Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Çeviri Hikaye Kitaplarının Belirli Değerler Açısından İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı; çocukların okuma ile tanışma döneminde önemli bir yer tutan çeviri nitelikteki resimli çocuk kitaplarının, MEB değerler eğitimi yönergesinde belirtilen değerleri destekleme düzeyinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, çeviri kitap özelliği taşıyan resimli çocuk kitapları arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 56 resimli çocuk kitabından oluşmaktadır. Seçilen 56 resimli çocuk kitabı, MEB değerler eğitimi yönergesinde bulunan 27 değerin yer aldığı bir kontrol listesi aracılığıyla incelenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çocuk kitaplarında yardımlaşma-dayanışma değerinin en fazla vurgu yapılan değer olduğu tespit edilmiştir. Ele alınan resimli çocuk kitaplarında en az vurgulanan değerler ise kültürel mirasa sahip çıkma, hoşgörü-duyarlılık, bağımsız düşünme, fedakârlık ve vatanseverliktir. İncelenen kitaplarda MEB yönergesinde yer alan 5 değere ise hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu değerler saygı, empati, adil olma, doğruluk- dürüstlük ve alçakgönüllülüktür. Resimli çocuk kitaplarının seçiminde sosyal ve toplumsal becerileri destekleyen değerlerin yer aldığı kitaplara öncelik vermek çocuğun sosyal- duygusal gelişimini destekleyecektir. Bu nedenle resimli çocuk kitaplarında değerlere daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan araştırmaların sayısının artması yazar, yayınevi ve kitap seçiminde belirleyici rol oynayan öğretmen ve velilerin farkındalığını artıracağından dolayı resimli çocuk kitaplarının içerik ve nitelik değerlendirmelerinin yer aldığı araştırmaların sayısının artırılması önerilmektedir.

Analysis of Translated Storybooks for Preschool Children in Terms of Certain Values

The aim of this study is to determine to what extent the picture children's books translated from a foreign language, which have an important place in the period when children start to read, carry the values specified in the MEB values education directive. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. The sample of the study consists of 56 children's picture books chosen by sampling method randomly among picture books that are translated books. 56 children's picture books selected were examined through a checklist containing 27 values in the directive of MEB for values education. Content analysis was used in the analysis of the data. It was determined that the value of cooperation-solidarity is the most emphasized value in the children's books included in the study. The least emphasized values in the children’s picture books are conserving cultural heritage, tolerance-awareness, independent thinking, altruism and patriotism. It is seen that the 5 values in the directive of MEB are not included in the books analyzed. These values are respect, empathy, fairness, honesty-squareness and humbleness. Prioritizing books that include values supporting social and public skills in the selection of books will support the social-emotional development of the child. Therefore, values should be given more place in children's picture books. It is recommended to increase the number of studies that include content and quality evaluations of children's picture books, since it will increase the awareness of teachers and parents who play a decisive role in the selection of authors, publishers and books.

Kaynakça

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Ertekin, B. D. & Çamlıbel Çakmak, Ö. (2021). Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Çeviri Hikaye Kitaplarının Belirli Değerler Açısından İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 1641-1689 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

26.4b8.9b