ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin “toprak ve toprak kirliliği” kavramlarına yönelik algılarını metaforlar yardımı ile ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 bahar döneminde, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri’nin Eğitim Fakülteleri’nde öğrenim gören 258 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış iki açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada, bireylerin bir olguya ilişkin algılarını ve yüklediği anlamları ortaya çıkartmayı amaçladığından nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde gerekli kavramlar ve değişkenler arası ilişkilere ulaşılması için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, araştırma soruları ile ilgili olarak farklı kavramsal kategoride değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Bu kavramsal kategorilerden yola çıkılarak üniversite öğrencilerinin, çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmadan elde edilen sonuçların, “toprak ve toprak kirliliği” kavramlarına yönelik algıları anlamada ve açıklamada alana önemli katkılar getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, araştırma sonucunda üretilen metaforların, “toprak ve toprak kirliliği” kavramlarını açıklamada, önemli birer araştırma aracı olarak kullanabileceği düşünülmektedir.

ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS “SOIL, SOIL POLLUTION” CONCEPTS WITH METAPHORS

The aim of this research is to reveal the perceptions of university students about the concepts of “soil and soil pollution” with the help of metaphors. The study group consists of 258 students studying in the Faculties of Education of Hacettepe and Gazi universities during the spring 2014-2015 period. The questionnaire consisted of two semi-structured open-ended questions. In this study, qualitative research methods were used to reveal the perceptions of individuals about a case and the meanings that they impose. Research findings were evaluated in different conceptual categories regarding the research questions and the results were interpreted. Based on these conceptual categories, it can be said that university students have a high awareness of environmental problems. The results obtained from the research are expected to make significant contributions to the field in understanding the perceptions of the concepts of “soil and soil pollution”. In addition, metaphors produced as a result of research can be used as an important research tool in explaining the concepts of “soil and soil pollution”.

Kaynakça

Apaydın A. (2005). Sanayiden kaynaklanan toprak kirliliğinin araştırılması: Samsun-Tekkeköy bölgesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Armağan, F.,Ö. (2006). İlköğretim 7.-8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arslan, H. O., Çigdemoglu, C., Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667-1686.

Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim çocuk doğa etkileşimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Atay, E., Altunoğlu, B. D. (2009). Ortaöğretim Öğrencilerin Çevre Risk Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 01-11.

Ayberk H. S. (2007). Toprak Ekosistemlerinde Degredasyon ve Rehabilitasyon Toprak Ekosistemlerinde Degredasyon ve Rehabilitasyon, Ders Notları.

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 10(3), 1293-1322.

Aydın, F., Coşkun, M. (2011). The Metaphoric Perceptions Of Gifted Students Towards Environment Concept. Scholars Research Lihrary, Archives of Applied Science Research, 3(2), 577-585.

Cameron, L., Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 33, 77-96.

Coşkun, M. (2010). Lise Öğrencilerinin İklim Kavramıyla İlgili Metaforlar. International Periodical For the Languages, 5(3), 919-940.

Carroll, J.M., and R.L. Mack. (1999). Metaphor, Computing Systems, And Active Learning, International Journal of Human-Computer Studies, 51.

Çalışkan, K., N.(2018). 5. sınıf ortaokul öğrencilerinin hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarında anne-babanın rolü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Deniş, H. ve Genç, H. (2007) Çevre Bilimi Dersi Alan ve Almayan Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumları ve Çevre Bilimi Dersindeki Başarılarının Karşılaştırılması, Mehmet Akif Ersoy Dergisi, 20-26.

Doğan, M. (2003). Sanayileşme ve Çevre Sorunları, Erişim Tarihi: 16.04.2018, http://yunus.hacettepe.edu.tr/ doğan/ 4. html.

Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629.

Ellis, R. & Barkhuizen, G. (2009). Analysing learner language. Oxford: Oxford University Press.

Erten, S. (2003). 5. Sınıf Öğrencilerinde Çöplerin Azaltılması Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94-103.

