FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarınınelektriksel direnç kavramı hakkındaki ön bilgilerini incelemektir. Bu çalışmabir devlet üniversitesinde 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde 74 fenbilimleri öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak üçaçık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış bir test kullanılmıştır. Çalışmadanelde edilen veriler üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. İçerikanalizinin sonucunda, öğretmen adaylarının, direncin akıma karşı “bir şey”olduğu ve direncin potansiyel fark ve akım ile tanımlanabileceği görüşüne sahipoldukları baskın olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca direncin bağlı olduğudeğişkenler ile ilgili olarak direncin devre elemanlarına, iletkenözelliklerine, potansiyel farka ve akıma bağlı olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.Genel sonuca bakıldığında, öğretmen adaylarının elektriksel direnç kavramıhakkında önbilgilerinin çoğunlukla hatalar içerdiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Angell, C., Guttersrud, O., Henriksen, E. K., & Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils’ and teachers’ views of physics and physics teaching. Science Education, 88(5), 683–706.

Aykutlu, I., & Sen, A. (2012). Üç Aşamalı Test, Kavram Haritasi ve Analoji Kullanılarak Lise Ögrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Egitim ve Bilim, 37(166), 275–288.

Aykutlu, I., & Şen, A. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 221–250.

Block, J. (1982). Assimilation, Accommodation, and the Dynamics of Personality Development. Child Development, 53(2), 281.

Caillot, M., & Nguyen-Xuan, A. (1995). Adults’ Understanding of Electricity. In M. Caillot (Ed.), Learning Electricity and Electronics with Advanced Educational Technology (NATO ASI S, pp. 131–146). Berlin, Heidelberg: Springer.

Çepni, S., & Keleş, E. (2006). Turkish Students’ Conceptions about the Simple Electric Circuits. International Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 269–291.

Çıldır, I., & Şen, A. İ. (2006). Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarının kavram haritalarıyla belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(30), 92–101.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (M. Bütün & Ş. B. Demir, Eds.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Duit, R., & von Rhöneck, C. (1998). Learning and understanding key concepts of electricity. In A. Tiberghien, E. Jossem, & J. Barojas (Eds.), Connecting Research in Physics Education. Boise, Ohio: ICPE-International Commission on Physics Education, ICPE Books.

Enghag, M., & Niedderer, H. (2005). Physics learning with exploratory talks during a miniproject-a case study of four girls working with electric circuits. Journal of Baltic Science Education, 4(1), 5–11.

Erbaş, K. (2016). Ortaöğretim Fizik 10 Ders Kitabı. Ankara: Tuna Matbaacılık.

Fer, S. (2011). Öğretim Tasarımı (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gaigher, E., & Kriek, J. (2007). Investigation of pre-service teacher’s understanding of Ohm’s Law. In I. Mutimucuio & M. Cherinda (Eds.), Proceedings of the 15th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (pp. 377–384). Maputo.

Giancoli, D. C. (1998). Physics (5th editio). New Jersey: Prentice Halls.

Gündüz, G. (2016). Ortaokul Fen Bilimleri 7 Ders Kitabı. Ankara: Sonuç Yayınları.

Johnstone, A. H., & Mughol, A. R. (1978). The concept of electrical resistance. Physics Education, 13(1), 46.

Kipnis, N. (2009). A Law of Physics in the Classroom: The Case of Ohm’s Law. Science & Education, 18(3–4), 349–382.

Lee, Y., & Law, N. (2001). Explorations in promoting conceptual change in electrical concepts via ontological category shift. International Journal of Science Education, 23(2), 111–149.

Lin, J., & Chiu, M. H. (2007). Exploring the Characteristics and Diverse Sources of Students’ Mental Models of Acids and Bases. International Journal of Science Education, 29(6), 771–803.

McDermott, L., & Shaffer, P. (1992). Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I: Investigation of student understanding. American Journal of Physics, 60(11), 994–1003.

McIldowie, E. (1998a). Some thoughts on law and order. Physics Education, 33(1), 35–37.

McIldowie, E. (1998b). Teaching voltage-current relationships without Ohm’s law. Physics Education, 33(5), 292–295.

MEB. (2017). Fen Bilimleri Dersi (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma. (S. Turan, Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Miles, M., & Huberman, A. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Washington DC: Brookings.

