Yıl 1999, Cilt: 33 Sayı : 1234 Sayfalar 149 - 154 2013-08-06
DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (İN VİTRO)-CYTOCOMPATIBILITY OF DIFFERENT RESTORATIVE DENTAL MATERIALS (IN VITRO)
Elif PAK,Deniz ŞEN,Emel B0ZKAYA,Deniz FIRAT,Hakan ÇETİNER
17 261

Öz ÖZETBu araştırmanın amacı, iki farklı tipteki restoratif materyalin sitotoksisitelerinin insan gingival fıbroblastları üzerinde araştırılmasıdır. Gingival biopsilerden üretilmiş fibroblastlar üzerinde yapısal açıdan farklı iki restoratif materyal, porselen (Vıta VMK 68, Germany) ve kompozit (Targis İvoclar, Liechenstein) denenmiştir. Saf titanyum ve polimetilmetakrilat ise negatif ve pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Tüm test ve kontrol gruplarına ait örnekler iki hafta süresince hücre kültürleri üzerinde denenmiş ve gelişmeler invert ışık mikroskobu ile gözlenmiştir. Kompozit restoratif materyal Targis üç ve yedi günlük sürelerin sonunda, pozitif kontrol grubundaki örnekler ile benzer olarak orta dereceli hücre harabiyetine neden olmuştur. Bununla birlikte, porselene ait örnekler 15 gün sonunda ortaya çıkan ve saf titanyumörneklerle benzerlik gösteren bazı geç reaksiyonlar oluşturmuşlardır. Bu çalışmanın sonucuna göre yeni kompozit restoratif materyal Targis, porselen ile karşılaştırıldığında, canlı dokularda birtakım erken reaksiyonlara nedenolabilir.Anahtar sözcükler: Biyouyumluluk, hücre kültürü, kompozit restoratif materyalAbstractThe purpose of this investigation was to determine the cytocompatibility of two different types of esthetic restorative dental materials on human gingival fibroblasts. Human primary fibroblasts cultured from gingival biopsies were used for monitoring the biocompatibility of porcelain (Vita VMK 68, Germany) and the new dental restorative composite material (Targis Ivoclar, Liechtenstein). Pure titanium and polymethylmethacrylate were used as negative and positive controls. The specimens of both test and control groups were exposed to cell culture for 15 days. The cultures were observed in an inverted light microscope over a period of two weeks. The samples of composite restorative material Targis caused moderate cell injury, observed after the third and seventh days of exposure, similar to the results of the positive controls. However, the samples of porcelain showed some late reactions, observed after the 15th days of exposure. The result of this study showed that, the new dental restorative composite material Targis may cause some early tissue reactions to some degree when compared to porcelain.Key words: Biocompatibility, cell culture, composite restorativematerial.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Elif PAK
Deniz ŞEN
Emel B0ZKAYA
Deniz FIRAT
Hakan ÇETİNER