Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde kullandıkları “öğrenme stratejileri”

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fak. Coğrafya Böl.1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerini, farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Manisa ilinin Turgutlu ilçesindeki liselerde öğrenim gören 298 öğrenci katılmıştır. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Toy (2007) tarafından geliştirilen "Öğrenme Stratejileri Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırma testi (LSD) kullanılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde en çok "örgütleme stratejilerini" en az ise "planlama stratejilerini" kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin coğrafya dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ölçeğine ilişkin görüşleri "cinsiyet" ve "öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri" değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to detect the learning strategies adopted by secondary school students for geography courses. A total of 298 students attending to secondary schools in Turgutlu county of Manisa joined the research within 2009-2010 academic year. "Learning Strategies Scale" developed by Toy (2007) is used as data gathering technique in this research in which general scanning model is applied. For data analysis, arithmetic mean, t test, one way variance analysis (ANOVA) and multiple comparison test (LSD) are employed. It is observed that secondary school students most commonly use "grouping strategies" and least commonly use "planning strategies". Scale for students' ideas about learning strategies for geography courses has a meaningful difference in terms of "gender" and "class levels" variable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :