Türkiye’de Afet Lojistiğinde Tekrar Kullanılabilir Yardım Malzemelerinin Geri Kazanım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: Tersine Lojistik Süreçlerinin KIZILAY Özelinde İncelenmesi

Kıt kaynakların kullanımı geçmişten günümüze dek önemli bir sorun olmuştur. Her geçen gün azalan kaynakların efektif kullanılması gittikçe daha fazla önem arz etmektedir. Bu nedenle geri kazanım süreçleri tersine lojistik faaliyetleri kapsamında daha fazla ele alınan bir konu haline gelmektedir. Araştırmanın amacı insanları yakından ilgilendiren doğal afetler ve sonrasındaki geri kazanım süreçlerinin optimize edilmesidir. Mevcut araştırmada KIZILAY’ın tersine lojistik faaliyetleri incelenip analiz edilerek bir sistem önerisinde bulunulmuştur. Söz konusu öneri lojistik alanında uzman kişiler tarafından yorumlanmıştır. Araştırmaya 15 lojistik uzmanı katılmıştır. Mevcut araştırmada nitel analiz yöntemi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniğiyle analiz gerçekleştirilmiştir. Mobil Çadır Temizleme Bakım ve Onarım Aracı ve Çadır Geri Kazanım Ekibi (ÇGKE) önerisi uzmanlar tarafından olumlu olarak görülmüştür. Ayrıca diğer sarf olmayan malzemelerin geri kazanımında ve farklı kurumlarında bu tarz bir konseptin uygulanabileceği yönünde görüş bildirilmiştir. Çadır Temizleme Bakım ve Onarım Aracı üzerinde detaylı çalışılarak farklı malzemelerin de geri dönüşümüyle konseptin genişletilebileceği konusunda hemfikir kalınmıştır.

A Research on Recycling Activities of Reusable Relief Materials in Disaster Logistics in Turkey: An Investigation of Reverse Logistics Processes in Specific to KIZILAY

The use of scarce resources has been an important problem from the past to the present. The effective use of resources, which is decreasing day by day, is more and more important. For this reason, recovery processes are becoming a more discussed issue within the scope of reverse logistics activities. The aim of the research is to optimize the recovery processes after natural disasters that are closely related to people. In the current research, a system proposal has been made by examining and analyzing the reverse logistics activities of KIZILAY. The proposal in question was interpreted by experts in the field of logistics. 15 logistics experts participated in the research. In the present study, the analysis was carried out with the semi-structured in-depth interview technique, which is a qualitative analysis method. The recommendation of the Mobile Tent Cleaning Maintenance and Repair Tool and the Tent Recovery Team was seen positively by the experts. In addition, opinions were expressed that such a concept could be applied in the recovery of other non-consumable materials and in different institutions. It has been agreed that the Tent Cleaning Maintenance and Repair Tool can be further expanded by working on it in detail and recycling different materials.

___

 • Altay, N. ve Green, W.G. (2006). “OR/MS Research in Disaster Operations Management”, European Journal of Operational Research, 175(1): 475–493.
 • Arslan, H. 2007. Re-design, re-use and recycle of temporary houses. Building and environment, 42, 400-406.
 • Bashawri, A., Garrity, S., Moodleya, K., (2014). "An Overview of the Design of Disaster Relief Shelters." 4th International Conference on Building Resilience, Incorporating the 3rd Annual Conference of the Android Disaster Resilience Network 18: 924-931.
 • Çolak, A., Uzuner, Y. (2004). Zihin özürlü çocukların okuma yazma öğrenmeleri ve özel eğitim öğretmenleri: Yarı yapılandırılmış görüşme araştırması.
 • Dabees, A., Barakat, M., Elbarky, S. S., Lisec, A. (2023). A Framework for Adopting a Sustainable Reverse Logistics Service Quality for Reverse Logistics Service Providers: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(3), 1755.
 • Erturgut, R., Yılmaz, B. (2020). Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 105-123.
 • Fritz Institute (2005), Logistics and the Effective Delivery of Humanitarian Relief, Fritz Institute, San Francisco, CA, 1-12.
 • GHA (2019), Global Humanitarian Assistance Report 2019, Technical Report, Global Humanitarian Assistance, URL: http://www.globalhumanitarianassistance. org/reports. (Erişim Tarihi: 05.11. 2019).
 • GHA (2020). Global Humanitarian Assistance (GHA) Report 2020, Global Humanitarian Assistance, London. https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2020/, (Erişim Tarihi: 13.09.2021).
 • International Organization for Migration (2012). Trasitional Shelter Guidelines. Switzerland: Shelter Centre.
 • Jahre, M., Jensen, L. ve Listou,T. (2009). “Theory Development İn Humanitarian Logistics: A Framework and Three Cases”, Management Research News ,32(11):1008-1023.
 • Karaçay, G. (2005). Tersine lojistik: Kavram ve işleyiş. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 317-332.
 • Kats, G., Alevantis, L. (2003). The cost and financial benefits of green buildings- A report to California's sustainable building task force., Australia
 • Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınevi. Nakıboğlu, G. (2007). Tersine Lojistik: Önemi Ve Dünyadaki Uygulamalari. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 181-196.
 • Öçal, B., (2021). Tersine Lojistik Uygulamalarının Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirliğe Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), 521-532.
 • Peretti, U. Tatham, P., Wu, Y., Sgarbossa, F., (2015). “Reverse Logistics in Humanitarian Operations: Challenges and Opportunities”, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 5(2), pp.253-274.
 • Sar, K., Ghadimi, P. (2023). A Systematic Literature Review of the Vehicle Routing Problem in Reverse Logistics Operations. Computers & Industrial Engineering, 109011.
 • Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L., Küçük, B. (2013). Afet lojistik yönetiminde Rize iline yönelik yeni model önerisi. Bildiriler Kitabı, 256, 2013.
 • Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L., Küçük, Ö. G. B. (2013). İstanbul İli Afet Lojistik Planı Kılavuzu. Lojistik Derneği Yayınları. İstanbul, (s 20), 481-487.
 • Van Wassenhove, L. N. (2006). Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational research Society, 57(5), 475-489.
 • Ye, Y. ve Yan, H. (2020). “Disaster Relief Supply Management”, Natural Hazards Impacts, Adjustments and Resilience, Edt.Ehsan Noroozinejad Farsangi, e-Kitap (PDF) ISBN: 978-1-83962-307-3.