O’Sullivan, C. T. (1980). Ohm’s law and the definitoun of resistance. Physics Education, 15(4), 237–239.

Oon, P.-T., & Subramaniam, R. (2011). On the Declining Interest in Physics among Students—From the perspective of teachers. International Journal of Science Education, 33(5), 727–746.

Ornek, F., Robinson, W. R., & Haugan, M. P. (2008). What makes physics difficult? 1*. International Journal of Environmental & Science Education, 3(1), 30–34.

Pardhan, H., & Bano, Y. (2001). Science teachers’ alternate conceptions about direct-currents. International Journal of Science Education, 23(3), 301–318.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Eds.). Ankara: Pegem Akademi.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211–227.

Reigeluth, C., & Carr-Chellman, A. (2009). Instructional-design theories and models (volume II). New York: Taylor and Francis.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Sert-Çıbık, A. (2011). Elektrik akımı konusunda yanlış kavramalar ve bunların giderilmesinde anolojilerle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisi. Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.

Serway, R. ., & Beichner, R. J. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik 2 (5. baskıda). Ankara: Palme Yayıncılık.

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Simons, P. R. . (1999). Transfer of learning: paradoxes for learners. International Journal of Educational Research, 31(7), 577–589.

Stepans, J. (2006). Targeting students’ science misconceptions: Physical science concepts using the conceptual change model. Florida: Showboard Inc.

TDK. (2017). Güncel Türkçe Sözlük.

Üstünlüoğlu, E. (2007). Beyin Temelli Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım, 7(2), 467–476.

Viard, J., & Khantine-Langlois, F. (2001). The Concept of Electrical Resistance: How Cassirer’s Philosophy, and the Early Developments of Electric Circuit Theory, Allow a Better Understanding of Students’ Learning Difficulties. Science and Education, 10(3), 267–286.

Yıldırım, A., Güneri, O., & Sümer, Z. H. (2002). Development and Learning. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd538293, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {1 - 19}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {APAYDIN, Sezen and ŞAHİN, Esin and TEZCAN, Gamze and BÖYÜKATA, Mahmut} }
APA APAYDIN, S , ŞAHİN, E , TEZCAN, G , BÖYÜKATA, M . (2019). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 1-19 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293
MLA APAYDIN, S , ŞAHİN, E , TEZCAN, G , BÖYÜKATA, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/43815/538293>
Chicago APAYDIN, S , ŞAHİN, E , TEZCAN, G , BÖYÜKATA, M . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Sezen APAYDIN , Esin ŞAHİN , Gamze TEZCAN , Mahmut BÖYÜKATA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ %A Sezen APAYDIN , Esin ŞAHİN , Gamze TEZCAN , Mahmut BÖYÜKATA %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293
ISNAD APAYDIN, Sezen , ŞAHİN, Esin , TEZCAN, Gamze , BÖYÜKATA, Mahmut . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 1 (Mart 2019): 1-19 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-538293
AMA APAYDIN S , ŞAHİN E , TEZCAN G , BÖYÜKATA M . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 1-19.
Vancouver APAYDIN S , ŞAHİN E , TEZCAN G , BÖYÜKATA M . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(1): 19-1.

211579 63810

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİKSEL DİRENÇ KAVRAMI HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Sezen APAYDIN, Esin ŞAHİN, Gamze TEZCAN, Mahmut BÖYÜKATA

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Özgür ULUBEY

TÜRKİYE’DE MESLEKİ REHABİLİTASYON HİZMETLERİ VE İHMAL EDİLMİŞ BİR ALAN OLARAK REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI

Elif ÇİMŞİR

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ORTAOKUL 7. SINIF MATEMATİK DERSİNDE KUANTUM ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ

Bahar BAKIR, Sevda KOÇ AKRAN

BİLİŞSEL OLMAYAN ÖĞRENME DURUM VE SÜREÇLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE BOYLAMSAL YAKLAŞIMLAR: DUYGU CETVELİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ

Nilüfer KAHRAMAN, Derya AKBAŞ, Esra SÖZER

BEYİN TEMELLİ ÖĞRETİMİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ

Yavuz YAMAN, Serap EMİR

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİ TERCİHLERİ

Yalçın DİLEKLİ, Erdoğan TEZCİ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN