systematic review of the literature. Oxford Review of Education, 29(4), 449-470. https://doi.org/10.1080/0305498032000153025.

Küçük, M., ve Çepni, S. (2005). Implementation of an action research course program for science teachers: A case for Turkey. The Qualitative Report, 10(2), 190-207.

Landry, R., Amara, N., ve Lamari, M. (2001). Utilization of social science research knowledge in Canada. Research Policy, 30(2), 333-349. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00081-0.

Levin, B. (2013). To know is not enough: research knowledge and its use. Review of Education, 1(1), 2- 31. https://doi.org/10.1002/rev3.3001.

MacQueen, K., McLellan, E., Kay, K., ve Milstein, B. (1998). Codebook development for team-based qualitative analysis. Cultural Anthropology Methods, 10(2), 31-36. https://doi.org/10.1177/1525822X980100020301.

Mahoney, S. (2013). Educational Research in the United States: A Survey of Pre-K-12 Teachers’ Perceptions Regarding the Purpose, Conceptions, Use, Impact, and Dissemination. Doctoral dissertation, Arizona State University, Phoenix, Arizona, USA.

McIntyre, D. (2005). Bridging the gap between research and practice. Cambridge Journal of Education, 35(3), 357-382. https://doi.org/10.1080/03057640500319065.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M., ve Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Washington DC: Brookings.

Mortimore, P. (2000). Does Educational Research Matter? British Educational Research Journal, 26(1), 5- 24. https://doi.org/10.1080/014119200109480.

Munn, P. (2008). Building research capacity collaboratively: Can we take ownership of our future? British Educational Research Journal, 34(4), 413-430. https://doi.org/10.1080/01411920802065664.

Nair, S. (2007). Teachers As Researchers: Researchers As Teachers? Towards Successful Educational Research. Malaysian Journal of Educators and Education, 22, 25-44.

O’Donnell, A. M., ve Levin, J. (1999). What to do about educational research’s credibility gaps? Issues in Education, 5(2), 177-229. https://doi.org/10.1016/S1080-9724(00)00025-2.

Olivero, F., John, P., ve Sutherland, R. (2004). Seeing is believing: using videopapers to transform teachers’ professional knowledge and practice. Cambridge Journal of Education, 34(2), 179-191. https://doi.org/10.1080/03057640410001700552.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2015). Retrieved August 19, 2015, from http://oyegm.meb.gov.tr/www/egitim-planlari/icerik/28

Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Stokes, D. E. (1997). Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington DC: Brookings.

Vanderlinde, R., ve van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316. https://doi.org/10.1080/01411920902919257.

Yıldırım, A., Sözbilir, M., İlhan, N., ve Şekerci, A. R. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma durumlarının incelenmesi. (TUBİTAK, 108K325 nolu proje raporu). Erzurum.

Yıldırım, A., Sözbilir, M., İlhan, N., ve Şekerci, A. R. (2014). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin eğitim araştırmalarını takip etme, anlama ve uygulamada kullanma düzeyleri: Erzurum ve Erzincan örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 81-100.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Çekiç, O , Öztürk, H , Apaydın, S . (2018). ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 856-879 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21.8b6.9b