BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ekonomik faaliyetlerde yaşanabilecek dalgalanmalar tüm piyasaları olduğu gibi hisse senedi piyasalarını da etkilemektedir. Bileşik öncü göstergeler ise ekonomiye ilişkin beklentileri ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 2006:01-2016:10 dönemi için bileşik öncü göstergeler endeksi ile 12 borsa sektör endeksi getirileri arasında ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisi değişkenler farklı seviyede durağan olduklarından Sınır Testi ile araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bileşik öncü göstergeler ile çalışmada yer alan tüm sektör endeksleri arasında uzun ve kısa dönemde ilişki olduğu belirlenmiştir. İlaveten bileşik öncü göstergelerdeki artışın tüm sektör endekslerini kısa dönemde olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Nedensellik sonuçları ise çoğunlukla bileşik öncü göstergelerin endekslerin nedeni olduğunu ortaya koymuştur. 

EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN COMPOSITE LEADING INDICATORS AND BORSA ISTANBUL SECTOR INDICES

Fluctuations in economic activity are affecting stock market as well as in all markets. Composite leading indicators show expectations regarding the economy. In this study, it is tested whether there is a relationship between composite leading indicators index and 12 stock market sector index returns for the period of 2006:01-2016:10. Cointegration relations are investigated by Bound Test because of series are stationary at different orders. Consequently it has been determined that there is a long-term and short-term relationship between the composite leading indicators and all the sector indices in the study. In addition, it has been determined that an increase in composite leading indicators has positive effect on all sector indices in the short term. The results of the causality show that the composite leading indicators are the cause for the most of the indices.

Kaynakça

Alam, M. ve Uddin, G. S. (2009), “Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries”, International Journal of Business and Management, Vol: 4, Issue: 3, pp. 43-51.

Büyükakın, F., Bozkurt, H. ve Cengiz, V. (2009), “Türkiye’de Parasal Aktarımın Faiz Kanalının Granger Nedensellik ve Toda-Yamamota Yöntemleri İle Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, ss. 101-118.

Chen, N., Roll, R. ve Stephen A. R. (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business, Vol: 56, pp. 383-403.

Demirhan, A. A. (2014), “Ekonomik faaliyet İçin Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi’nde (MBÖNCÜ-SÜE) Yöntemsel Değişim”, TCMB Ekonomi Notları, ss. 1-9.

Gan, C., Minsoo L., Hua, H. A. Y. ve Jun, Z. (2006), “Macroeconomic Variables and Stock Market Interactions: New Zealand Evidence”, Investment Management and Financial Innovations, Vol: 3, Issue: 4, pp. 89-101.

Gülhan, Ü.,Kaya A., ve Güngör, B. (2012), “Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı:1, 1-27.

Hacıhasanoğlu, E. ve Soytaş, U. (2011), “Bileşik Öncü Göstergeler ve Sektörel Endeksler Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, ss.79-91.

Jaafar, S. ve Zulaikha, S. (2013), “Relationship between Stock Market and Macroeconomics Variables”, Http://Ssrn.Com/Abstract=2276758,10.09.2016

Kalyanaraman, L., ve Tuwajri, B. S. (2014), “Macroeconomic Forces and Stock Prices: Some Empirical Evidence from Saudi Arabia”, International Journal of Financial Research, Vol: 5, Issue: 1, pp. 81-92.

Khan, M. N. ve Zaman, S. (2012), “Impact of Macroeconomic Variables on Stock Prices: Empirical Evidence from Karachi Stock Exchange”, Business, Economics, Financial Sciences, and Management, Vol: 143, pp.227-233.

Maysami, R. C., Howe, L. C., Hamzah, M. A. (2004), “Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market İndices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore’s All-S Sector Indices,” Jurnal Pengurusan, Vol: 24, pp. 47-77.

OECD System of Composite Leading Indicators (2012), http://www.oecd.org/std/leading-indicators/41629509.Pdf, 10.09.2016.

Pesaran, M. H. (1997), “The Role of Economic Theory in Modeling the Long Run”, The Economic Journal, Vol: 107, Issue: 440, pp. 178-191.

Pesaran, M. H., Y. Shin ve R. J. Smith (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Vol: 16, pp. 289-326.

Phillips, P. C. ve Perron, P. (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, Vol: 75, Issue: 2, pp. 335-346.

Rasiah, R. R. V. (2010), “Macroeconomic Activity and the Malaysian Stock Market: Empirical Evidence of Dynamic Relations”, The International Journal of Business and Finance Research, Vol: 4, Isue: 2, pp. 59-69.

Ratanapakorn, O. ve Sharma, S. C. (2007), “Dynamic Analysis between the US Stock Returns and the Macroeconomic Variables”, Applied Financial Economics, Vol: 17, Issue: 5, pp. 369-377.

Sharma, G. D. ve Mahendru, M. (2010), “Impact of Macro-Economic Variables on Stock Prices in India”, Global Journal of Management and Business Research, Vol: 10, Issue: 7, pp. 1-18.

Solnik, B. (1987). “Using Financial Prices to test Exchange Rate Models: A Note”, Journal of Finance, Vol: 42, pp. 141-149.

Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Auto Regressions with Possibly Integrated Process”, Journal of Econometrics, Vol: 66, pp. 225-250.

Topçu, E. (2014), “Bileşik Öncü Göstergeler ile Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ss. 167-176.

Topçu, M., ve Ünlü, U. (2013), Do Investors Consider Composite Leading Indicators? Time Series Evidence from Emerging Countries, Theoretical and Applied Economics, Vol: 20, Issue: 9, pp. 51-62.

Vejzagic, M., ve Zarafat, H. (2013), “Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Index: Co-integration Evidence from FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index”, Asian Journal of Management Sciences & Education, Vol: 2, Issue: 4, pp. 94-108.

Wongbangpo, P., ve S. Sharma (2002), “Stock Market and macroeconomic fundamental Dynamic Interactions: ASEA-5 Countries”, Journal of Asian Economics, Vol: 13, pp. 27-51.

Yılmaz, Ö., Bener G. ve Kaya, V. (2006), “Hisse Senedi Fiyatları ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik”, İMKB Dergisi, Cilt: 34, ss. 1-16.