Salih Aydın, İslam Düşüncesi I: İslam Düşüncesinin Yapısı ve Selefilik

Öz Klasik İslam düşünce geleneği ilk dönemlerde tasauvvf, kelam etrafın da şekillenmiştir. Daha sonraki dönemler de felsefe ile tanışan İslam dünyası, bu felsefi düşünceyi ya da yapıyı kendisine uyarlamada bazı zorluklar yaşamıştır. Buna rağmen İslam coğrafyasında felsefi bir temel ya da belirtiler kendini göstermeye bağlamıştır. Felsefe-din uzlaşımı konusunda ilk söz eden Kindi devamında Farabi, İbn Sina ve ‘Faslu’l-Makal’ adlı yapıtıyla bize felsefe-din uzlaşımını toplu bir şekilde sunan İbn Rüşd ile zirveye ulaşmıştır. İslam dünyasında felsefenin ortaya çıkması ile artık eleştirel düşünce kendini göstermiştir. Bununla birlikte ilahi bilgi ve kaynağı ne olacak sorusu karşısında bazıları felsefî bazıları ise dinî bir temel bulmaya çalışmışlardır. İslam dünyasının ilk gelişim safaların da ortaya çıkmış olan Selefilik düşüncesi ya da ekollü, ilahi gerçekliğin sadece din ile anlaşılabileceğini belirtirken, Kelamcılar ise bu konuda akılı ön plana almışlar ve dini arka planda bırakmışlardır. Yazar ele almış olduğu eserinde bu konuları karşılaştırmalar ve örneklendirmeler yaparak konuyu açık ve anlaşılır bir üslupla bizlere sunulmuştur. Eleştirimizde, Aydın tarafında yazılmış olan 4. Ciltlik ‘İslam Düşüncesi’ adlı eserin ilk iki cilti olan ‘İslam Düşüncesinin Yapısı ve Selefilik-Kelam’ın düşünce yapısı irdelenecektir. Kelamcı ve felsefeci olan yazar ikinci ciltin ana konusunu oluşturan kelam düşüncesine yer vermiştir. Birinci ciltte ise İslam düşüncesini yapısı ve Selefilik ele alınmıştır fakat kitabın büyük bir kısmını İslam düşüncesinin yapısına ayırmıştır. Ele almış olduğu konular birbirini tamamlayıcı niteliğinde ve açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

___

Salih, A.(2016). İslam Düşüncesi Yapısı Selifilik-Kelam, Küllüyat Yay, İstanbul, cilt.1-2, s.504.