Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Öğreten-Öğrenen Becerileri ile Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin 21. yüzyıl öğrenme-öğretme becerileri ile bilişim teknolojileri kullanım düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın katılımcıları farklı illerdeki özel bir okulda görev yapan 139 öğretmendir. Araştırmada 21. Yüzyıl Öğreten ve Öğrenen Becerileri Ölçekleri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri olmak üzere üç farklı araç kullanılmıştır. Veriler hiyerarşik çoklu regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın temel sonuçları, “öğretmenlerin kendi öğrenmelerine paralel olarak öğrettiği” hipotezini doğrulamaktadır. Araştırmanın diğer sonuçları: Öğretmenlerin yüksek düzeyde teknoloji kullanım düzeyine sahip olmalarına rağmen bu becerilerini öğretmenlik deneyimlerine aktaramadıkları, Öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeylerinin kıdem, branş, öğrettikleri sınıf düzeyi gibi değişkenlere göre farklılık göstermediği, Öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeyleri 21. yüzyıl öğretmenlik becerilerini yordamamaktadır.

The Analysis of Relationship Between Teacher’ 21 st Century Teaching- Learning Skills and Information Technology Usage Levels

The aim of the study is to examine the relationship between teachers’ 21st-century learning-teaching skills and information technology usage levels. The participants of the study are 139 teachers in a private school in different provinces. Three different tools were used in the study: 21st-century Teaching and Learning Skills Scales and the Information Technology Usage Levels of Teachers. The data were analyzed by hierarchical multiple regression method. The main results of the research confirm the hypothesis that “teachers teach in parallel with their own learning”. Other results of the research are:, although teachers have high technology usage level, they cannot transfer it to their teaching experience, teachers' technology usage levels do not differ with variables such as seniority, branch, and class level they teach, teachers' technology usage levels do not predict 21st- century teacher skills.

Kaynakça

Adıgüzel, O., Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretim alan öğretmenlerinin bilgi gereksinimlerini karşılama kaynakları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29) , 64- 75 . Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6143/82445

Akbay, T., Sıvacı, S. ve Akbay, L. (2020). Investigation of teacher candidates’ 21st Century learner skills via PAMS. Elementary Education Online, 19 (3), 1498-1508

Aktürk, A. O. & Delen, A. (2020). Öğretmenlerin teknoloji kabul düzeyleri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(2), 67-80.

Aldred, A. E. (2020). Technology usage in the elementary classroom: A case study of teacher professional development and intentions for learning. Unpublished doctoral dissertation, College of Professional Studies, Northeastern University, Boston, Massachusetts.

Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri Kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-Using teachers differ from other teachers. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), 291-321.

Bernhardt, P. E. (2015). 21st-century Learning: Professional Development in Practice. The Qualitative Report, 20(1), 1-19. Retrieved from https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss1/1

Brun, M., & Hinostroza, J. E. (2014). Learning to become a teacher in the 21st century: ICT integration in initial teacher education in Chile. Journal of Educational Technology & Society, 17(3), 222-238.

Bunker, D. H. (2012). Teachers’ orientation to teaching and their perceived readiness for 21st century learners (Unpublished doctoral dissertation). The University of Texas at Arlington.

Burns, T. ve Sinfield, S. (2004). Teaching, learning and study skills: A guide for tutors. Sage, London.

Butler, D. L. ve Sellbom, M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning. Educause Quarterly, 25 (2), 22-28.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri, (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Clark, D. D. (2008). A study of West Virginia teachers: Using 21st century tools to teach in a 21st century context (Unpublished doctoral dissertation). Marshall University, West Virginia.

Çoklar, A. N. (2014). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik Bilgisi yeterliklerinin cinsiyet ve BİT kullanım aşamaları bağlamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(175), 319–330. Doi: 10.15390/EB.2014.3464.

Eğmir, E. & Çengelli, S. (2020). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Öğretim Becerilerinin Yansıtıcı Düşünmeyi Uygulama Becerilerini Yordama Gücü. Journal of History School, 45, 1045-1077.

Eliküçük, H. (2006). Öğretmenlerin öğretme-öğrenme süreçlerinde teknoloji kullanma yeterlikleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E. ve Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59(2), 423-435.

