Uluslararası Çalışmaların Gündeminde Engelli Kadın Ayrımcılığının İfadesi

Birçok çalışmada engelli kadınların engelli erkeklerdenve engelli olmayan kadınlardan farklılaşan dezavantajlı konumları yeterincedikkate alınmamaktadır. Engelli kadınlarla ilgili sosyal çalışmalarınplanlanması ve uygulamada işlevsel olması için onların dezavantajlılıkkonumlarının netleştirilmesi önemlidir. Bu makalede hem engellilik hem detoplumsal cinsiyet dezavantajına birden sahip olan engelli kadınlarla ilgiliçalışmaların ne zaman başladığı, bu çalışmaların uluslararası alanda nasılgündeme geldiği ve burada engelli kadınların ayrımcılık durumlarının nasıl adlandırıldığı,çalışmalar arasındaki devamlılığı, engelli kadın ayrımcılığının en doğruifadesinin ne olduğu keşfedilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla engelli kadınlardanbahseden ya da özel olarak engelli kadınlar hakkında gerçekleştirilmiş olan 14uluslararası çalışma tarihsel sıralama doğrultusunda ele alınmıştır. Böylecehem literatürde çok dağınık olan bilgiler derlenmiş hem de engelli kadınayrımcılığını önlemede doğru adımların atılması için doğru bakış açısınıntespiti vurgulanmıştır. Buradaki asıl amaç engelli kadın ayrımcılığınınkesişimsel ayrımcılık kapsamında ele alınmasını önermektir. Çalışmada engellikadın ayrımcılığı konusunda geçmişten gelen bir karmaşanın hâkim olduğu,onların durumlarını ifade etmede çoklu ayrımcılık kavramının daha yaygınkullanıldığı, kadın çalışmalarında ve engellilik çalışmalarında hak ettikleriilgiyi görmedikleri tespit edilmiştir. 

Expression of Women with Disabilities Discrimination on the Agenda of International Studies

In many studiesdisadvantaged positions of women with disabilities differing from men withdisabilities and women without disabilities are not sufficiently taken intoconsideration. It is important to clarify their disadvantaged positions to plansocial work for women with disabilities and to be functional in practice. Inthis article, it was tried to find out when the studies about women withdisabilities who have both disability and gender disadvantages started, howthese studies came to the international arena and how the discriminatory statusof women with disabilities were named, the continuity between the studies andwhat the most accurate expression of discrimination against women withdisabilities is. For this purpose, 14 international studies which talk aboutwomen with disabilities, or are specifically on them have been discussed in thedirection of historical ranking. Thus, both the scattered information in theliterature has been compiled and the right angle of view has been emphasized totake steps to prevent discrimination against women with disabilities. The mainpurpose here is to address the discrimination of women with disabilities withinthe context of intersectoral discrimination. It has been determined in thisstudy that there is a complexity from the past regarding discrimination againstwomen with disabilities, the concept of multiple discrimination is more widelyused for expressing their situation, women with disabilities do not see thedeserved interest in women's studies and disability studies.

Kaynakça

Abu-Habib, L. (Ed.). (1997). Gender and Disability Women’s experiences in the Middle East. UK and Ireland: Oxfam.

Alwıs, R. de S. de. (2008). Disability Rights, Gender, and Development- A Resource Tool for Action. Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of the Department of Economic and Social Affairs; United Nations Population Fund; Wellesley Centers for Women. Retrived February 19, 2014, from HRBA Portal: http://hrbaportal.org/wp-content/files/UNWCW-MANUAL.pdf

Asch, A., Rousso, H. & T. Jefferies, T. (2001). Beyond Pedestals: The Lives of Girls and Women with Disabilities. In H. Roussou & M. L. Wehmeyer (Eds.), Double Jeopardy Addressing Gender Equity in Special Education (pp. 13-48). Albany: State University of New York Press.

Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Engellilerin İnsan Hakları Konsorsiyumu, Avrupa Komisyonu İstihdam Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Genel Müdürlüğü-Engellilerin Entegrasyonu Birimi. (t.y.). BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanmasında Zorluklar ve İyi Örnekler Çalışması. (Çev. Sabancı Vakfı). http://www.sabancivakfi.org/i/assets/documents/iyi_ornekler_raporu_ozeti.pdf adresinden 6 Nisan 2017 tarihinde edinilmiştir.

Beleza, M. L. (2003). Discrimination against women with disabilities. Integration of people with disabilities, Counsil of Europe Publishing. Retrived January 3, 2013, from http://www.wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/europedisc1.pdf

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme (BM EHİS). (2006)

Campling, J. (1979). Better Lives for Disabled Women. London, Great Britain: The Gresham Press. Retrieved February 18, 2013, from http://pf7d7vi404s1dxh27mla5569.wpengine.netdna-cdn.com/files/library/Campling-better-lives.pdf

Campling, J. (1981). Images of Ourselves – Women with Disabilities Talking. London, Great Britain: Routledge and Kegan Paul Ltd. Retrieved February 18, 2013, from http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Campling-all.pdf

Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment (2nd ed.). NY: Routledge.

Crenshaw, K. (1993). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review, 43(1241). Retrieved January 15, 2016, from http://socialdifference.columbia.edu/files/socialdiff/projects/Article__Mapping_the_Margins_by_Kimblere_Crenshaw.pdf

Department of Economic and Social Affairs, Division for Inclusive Social Development. (n.d.). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved July 2, 2018, from https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

European Commission. (2014). Commission Staff Working Document. Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union. Retrieved January 1, 2016, from https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1563&context=gladnetcollect

Doe, T. (1998). Executive Summary of Forum Research & Evaluation: Leading Change – Women with Disabilities. In B. Duncan & R. Berman-Bieler (Eds.), International Lidership Forum for Women with Disabilities: Final Report (pp. 142-151). New York: Rehabilitation International.

Engelliler Hakkında Kanun. (20015). T.C. Resmi Gazete. 7 Temmuz 2005. (Son Değişiklik 6 Şubat 2014).

European Network Against Racism. (2011). The Legal Implications of Multiple Discrimination. (ENAR Fact Sheet 44). Retrieved January 11, 2016, from http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/FS44%20-%20The%20legal%20implications%20of%20multiple%20discrimination%20final%20EN.pdf

European Network on Independent Living [ENIL] & European Youth Centre Strasbourg. (2014). Understanding and countering multiple discrimination faced by young people with disabilities in Europe. Retrieved March 11, 2016, from https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Training/Study_sessions/2014_ENIL.pdf

Fairchild, S. R. (2002). Women with Disabilities: The Long Road to Equality. Journal of Human Behaviour in the Social Environment, 6(2). Retrieved January 12, 21013, from http://www.haworthpressinc.com/store/product.asp?sku=J137

Heumann, J. E. (1998). Education: Engine of Empowerment. In B. Duncan & R. Berman-Bieler (Eds.), International Lidership Forum for Women with Disabilities: Final Report (pp. 55-58). New York: Rehabilitation International.

International Norms and Standarts Relating to Disability – Part V. – Persons with disabilities and multiple discrimination – Rights of special groups – 4. Rights of Women with Disabilities. (2003). Retrieved August 23, 2013, from http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/International_Norms_and_Standards_Relating_to_Disability.pdf

İçli, T. (2009, 24 Mart). Kadının Adı Yok, Engelli Kadının Hiç Yok. Çalışma Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Ankara: Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi. http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Etkinlikler_etk.php adresinden 20 Mart 2011 tarihinde edinilmiştir.

Kadın ve Demokrasi Derneği. (2015). Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 59. Oturumu - Kadın ve Demokrasi Derneği Gözlem Raporu. Web site: http://kadem.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/KADEM-BM-RAPORU.pdf adresinden 16 Mart 2016 tarihinde edinilmiştir.

Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP) - Yeni Çözümler Vakfı İrtibat Bürosu (2001). Pekin+5: Birleşmiş Milletler’de Kadının İnsan Hakları ve Türkiye’nin Taahhütleri. E. Anıl, P. İlkkaracan, Z. Kılıç, K. Ronge, G. Seral ve T. Ülken (Hzl.) http://www.kadinininsanhaklari.org/static/yayin/kitapcik/pekin-5.pdf adresinden 16 Haziran 2012 tarihinde edinilmiştir.

Küçükkaraca, N. (29-30 Nisan 2005). Feminizm ve Engelli Kadın. Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu içinde (s. 49-52). İstanbul: Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

Lewıs, C. & SYGALL S. (Eds.). (1997). Loud, Proud and Passionate Including Women with Disabilities in International Development Programs. USA: Mobility International USA (MIUSA).

Makkonen, LL. M. T. (2002). Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing The Experiences of The Most Marginalized to The Fore. Institute For Human Rights. Åbo Akademi University. Retrieved March 15, 2015, from http://old.ilga-europe.org/content/download/24688/157174/version/1/file/multiple,+compound+and+intersectional+discrimination.pdf

Meekosha, H. (2005). A feminist/gendered critique of the intersections of race and disability: the Australian experience. Retrieved August 23, 2014, from http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/vancouver1.pdf

Messel, E. (1998). The ILO Experience with Employment Strategies and Women with Disabilities. In B. Duncan ve R. Berman-Bieler (Eds.), International Lidership Forum for Women with Disabilities: Final Report (pp. 78-81). New York: Rehabilitation International.

