Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurları belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin ilindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 991 öğrenciyle yürütülmüştür. Tarama araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler 40 maddeden oluşturulan bir anketle toplanmıştır. Öğrencilerin başarılarına ailenin, öğretmenin ve eğitim olanakların etkisini yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu ve aylık gelir ile öğrencinin başarısı arasında anlamlı farklılık olmasına p0.05 .

Investigate Factor Effecting Of Students’ Achievement on High School Entrance Exam- SBS Respect to the Different Variables

The aim of study is to investigate factor affecting of secondary school students’ achievement on high school entrance exam SBS respect to the different variables. The study was carried out at fall semester of 2012 with 991 students educating primary schools in Artvin. In this study survey method was used and data gathered with questionnaire consists of 40 items. As a result of study, it was determinate that effects of family, educational facilities, teachers and personal characters on students’ achievement are at high level. There is no different between gender and students achievement p>0.05 , although there are different between grade level, family incomes, graduation types of mother and father and students achievement p

Kaynakça

Bacanlı, H. (2000). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.255

Çepni, S ve Çil, E (2010) Yeni Fen ve Teknoloji programları (4-8): planlama, uygulama ve sbs ile ilişkilendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara.

Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (11. Baskı) . Ankara: Pegema Yayıncılık

Deno, S. L. (2003). Developments in curriculum based measurement. The Journal of Special Education,34, 184-192.

Dursun, Ş., Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.

EARGED (2010), Seviye Belirleme Sınavlarının değerlendirilmesi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Güleç, S. ve Alkış, S. (2003). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin birbirleriyle ilişkisi, İlköğretim Online E-Dergi. 2;19-27.

Gündoğdu, K., Kızıltaş, E, ve Çimen, N (2010) Seviye Belirleme Sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği), İlköğretim Online, 9(1), 316- 330

Güven, A. Z. (2010). İlköğretim II. Kademe Türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 16-28.

Kahveci, S. S. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde uygulanan Sınavların ailelere maliyetinin ailelerin toplam eğitim harcamaları içindeki payı, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara

Karasar. N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kaya, Y. K. (1993). İnsan yetiştirme düzenimize yeni bir bakış: eğitimde model arayışı. Bilim Yayınları, Ankara, s.174.

Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Keskin, H. K. ve Yapıcı, Ş. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleri ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Afyon, 1(1):20-32.

Keskin, G. & Sezgin, B. (2009) Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi, Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 4 (10),3-18

Kılıç E., & Karadeniz, S. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3): 129-146.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2008). Ortaöğretime geçiş sistemi, seviye belirleme sınavı ve 6 ve 7’nci sınıflar devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı e-kılavuzu.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2010). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html (15.01.2010)

Metin, M. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri için hazırlanan performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim kursunun etkililiği, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Metin, M., Özmen H., & Coşkun, K. (2011a) İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin seviye belirleme sınavlarına yönelik bakış açıları, III Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, S: 1399-1416

Metin, M., Birişçi, S. & Demiryürek, G, (2011b) İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarı durumuna etki eden unsurlar, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin

Ocak, G., Akgül, A. & Yıldız, S. Ş. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemi (OGES) ile ilgili düşünceler Afyonkarahisar örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 37-55

Özerman, D. (2007 ). Adolescent stress during the preparation period of a high stakes test: the high school entrance exam in Türkiye. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime geçiş sınavları (OKS, SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Semerci, Ç. (2007) Eğitimde ölçme ve değerlendirme In. Karip, E. (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, 1. Baskı

Sert, N. (2008). İlköğretim programlarında oluşturmacılık, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 291-316.

Şengönül, T.(1995). İzmir’ de ortaöğretim kuruluşlarında öğrenci başarısını etkileyen sosyo- ekonomik faktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir, Ege Üniversitesi

TED. (2010). Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş sistemi, Ankara: Durmaz Matbaacılık

Üzkurt, İ., & Koçakoğlu, M. (2009). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin ders notları ile seviye belirleme sınavları arasındaki ilişki, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, bildiri no. 442.

Yavuz, M. (2010.) A study on variables that affect class scores of primary education students in placement tests. İlköğretim Online, 9(2), 705-713.

Yenilmez, K. & Duman, A. (2008) İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri, Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268

Kaynak Göster

APA Metin, M . (2013). Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 67-83 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21.6b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DİDAKTİK DURUMLAR TEORİSİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİKSEL SÜREÇLERİN YAŞATILMASI

Abdulkadir ERDOĞAN, Emel ERDOĞAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIKLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN VE AÇIK UÇLU SORULARIN ETKİLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa UZOĞLU, Ali YILDIZ, Yahya DEMİR, Erdoğan BÜYÜKKASAP

KENNY MÜZİK PERFORMANS KAYGISI ENVANTERİNİ TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Banu TOKİNAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Şafak AYNAL, Hatice KUMANDAŞ, Kurtman ERSANLI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 6-8 ÖĞRETİM PROGRAMINDA HEDEFLENEN DAVRANIŞLARIN BİLİŞSEL SÜREÇLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zeynel KABLAN, Tuğba BARAN, Ömer HAZER

MERSİN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TPAB ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ

Hatice TOKMAK, Gamze KONOKMAN, Tuğba YELKEN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Gamze KONOKMAN, Işıl TANRISEVEN, Kürşat KARASOLAK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Çavuş ŞAHİN, Osman Yılmaz KARTAL, Aylin İMAMOĞLU

OKUR ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hakan ÜLPER, Derya YAYLI, İsmail KARAKAYA

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM” ÜNİTESİNDEKİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE ANOLOJİ İLE KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİ KULLANILARAK GİDERİLMESİ

Erkan AKYÜREK, Özlem AFACAN