ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Anadolu İmam Hatip Liselerinde okutulan Meslek Derslerinden biri de hadis dersidir. Bu dersin öğretim programı ve ders kitabı, 2017 yılından itibaren günün şartları dikkate alınarak güncellenmiş ve yenilenmiştir. Bu yeni değişikliğin başarıya ulaşabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için izleme değerlendirme sonuçlarına ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. İşte bu makale, böylesi bir gayeyi gerçekleştirme adına kaleme alınmıştır. Bunun için zaman zaman mevcut program, bir önceki hadis öğretim programı ile karşılaştırılarak ele alınmıştır. Makalede hadis öğretim programı ve ders kitabı birlikte incelenmiş ve her ikisinde de teknik hatalara rastlanılmıştır. Buna ilaveten yer yer ders kitabında yazım yanlışları saptanmış ve bazı konuların muhtevalarının da eksik ve zayıf bırakıldığı tespit edilmiştir. Genel anlamda ise anılan öğretim programı ve ders kitabının öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlandığı görülmüştür. Öyle ki ders kitabının anlatım tarzı yalınlaştırılmış ve konuları sadeleştirilmiştir. Buna ilaveten her ünitenin sonuna öğrencilere hadislerin dini açıdan ehemmiyetini kavratacak okuma parçalarının konulması da kitabın değerini ve kalitesini artırmıştır.

SOME THOUGHTS ON HADITH COURSE'S TEACHING PROGRAM AND COURSE BOOK IN ANATOLIA IMAM HATIP HIGH SCHOOLS

One of courses taught in Anatolian Imam Hatıp High School is hadith. The curriculum and textbook of this course have been updated since 2017, taking into consideration the conditions of the day. The results of monitoring evaluation will be needed in order for this new change to be successful. Here, this article was written in the name of realizing such a thing. The hadith course’s teaching program and the textbook were examined together. In some places, the textbooks have been found typographical errors and the contents of some subjects have been found as weak. In general terms, it has been seen that the curriculum and the textbook are prepared according to the needs of students. The presence of reading texts that will teach students religious significance of the hadiths in the end of each unit increased the value and quality of the book. 

___

Akyüz, Hüseyin, “İmam Hatip Liselerinde Hadis Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme Artvin İli Örneği” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XII/2, (2012), 134-156.

Başaran, Selman - Sönmez, M. Ali, Hadis Usûlü ve Tarihi, Bursa: Emin Yayınları, 2013.

Bilgili, İsmail, “Hanefi Fıkıh Medeniyetine İmam Mâtürîdî’nin Katkısı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 29, (2017), 399-423.

Çakan, İsmail Lütfi v.dğr., Hadis Ders Kitabı, Ankara: MEB Yayınevi, 2017.

Çakan, İsmail Lütfi, Hadîs Usûlü, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2013.

Ertugay, Recep, “İmam Hatip Liseleri Hadis Ders Kitabının Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi”, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV/8, (2017), 158-161.

Ertürk, Mustafa, “Haber-i Vahid”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIV, 349-352.

Hatib el-Bağdadi, Ebû Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit, el-Kifâye fî Ma'rifeti Usûli İlmi'r-Rivâye (nşr. Ebû İshâk ed-Dimyâtî), Meyt Ğamr: Dâru'l-Hüdâ, 2002.

İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbuddin Ebu’l-Fazl Ahmed b. Ali, Nüzhetü’n-Nazar fî Tavzîhi Nuhbeti’l-Fiker fi Mustalahi Ehli’l-Eser (nşr. Nurettin Itr), Dimeşk: Matbaatu’s-Sabah, 1414/1993.

Kandemir, M. Yaşar, “Hadis”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XV, 27-64.

Keleş, Ahmet, Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri, Ankara: Fecr Yayınları, 2017.

Koçyiğit, Talât, Hadîs Usûlü, Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987.

Komisyon, “Mukaddime”, Hadislerle İslam, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013, I, 49-155.

Semâhî, Muhammed Muhammed, Ğaysu’l-Musteğîs fî İlmi Mustalahi’l-Hadîs, Mısır: Dâru’l-Ahdi’l-Cedîd, 1970.

Şehîd es-Sânî, Zeynuddîn b. Ali b. el-Cebe’î el-‘Âmilî, er-Ri’âye fi İlmi’d-Dirâye (nşr. Abdulhuseyin Muhammed Ali Bakkal), Kum: Mektebetü Âyetillahi’l-Uzmâ el-Mer’aşî en-Necefî, 1433/2012.

Taberânî, Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb, el-Mu’cemu’s-Sağîr (nşr. Muhammed Şekûr Mahmûd el-Hâc Emrir), Beyrut: el-Mektebetu’l-İslamî-Dâru ‘Amman, 1405/1985.

Tahhân, Mahmud, Teysîru Mustalahi'l-Hadis, Riyad: Mektebetu’l-Me’ârif, 1417/1996.

Tuzcu, Recep, Hanefi Usûlünde Hadis (Debûsî Örneği), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2014.

Ünal, İsmail Hakkı, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Ankara: DİB Yayınları, 1994.

Yücel, Ahmet, Hadis Usûlü, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2014.

T.C. Milli Bakanlığı Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları, Ankara, 2018, s.44-54; http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=317 (erişim: 24.02.2018).