The Evaluation of the Opinions and Satisfaction of International Students about Distance Education Delivered Due to Covid-19 Pandemic: A Case of Turkey

Covid-19 has negatively affected the entire world in economic, social, and educational areas. Many countries have launched distance learning applications to ensure learning continuity. Turkey is a country that is preferred by the students from the Turkic Republics and neighboring countries. This study was undertaken to put forth the opinions, satisfactions and problems of the international students about distance education in Turkey. 435 international students have participated the research. The data was collected through online survey technique. The research results suggested that the foundation universities broadly adopt synchronous education, whereas public universities deliver asynchronous education. It was concluded that the great majority of students participating in the research had problems in following the lessons and the overall satisfaction rate (64%) was moderate and approximately half of participants (53.8%) of them found the distance education effective. The students, studying graduate, were observed to be relatively more satisfied with distance education when compared to the other students. The largest problems that students have in distance education are internet access and hardware-related technical problems; lack of internal motivation and discipline as it is a virtual environment; difficulty to understand the lessons due to non-performance of the interactive lesson. Covid-19 was also seen to affect the social life of almost all students (90.8%) negatively. 

Yabancı Öğrencilerin Covid-19 Salgını Nedeni ile Verilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüş ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Covid-19, tüm dünyayı ekonomik, sosyal ve eğitim gibi alanlarda olumsuz yönde etkilemiştir. Eğitimin devam edebilmesi için pek çok ülke uzaktan eğitim uygulamalarını başlatmıştır. Ancak, uzaktan eğitim sürecinden beklenen sonucu alabilmek için eğitim ortamının çok yönlü olarak tasarlanması gerekmektedir. Son yıllarda Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Türkiye Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerden gelen öğrenciler için tercih edilen bir ülkedir. Bu çalışma, Türkiye’de Covid-19 salgını sürecinde üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki görüş, memnuniyet ve sorunlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çevrimiçi anket ile gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim gören 435 yabancı öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Vakıf üniversiteleri senkron eğitimi daha yaygın kullanırken, devlet üniversitelerinde asenkron eğitim verildiği görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun dersleri takip etmede sorun yaşadığı, uzaktan eğitimden genel memnuniyet oranının %64 olduğu ve %53.8’inin uzaktan eğitimi etkili buldukları sonucuna varılmıştır. Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin diğer öğrencilere göre uzaktan eğitimden daha çok memnun oldukları görülmüştür. Öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadıkları en büyük sorunlar ise; internet erişimi ve donanımla ilgili teknik problemler; sanal bir ortam olduğundan dolayı içsel motivasyon ve disiplin eksikliği; etkileşimli ders yapılmadığından dolayı dersleri anlamanın güç olmasıdır. Covid-19’un öğrencilerin tamamına yakınının (%90.8) sosyal hayatını da olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. 

Kaynakça

Aksoğan, M. (2019). Uzaktan eğitim bağlamında harmanlanmış öğrenme. 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışma Kongresi. İnönü Üniversitesi, Malatya

Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya

Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. Journal of Instructionel Technology and Distance Learning, 12 (1): 29-42

Bilgiç, H. G., & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 26-50.

Case Numbers (2021), Koronavirüs COVID-19 Verileri. https://www.cnnturk.com/corona-virusu-haberleri ( Accessed: 25 Ağustos 2021)

Çığlık, H., & Bayrak, M. (2015). Uzaktan öğrenme ve yapısalcı yaklaşım, IJODE, 1(1): 87-102.

Çöllü, F., & Öztürk, F. (2009), Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba topluluklarından Türkiye‟ye yüksek öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları (Konya Selçuk Üniversitesi örneği). Journal of Azerbaijani Studies, 12(1): 223-239

Derman S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştığı sorunlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29: 227-247.

Erkut, E. (2020). Covid-19 sonrası yükseköğretim. Yükseköğretim Dergisi, http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_Preprint_Vol/YOD_2020000011.pdf (Accessed : 25 Mayıs 2020)

Eşgi, N. (2006). Web temelli öğretimde basılı materyal ve yüz yüze öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-473

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Kırık, A. M. (2014), Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu, Marmara İletişim Dergisi, 21. 73-94

Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyokültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 26-39.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2020), Millî eğitim istatistikleri örgün eğitim 2018-2019 özet tabloları, http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361 (Accessed: 17 Mayıs 2020)

Musaoğlu, B. N. (2016). Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin entegrasyon süreci, Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1):12- 24.

Özyüreka, A., Begdeb, Z., Yavuzc, N. F., & Özkand, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 592-605.

Pradeep, S., (2020), Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff, Cureus, Apr; 12(4)

Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020), 2020 COVID-19 pandemisine karşı eğitimde atılabilecek adımlara rehberlik edecek bir çerçeve. https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf (Accessed: 04 Mayıs 2020)

Savaşan F., Yardımcıoğlu F., & Beşel F. (2015). Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu: İstanbul, 1-29.

Telli, Yamamoto, G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34

Toker Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 1-12 http://static.dergipark.org.tr/articledownload/920f/4d35/1985/JA68TN63FZ/5c459cb96a479_f1135f27faadcb4d945fa6a4530b910e.pdf? (Accessed: 20 Nisan 2020).

Tosun, N., & Özgür, H. (2009). E-Öğrenme ortamlarında öğrenci-içerik etkileşimi. 3th ICITS, Trabzon

Uluslararası Öğrenci Sayıları (2020), Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 172 bine ulaştı, https://www.aa.com.tr/tr/egitim/turkiyedeki-uluslararasi-ogrenci-sayisi-172-bine-ulasti/1592552 (Accessed: 19 Mayıs 2020)

Wikipedia. (2020a). Impact of the Covid-19 pandemic on education, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_education, (Accessed 2020).

Wikipedia. (2020b). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzaktan_e%C4%9Fitimin_tarihsel_geli%C5%9Fimi (Accessed 04 Mayıs 2020).

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu. (2020a). Öğrenci sayıları, https://istatistik.yok.gov.tr (Accessed: 06 Mayıs 2020).

Yükseköğretim Kurulu. (2020b), YÖK Başkanı Saraç üniversitelerde verilecek olan uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı, https://covid19.yok.gov.tr/alinan-kararlar (Accessed: 06 Mayıs 2020).

Yükseköğretim Kurulu. (2020c). Türkiye Yükseköğretimde İlk 10 İçerisinde Yer Aldı https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/hedef-odakli-uluslararasilasma.aspx, (Accessed: 19 Mayıs 2020).

Kaynak Göster

APA Tengilimoğlu, D. , Mansur, F. , Khaleel Saffar, P. A. & Tengilimoğlu, E. (2021). Yabancı Öğrencilerin Covid-19 Salgını Nedeni ile Verilen Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüş ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (4) , 1404-1418 . DOI: 10.32709/akusosbil.986942