SAĞLIK HİZMET ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANS ANALİZİ

Öz Bu çalışma, Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda yeni rol alan Kamu Hastane Birlikleri’nin (KHB) faaliyet temelli etkinliklerinin ölçümü, gerekli iyileştirmelerin tespiti ve öneriler getirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada etkinlik ölçüm yöntemi olarak Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Veri seti KHB’lerin 2013 verilerini içermektedir. 9 değişken kullanılarak 88 KHB’nin etkinlik ölçümü yapılmıştır. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 30 KHB, değişken getiri varsayımı altında 40 KHB ve ölçek etkinliği bakımından 46 KHB etkin çıkmıştır.