İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN IŞIK KİRLİLİĞİNE VE UYGUN AYDINLATMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu araştırmanın amacı i ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ışık kirliliğini ve uygun aydınlatmayı nasıl tanımladıklarına, bunların nedenlerine ve yapılması gerekenlere yönelik görüşlerini belirlemek, ii okul türü açısından ilçedeki bir devlet okulunda öğrenim gören ile il merkezindeki bir özel okulda öğrenim gören öğrencilerin görüşlerini karşılaştırmak, iii cinsiyet açısından öğrencilerin görüş farklılıklarını irdelemek ve iv eğitim hedefleri açısından önerilerde bulunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Katılımcılar amaçlı örneklem yoluyla belirlenmişlerdir. Uygulama ise 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katılımcıların kendi okullarında araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde ışık kirliliğini tanımlamaya yönelik olarak katılımcıların daha çok gereksiz ışık kullanımına ve ışığın yanlış yerde kullanımına vurgu yaptıkları görülmektedir. Sonuç olarak, katılımcıların konu ile ilgili farkındalıklarının belirli bir seviye olduğu, görüşlerin sayısında kızlar lehine artışın ortaya çıktığı, özel okulda öğrenim görenlerinin teknolojik unsurlar açısından hususlara daha etkin yaklaştığı ve ışık kirliliği ve uygun aydınlatma hususlarını astronomi, sağlık ve ekonomi gibi unsurlarla çok fazla ilişkilendiremedikleri ortaya çıkmıştır.

İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN IŞIK KİRLİLİĞİNE VE UYGUN AYDINLATMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Kaynakça

Ansarı, K. B. (2013). Işık kirliliği (karanlık kirliliği) ve çevreye olan etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28 (1), 11-22.

Aslan, Z. (1998). Işık kirlenmesi, yerleşim yerlerinde ışıklandırma ve yıldızlı gökyüzü. Bilim ve Teknik Dergisi, Ocak, 66-69.

Aslan, Z. (2000). Işık kirliliği ve elektrik enerjisi tasarrufu. Akdeniz Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Antalya.

Aslan, Z. ve Onaygil, S. (1999). Işık kirliliği ve enerji tasarrufu. 18. Enerji Tasarrufu Haftası Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, 3-5 Şubat, Ankara, 54-60.

Aksay, C.S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (2007). Işık kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7-2.

Aydın, G. ve Özyürek C. (2014). Işık kirliliği konusunun bilgisayar destekli kavram karikatürleriyle öğretimi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 4(2), 54-71.

Bakaç, E. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programının Kanada ve Finlandiya öğretim programlarıyla karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1).

Batman, A. ve Çetegen, D. (2005). Işık kirliliği. Journal of İstanbul Kültür University, 29-34.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15.baskı). Ankara: Pegem Akademi

Dokuzcan, H. (2006). Işık kirliliği açısından kent aydınlatması ve Taksim Meydanı örneği. Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul.

Gençoğlu, M.T. ve Özbay, E. (2007). Aydınlatmada enerji verimliliği yöntemleri. XII. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eskişehir.

Işık, Ö. (2014). Gelişmiş ülkelerde ortak olan ilköğretim fen ve teknoloji dersi hedeflerine türkiye’de ulaşılma düzeyi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. Meb, (2013). Fen Bilimleri Öğretim Programı (3-8). Ankara

Onuk, N.T. (2008). Kentsel dış mekânların aydınlatılması kapsamında ışık kirliliğinin irdelenmesi .Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Perdahçı, C. ve Hanlı, U. (2009). Verimli aydınlatma yöntemleri. III. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu, 323-327.

Sadık, F., Çakan, H. ve Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyoekonomik farklılıklara göre analizi. İlköğretim Online, 1066-1080.

Seçkin, F., Yalvaç, G. ve Çetin T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya

Kaynak Göster

APA Fidan, H , Subaşı, Ö , Aydın, F , Yener, D . (2017). İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN IŞIK KİRLİLİĞİNE VE UYGUN AYDINLATMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 485-503 .