Miller, C. & B. Albert, B. (2005, March). Mainstreaming disability in development: Lessons from gender mainstreaming. Disability Knowledge and Research. Retrieved December 25, 2013, from http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Disability/RedPov_gender.pdf

Mobility International USA. (1998). MIUSA’s Final Report, Women’s Institute on Lidership and Disabiliy. In B. Duncan ve R. Berman-Bieler (Eds.), International Lidership Forum for Women with Disabilities: Final Report (pp. 11-17). New York: Rehabilitation International.

Mohamed, K. ve Shefer, T. (2015). Gendering disability and disabiling gender: Critical reflections on intersections of gender and disability. Agenda, 29(2), 2-13. Retrieved March 22, 2016, from Roudledge – Taylor & Francis Group database

ÖZİDA. (16-20 Kasım 2009). 4. Özürlüler Şurası İstihdam Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Pearson, H. E. (2012). A methodological approach to examining racial and ethnic minorities with disabilities: intersecting and interlocking race/ethnicity, disability, and gender. Unpublished master’s thesis, Iowa State University, Iowa. Retrieved November 10, 2015, from Iowa State University Digital Repository: http://lib.dr.iastate.edu/etd

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu (t.y.). Konferans Tarafından Kabul Edilen Kararlar – 1995 yılı Dördüncü Dünya Kadın Konferansı. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf adresinden 5 Temmuz 2013 tarihinde edinilmiştir.

RationalWiki. (2016). Intersectionality. Retrieved April 26, 2016, from http://rationalwiki.org/wiki/Intersectionality

Ravnbøl, C. I. (2009). Intersectional Discrimination Against Children: Discrimination Against Romani Children and Anti-discrimination Measures to Address Child Trafficking. UNICEF Innocenti Research Center. Retrieved September 28, 2015, from http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_11.pdf

Reicher, S. C. (2012). Disability and Gender: Accross the Frontiers of in Equality. Addressing Inequalities the Heart of the Post-2015 Development Agenda and the Future We Want for All Global Thematic Consultation. Retrieved March 25, 2015, from http://www.addc.org.au/documents/resources/disability-and-gender-across-the-frontiers-of-inequality_928.pdf

Rimmerman, A. (2013). Social Inclusion of People with Disabilities National and International Perspectives. The USA: Cambridge Universtiy Press.

Sara-Serrano Mathıason, M.-C. (2003). Women with Disabilities: Lessons of Reinforcing the Gender Perspective in International Norms and Standarts. Retrieveed February 15, 2013, from http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/mathiasondoc1.doc

Schiek, D. & A. Lawson A. (Eds.). (2011). European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination. UK: Ashgate Publishing Company.

Schiek, D. (2011). Organizing EU Equality Law Around the Nodes of “Race”, Gender and Disability. In D. Schiek ve A. Lawson (Eds.), European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination (pp. 11-28). UK: Ashgate Publishing Company.

Smith, B. G. (2004). Introduction. In B. G. Smith & B. Hutchison (Ed.), Gendering Disability (pp. 1-6). New Jersey: Rutgers University Press.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri. http://eyh.aile.gov.tr/data/583e84cd369dc58c3cb984b7/tr-aspb%20eh%C4%B0s%20%20g%C3%96sterge%20k%C4%B0tap.pdf adresinden 15 Mayıs 2018 tarihinde edinilmiştir.

Traustadottir, R. (1990). Obstacles to Equality: The Double Discrimination of Women with Disabilities. In P. Harris (Rev. Ed., 1997). Women with Disabilities: Issues, Resources, Connections. Revised (pp. 5-33). Syracuse University: The Center on Human Policy. Retrieved July 15, 2014, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413721.pdf

UN Centre for Socıal Development and Humanitarian Affairs Division for the Advancement of Women. (20-24 August 1990). Report on the Seminer of Disabled Women. Vieanna. Retrieved August 25, 2013, from http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/viennawwd1.pdf

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2016, November 25). General Comment on Aricle 6: Women with Disabilities. Retrieved February 12, 2018, from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en

UN General Assembly. (2000, November 16). Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform for Action. Twenty-third special session. A/RES/S-23/3. Retrieved December 23, 2012, from http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacıific [UN ESCAP]. (1995). Hidden Sisters: Women and Girls with Disabilities in the Asian and Pacific Region (Rep. No: ST/ESCAP/1548). Retrieved January 15, 2018, from http://www.youthmetro.org/uploads/4/7/6/5/47654969/regional_report_-_hidden_sister.pdf

Vision Office. (2003, August 18-22). Final Report of the UN ESCAP Workshop on Women and Disability: Promoting Full Participation of Women with Disabilities in the Process of Elaboration on an International Convention to Promote and Protect the Rights and Dignity of Persons with Disabilities. Bangkok, Thailand. Retrieved April 25, 2013, from http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2013/12/unescapwwd1.pdf