POLİTİK DAVRANIŞ ve ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz Örgütsel davranış literatüründe politik davranışla ilgili araştırma ve incelemeler giderek artmaktadır. Yöneticiler örgütsel başarı ve örgütün uyum içinde yönetiminde sözkonusu kavramı daha fazla dikkate alma gereği duymaktadırlar. Örgüt üyelerinin adalete ilişkin algıları onların örgüt içinde davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda politik davranış ve örgütsel adalet kavramları çalışmada farklı boyutlarıyla ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Politik davranış ve örgütsel adalet ilişkisini belirlemek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, farklı sektörlerde farklı alanlarda faaliyette bulunan işletme çalışanlarına uygulanmıştır. Çalışmada politik davranışı belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmış ve politik davranışın boyutları ortaya konmuştur. Daha sonra politik davranış ve örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak politik davranış ve örgütsel adalet arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.

Kaynakça

[1] İslamoğlu, G. & Borü, D. (2007). Politik Davranış Boyutları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Akdeniz Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(7), 135-153.

[2] Kacmar, K.M. & Baron, R.A. (1999). Organizational Politics: The State of the Field, Links to Related Processes, and an Agenda for Future Research. Research in Personnel and Human Resources Management, 17, 1-39.

[3] Mayes, B.T. & Ailen, R.W. (1977). Tovvards a Defınition of Organizational Politics. Academy of Management Review, 2(4), 672-678.

[4] Ferris, G.R. & Judge, T.A. (1991). Personnel/Human Resources Management: A Political Influence Perspective. Journal of Management, 17(2), 447-488.

[5] Goltz, S.M. (2003). Considering Political Behavior in Organizations. The Behavior Analyst Today, 4(3), 78-87.

[6] Meyer, J.P. & Ailen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61 -89.

[7] Ailen, R.W.; Madison, D.L.; Porter, L.W.; Reinwick, P.A. & Mayes, B.T. (1979). Organizational Politcs: Tactics and Characteristics of its Actors. California Management Review, 22(1), 77-83.

[8] Kipnis, D.; Scmidt, S.M. & Wilkinson, I. (1980). Intraorganizational Influence Tactics: Explorations in getting One’s Way. Journal of Applied Psychology, 65(4), 440-452.

[9] Zanzi, A.; Arthur, M. & Shamir, B. (1991). The Relationships Between Career Concems and Political Tactics in Organizations. Journal of Organizational Behavior, 12(3), 219-233.

[10] Ashforth, B.E. & Lee, R .T. (1990). Defensive Behavior in Organizations: A Preliminary Model. Human Relations, 43(7), 621-648.

[11] Özön, M.N. (1989). Osmanlıca Türkçe Sözlük. Ankara: İnkılap Kitabevi.

[12] Charash, Y.C. & Spector, P.E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.

[13] Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. 11.Bası. İstanbul: Arıkan Yayınları.

[14] McShane, S.L. & Glinow, M.A.V. (2009). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill/Irwin.

[15] Ployhart, R.E. & Ryan, A.M. (1997). Tovvard an Explanation of Applicant Reactions: An Examination of Organizational Justice and Attribution Frameworks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72(3), 308-335.

[16] Beugre, C.D. (2002). Understanding Organizational Justice and Its Impact on Managing Employes: An African Perspective. Journal of Human Resource Management, 13(7), 1091-1104.

[17] Folger, R. & Konovsky, M.A. (1980). Effects on Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32(1), 111-130.

[18] Cohen, R.L. (1987). Distributive Justice: Theory and Research. Social Justice Research, 1(1), 19-40.

[19] Luthans, F. (2008). Organizational Behavior. Eleventh Ed. International Edition. New York: McGravv Hill.

[20] Greenberg, J. & Baron, R.A. (2003). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. 8th Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hail.

[21] Cropanzano, R. & Wright, T.A. (2003). Procedural Justice and Organizational Staffıng: A Tale of Two Paradigms. Human Resource Management Review, 13(1), 7-33.

[22] Niehoff, B.P. & Moorman, R.H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship Betvveen Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.