Fidan, M., Debbağ, M., & Çukurbaşı, B. (2020). Technology proficiency self-assessments of teachers becoming professional in the 21st century: A scale adaptation study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 465-492. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.016

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition, Sage Publications Ltd., London.

Garba, S. A., Byabazaire, Y., & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21 st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29.

Gay, L. & Airasian, P. (2000). Educational Research. Saddle River, NJ: Prentice Hall. Harris, J. B.,Mishra, P., &Koehler, M. J. (2007). Teachers’ technological pedagogical content knowledge: Curriculum-based technology integration reframed. The American Educational Research Association Conference, Chicago, IL.

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge Gaps and recommendations for future research. Education Technology Research and Development, 55, 223-252. http://dx.doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5

İşman, A. (2002). Sakarya ili öğretmenlerinin eğitim teknolojileri yönündeki yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 72-92.

Jimoyiannis, A. Camp; Komis, V. (2007). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: Implications of a teacher preparation programme. Teacher development, 11(2), 149173. J ohnson, L. Camp; Adams, S. (2011). Technology outlook for UK tertiary education 2011-2016: An NMC Horizon Report Regional Analysis. Austin, Texas: The New Media Consortium. Retrieved June 6, 2021 from https://www.learntechlib.org/p/182074/.

Jonassen, D. H. (2006). Modeling with technology: Mindtools for conceptual change. Pearson Merrill Prentice Hall.

Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.

Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127–140.

Kirschhner, P. & Selinger, M. (2003). The state of affairs of teacher education with respect to information and communications technology. Technology, Pedagogy and Education, 12, 5-17.

Koehler, M. J, Mishra P., and Cain, W. (2013). What Is Technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Education, 193(3):13-19.

Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmnelerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. http://dx.doi.org/10.30703/cije.579925

Lawless, K. A., & Pellegrino, J. W. (2007). Professional development in integrating technology into teaching and learning: Knowns, unknowns, and ways to pursue better questions and answers. Review of Educational Research; Washington, 77(4), 575–614.

Menzi, N, Çalışkan, E. ve Çetin, O. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2012, 2(1).

Miller R. & Pedro, K. (2006). Caring respectfull classroom environments. Eary Childhood Education Journal, 33(5), 293-299.

Minton, D. (2005). Teaching skills in further and adult education (3. baskı). Thomson Learning.

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21.yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

Ottenbreit-Leftwich, A. T., Glazewski, K. D., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2010). Teacher value beliefs associated with using technology: Addressing professional and student needs. Computers & Education, 55(3), 1321–1335. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.06.002.

P21 (Partnership21). (2015). P21 framework definitions. Erişim adresi: http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_Ne w_Logo_2015.pdf.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-6.

Prevenzo, E. F., Brett, A. & McCloskey, G. N. (1999). Computers, curriculum, and cultural change: an ıntroduction for teachers. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.

Sanders, W. L., & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxville, YN: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center. Erişim adresi: https://www.heartland.org/publications-resources/publications/cumulative-and- residual-effects-of-teachers-on-future-student-academic-achievement.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101.

Tennant, M., McMullen, C. ve Kaczynski, D. (2009). Teaching, learning and research in higher education: A critical approach. Routledge.

Tondeur, J., Cooper, M., & Newhouse, P. (2010). From ICT coordination to ICT integration: A longitudinal case study. Journal of Computer Supported Learning, 26(4), 494-506. Trilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times: learning for life in our times. John Wiley Camp; Sons.

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: an international review of the literature. Erişim adresi: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133010e.pdf).

Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. Basic Books.

Yuen, A.H.K. & Ma, W.W.K. (2002). Gender Differences in Teacher Computer Acceptance. Journal of Technology and Teacher Education, 10(3), 365-382. Norfolk, VA: Society for Information Technology & Teacher Education. Erişim adresi https://www.learntechlib.org/primary/p/15142/.

Kaynak Göster

APA Nuhoğlu, H. & Güvercin Seçkin, G. (2021). The Analysis of Relationship Between Teacher’ 21 st Century Teaching- Learning Skills and Information Technology Usage Levels . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 1358-1388 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

26.4b8.9b