Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sukıngu “banyo” kelimesinin etimolojisi üzerine yeni görüşler

Yazar kurumları :
Erciyes Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Sekiz Yükmek'te geçen sukıngu kelimesinin yapısı ve anlamı üzerinde durulacaktır. Kelime, Juten Oda tarafından suk- ~ sok- "sokmak, girdirmek" köküne dayandırılarak "kışlık konut" olarak anlamlandırılmıştır. Marcel Erdal bu anlamlandırmaya itiraz ederek kelimenin sogın- "soğumak"tan türediğini ve "yazları dinlenilecek oda" anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Şen ise sukıngu'nın Eski Türkçede "yıkanmak" anlamında sukın- fiilinden geldiğini söylemiş ve onu "banyo" olarak anlamlandırmıştır. Kelimenin "banyo" anlamını taşıdığı hususunda Şen ile aynı görüşleri paylaştığımızı belirtmek isteriz ancak yapısını "(su vb sıvı maddeler için) dökmek" anlamında bir sug- fiilinden -(X)n- dönüşlülük ekiyle "yıkanmak" anlamını kazanmış olan sugınfiiline dayandırıp bu fiilden mekân adları da türeten -gu+ ile "yıkanacak yer, banyo" anlamında sugıngu olarak açıklamaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

In this paper we do an etymological essay of the word sukıngu which used in Sekiz Yükmek. According to Juten Oda sukıngı is derivated from suk- or sok- "to thrust into" and it means "winter dwelling". Marcel Erdal disagrees this opinion and claims that it is derivated from sogın- "cool themselves" and he transcribes this word as sogıngu means "refreshing room for the summer". Şen claims that this word is derivated from sukın- which means "to take a bath" in Old Turkic and explains its meaning as "bathroom". We share the same views with Şen about the meaning of sukıngu. But we claim that the root of this word is sug- "to drain (water etc.)" in Old Turkic. Then added this word -(X)n- reflexive suffix and it became sugın- "to bathe". - gu+ in Turkic, makes place names and when this suffix added to the sugıngu it means "bathroom".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :