Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi

Akademik alanda bilimsel çalışmaların taranması ile ilgili olarak, yapılmış lisansüstü tezlerini analiz eden birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Ancak, taşınmaz değerlemesi alanında bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin genel bir incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla 1990-2017 yılları içerisinde Türkiye’de taşınmaz değerlemesi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin genel profili belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle, Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinin açık erişimli olan internet (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) sitesinden konuyla ilgili tezler indirilmiş, içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan taramalar sonucu 2017 yılına kadar taşınmaz değerleme alanında tamamlanan 126 adet lisansüstü (108 yüksek lisans ve 18 doktora) tezi değerlendirmeye alınmıştır.

The Content Analysis on Graduate Theses in the Field of Real Estate Valuation in Turkey

With regard to the screening of scholarly studies in the academic field, it is possible to come across many researches that analyze post-graduate dissertations. However, in the field of real estate valuation has not been carried out such a study until today. In this study, it has been made a general review of postgraduate theses on real estate valuation. For this purpose, it was tried to determine the general profile of postgraduate theses on real estate evaluation between 1990 and 2017 in Turkey. Firstly, related theses were downloaded from internet (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) which is open access of the National Dissertation Center of the Publication and Documentation Department of the Higher Education Council and analyzed by content analysis method. 126 graduate (108 masters and 18 doctorates) theses completed in real estate valuation area until 2017 have been taken into consideration as a result of the research.

Kaynakça

FIG Policy Statement. The FIG Statement on the Cadastre. Publication No. 11, Copenhagen, Denmark, 1995

Türk Dil Kurumu. “Güncel Türkçe Sözlük”. http://www.tdk.gov.tr (10.12. 2015)

Sermaye Piyasası Kurumu. “Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Eki”. Seri: VIII, No: 45, http://www.spk.gov.tr (23.12. 2015).

Candaş E. Taşınmaz Değerlemesi İçin Mevzuat Altyapısının Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2012.

HKMO Sempozyum Bildiriler Kitabı. Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, HKMO&TKGM, 22-23 Mayıs, Ankara, 2012.

Boztoprak T, Demir O, Çoruhlu, Y E. “Türkiye’de arazi toplulaştırması üzerine yapılmış akademik çalışmaların analizi”. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4), 2015.

Açlar A, Çağdaş V. Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi. HKMO, ISBN 975-395-551-0, Ankara, Türkiye, 2008.

Yalpır Ş. Bulanık Mantık Metodolojisi İle Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi ve Uygulaması: Konya Örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, Türkiye, 2007.

Çete M. Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye, 2008.

Köktürk E, Köktürk E. Taşınmaz Değerlemesi, Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2015

Alkan G. “Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma (1984-2012)”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 2014.

Çiçek D, Kozak N. “Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili”. Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), 734-756, 2012.

Kozak N. “Türkiye’ de akademik turizm literatürünün gelişim süreci üzerine bir inceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi”. Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-55, 2000.

Turan S, Karadağ E, Bektaş F, Yalçın M. “Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1), 93-119, 2014.

Boztoprak T, Demir O, Çoruhlu YE. “Türkiye’de harita/geomatik mühendisliğinde yapılan doktora tezlerinin içerik analizi”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(2), 252-260, 2016.

Bauer MW, Gaskell G. Qualitative Researching with Text, Image and Sound London. Sage Publication Ltd., London, England, 2003.

Kaynak Göster