Genç, H., Demirkaya, H., Karasakal, G. (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orman Kavramını Algılamaları: Fenomenografık Bir Araştırma. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Makufebed, 1, 34-48.

Gezer, K., Çokadar, H., Köse, S., Bilen, K. (2006). Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: Buldan Örneği. Buldan Sempozyumu. Erişim Tarihi: 16.04.2018, http://www.buldansempozyumu.com/kitap/2.oturum/3.pdf.

Holman, C. H. (1980). A handbook to literatüre, Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill.

Karaçal İ. (2008). Toprak verimliliği, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, M., F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Turkish Studies- International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Türkic. 9(2). 917-931.

Köseoğlu, P., Mercan, G. (2016). Üniversite öğrencilerinin hava ve hava kirliliği kavramlarına ilişkin metaforik algıları, Ankara: Pegem Yayınları.

Köseoğlu, P.(2017). An Analysis of University Students’ Perceptions of the Concepts of Water and Water Pollution through Metaphors, Eurasia J. Math., Sci Tech. Ed 2017,13(8), 4343 -4350.

Lakoff, G., Johnson, M. (2003). Metaphors we live by Chicago, University of Chicago Press.

Levine, P.M. (2005). Metaphorsandımages of classrooms, Erıc: Ej724893.

Massengill Shaw, D., Mahlios, M. (2008). Pre-service Teachers’ Metaphors of Teaching and Literacy. Reading Psychology, 29(1).

Milles, M. B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative data anlysis. London: Sage.

Morgan G. (1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. İstanbul: BZD Yayıncılık.

Neisser, J.U. (2003). The Swaying Form: Imagination, Metaphor, Embodiment. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2, 27-53.

Saban, A. (2004). Entry Level Prospective Classroom Teachers’ Metaphors About The Concept of Teacher. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

Schultz, P. W., Shriver, C., Tabanico, J. J., Khazian, A. M. (2004) Implicit Connections with Nature, Journal of Environmental Psychology, 24, 31-42.

Seçkin, F., Yalvaç, G., Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 77(13), 391-398.

Shakespeare, W. (2007). The complete works of William Shakespeare. London: Wordsworth Editions Limited.

Tarradellas, J., Bıtten, G. And Rossel, D. (1997). Soil ecotuxicology, Lewis Publishers.

Türkoğlu B. (2006).Toprak kirlenmesi ve kirlenmiş toprakların ıslahı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Yapıcı, E. (2009). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık ve ilgi düzeylerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Yenice, N., Saracaloğlu, S., Karacaoğlu, C. (2008) The views of the classroom teacher candidates related to the environmental Science course and the environmental sensibility, Asia- Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(1).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yob, I., M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127–138.

Wallace, S. 2001. Guardian Angels and Teachers From Hell: Using Metaphor As a Measure of Schools’ Experiences and Expectations of General National Vocational Qualifications. International Journal of Qualitative Studies in Education, 14(6).

Zhang L., Wong M.H. (2007). Environmental Mercury Contamination in China: Sources And Impacts, Environment International.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd507204, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {243 - 256}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {GÜRLEN, Eda and KÖSEOĞLU, Pınar} }
APA GÜRLEN, E , KÖSEOĞLU, P . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 243-256 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204
MLA GÜRLEN, E , KÖSEOĞLU, P . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 243-256 <
Chicago GÜRLEN, E , KÖSEOĞLU, P . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 243-256
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ AU - Eda GÜRLEN , Pınar KÖSEOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 256 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ %A Eda GÜRLEN , Pınar KÖSEOĞLU %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-507204
ISNAD GÜRLEN, Eda , KÖSEOĞLU, Pınar . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 243-256 .
AMA GÜRLEN E , KÖSEOĞLU P . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 243-256.
Vancouver GÜRLEN E , KÖSEOĞLU P . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “TOPRAK VE TOPRAK KİRLİLİĞİ” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE ANALİZİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 256-243.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b