ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Öz Bu araştırma özel sektördeki örgütsel davranış konuları üzerine Kırşehir ili örnekleminde yapılmış bir çalışmadır. Araştırma ile özel sektör çalışanlarının personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık algıları ve bu algılar arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık algılarının çalışanların eğitim düzeylerine ve yaşlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşıp farklılaşmadığı ve personel güçlendirme ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki test edilmiştir. Araştırma kapsamında 212 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların örgütsel bağlılıklarının psikolojik güçlendirmelerinden yordandığı tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer sonuçları, örgütsel bağlılığın yaşa ve eğitim düzeyine göre farklılaştığı; psikolojik güçlendirmenin de eğitim düzeyine göre farklılaştığı şeklindedir. Psikolojik güçlendirme yaş değişkenine göre farklılaşmamaktadır.

___

Abdul Rashid, Z., Sambasivan, M. and Johari, J. (2003). The influence of corporate culture and organisational commitment on performance, Journal of Management Development 22(8), 708-728.https://doi.org/10.1108/02621710310487873.

Angle, H. L. ve Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26, 1-14.

Candan, H., Canbolat, M., & Öksüz, Y. (2016). Personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: bir kamu kurumunda araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 255-266.

Çöl, G., Gül, H. (2005). Kişisel özelliklerin örgütsel bağlılık üzerine etkileri ve kamu üniversitelerinde bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 291-306.

Chang, E. (1999). Career commitment as a complex moderator of organizational commitment and turnover intention. Human Relations, 52(10), 1257-1278.

Çavuş, Ş. ve Gürdoğan, A. (2008). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Beş yıldızlı bir otel işletmesinde araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 18-34.

Çekmecelioğlu, H. G., Eren, E. (2007). Psikolojik güçlendirme, örgütsel bağlılık ve yaratıcı davranış arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Yönetim, 18(57), 13-25.

Dağlı, A., Elçiçek, Z. ve Han, B. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 17(68). 1765-1777.

Durna, U. ve Eren, V. (2011). Üç bağlılık unsuru ekseninde örgütsel bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210-219.

Elizur, D., Koslowsky, M. (2001). Values and organizational commitment, International Journal of Manpower, 22(7), 593-599.

Forrester, R. (2000), “Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea”, Academy of Management Executive, 3(14): 67-80.

Glisson, C. ve Durick, M. (1988) “Predictors of job satisfaction and organizational commitment in human service organizations” Administrative Science Quarterly, 33(1), 61-81.

Gülova, A. A., Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Hizmet sektörü çalışanları üzerinde ampirik bir araştırma. Business and Economics Research Journal, 3(3), 49-76.

İhtiyaroğlu, N. (2017). Yapısal ve psikolojik güçlendirmenin öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 361-378.

Karakaş, A., Serçek, S. (2014). Psikolojik güçlendirme algısının örgütsel bağlılığa etkisi otel çalışanları üzerine bir araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(2), 90-107.

Meyer, J. P. and Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.

Meyer, J. P., Allen, N. J., Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension nd test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology. 78, 538-551.

Nunnally, J. 1978. Psychometric Theory (McGraw-Hill, New York).

O’Reilly, C. (1989). Corporations, culture, and commitment: Motivation and social control in organizations, California Management Review, 31(4), 9-25, in Staw, B. M. (1995) [Editor]. Psychological dimensions of organizational behavior, 2 nd Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Özdemir, N. (2019). Sağlık sektöründe çalışan ebelerin işkolikliklerinin iş stresleri üzerine etkileri, International Journal of Arts & Social Studies, 2(3), 60-69.

Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve Bilim, 35(156). 142-159

Spreitzer, G.M. ((1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal 1995, 38(5):1442-1465.

Sürgevil, O., Tolay, E., Topoyan, M. (2013). Yapisal güçlendirme ve psikolojik güçlendirme ölçeklerinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri. Journal of Yasar University, 8(31), 5371-5391.

Türkoğlu, H. (2011). “İş tatmini, örgütsel bağlılık ilişkisi ve bir uygulama” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, S. 22-24.

Yavuz, M. (2010). The effects of teachers’ perception of organizational justice and culture on organizational commitment, African Journal of Business Management, 4(5), 695-701.

Yılmaz, C., Tan, A. (2018). Psikolojik güçlendirmenin örgütsel özdeşleşmeye etkisi: gaziantep büyükşehir itfaiyesinde bir araştırma, Türk İdare Dergisi, 486, 319-348.

Yılmaz, C. (2019). Psikolojik güçlendirme-örgütsel özdeşleşme ilişkisi üzerine bir saha çalışması, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 238-261.

Yücel, İ. ve Koçak, D. (2014). Örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER), 7(2), 45-64.