Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karşıt anlamlı kelimelerin altı–on bir yaş arası öğrenciler tarafından kavranma düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, 120 karşıt anlamlı kelimenin 6-11 yaş arası öğrenciler tarafından kavranma düzeylerini ortaya çıkarmak ve bu kelimeleri yaş, cinsiyet ve yaşadığı yer açısından incelemektir. Bu araştırmada betimle yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak başarı testi kullanılmıştır. Bu çalışma Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki 690 öğrenciye uygulanmıştır. Bu veriler; yaş, cinsiyet ve öğrencilerin yaşadığı yer açısından incelenmiş ve bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü ANOVA ve tukey HSD testi ile çözümlenmiştir. Veriler 0.05 anlamlılık seviyesinde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, karşıt anlamlı kelimelerin kavranma düzeyleri öğlencilerin yaşına bağlı olarak artmıştır. Karşıt anlamlı kelimelerin kavranma düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. En çok bilinen karşıt anlamlı kelimeler; aşağı/yukarı, boş/dolu, hızlı/yavaş iken en az bilinen karşıt anlamlı kelimeler ise zalim/masum-mazlum, alçak gönüllü/gururlu ve doğrudan/dolaylıdır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to elicit the comprehension levels of 120 antonyms by the students of aged six to eleven and to examine with respect to age, gender and habitation. In this study, descriptive method is used. Achievement test was used as a data gathering instrument. This study was conducted on 690 students in Ereğli in Zonguldak. These data were examined with respect to age, sex and accommodation of students and used independent t test, one way ANOVA and post-hoc tukey HSD test in analysis. Data has been interpreted in 0.05 significant level. At the end of study that was found; comprehension level of antonyms had increased depending on age of students. Tehere is not significant difference according to sex of the students in comprehension level of antonyms. The most remembered antonyms were down/up, empty/full, fast/slow whereas the least remembered antonyms cruel/innocent, good hearted/proud and direct/indirect.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :