Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Coğrafya Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Dergiye gönderilecek yazılarda uyulması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır (Metni .pdf formatında indirmek için tıklayınız).

Türk Coğrafya Dergisi’nde aşağıdaki kurallara göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar ile belirli bir konuda yeterli sayıda kaynaktan araştırılarak hazırlanmış derleme yazılar yayınlanır. Yayınlanacak yazılarda öncelik sırası, özgün araştırmalara verilir. Yazıların yayınlayıp yayınlanmayacağına ve yayınlanma sırasına "Türk Coğrafya Dergisi Yayın Kurulu" karar verir. Yayın Kurulu gerekli görürse konu ile ilgili sahada uzman kişilerden ayrıca görüş alabilir. Derginin yayım dili Türkçe'dir.

Dergiye basılması için önerilen makaleler, elektronik ortamda teslim edilmelidir. Bu metin üzerinde hakemlik ve değerlendirme sürecinin tamamlanacaktır. Türk Coğrafya Dergisi'ne basılması için önerilecek yazıların hazırlanmasında, aşağıdaki genel yapının dikkate alınması gerekmektedir.

Basımı Teklif Edilen Yazıların Hazırlanması ile İlgili Genel Özellikler:

Basılması teklif edilen yazılar, PC ile uyumlu ve Office Word programında hazırlanmış (.doc formatında)  olmalıdır. Önerilen yazı en fazla 20 sayfa ve kaydedildiği elektronik dosya ise en fazla 5 MB olabilir.

Yazılar Times New Roman karakterinde 12 punto, iki yana yaslanmış, çift aralıklı olarak hazırlanmalı, paragraf sonlarında araverilmeden bir sonraki satırdan devam edilmelidir. Gerektiğinde metin içinde italik ve bold yazı tipleri kullanılabilir. Türkçe metinde ondalık işareti "," ile, yabancıdilde ise "." ile ayrılmalı, latince isimler mutlaka italik olarak yazılmalıdır.

Metin sayfaya kenar boşlukları alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak yerleştirilecektir. Sayfa numarası ilk sayfa hariç metnin sağ üst köşesinde verilmelidir.

Metin içinde üçüncü dereceye kadar başlık kullanılabilir. BİRİNCİ DERECE BAŞLIKLAR tamamı koyu (bold) ve büyük harf; İkinci Derece Başlıklar koyu (bold) ve sadece ilk harfi büyük; Üçüncü derece başlıklar italik ve sadece ilk harfi büyük olarak düzenlenecektir. 

Yazılarda Giriş, Amaç ve Kullanılan Yöntem, konunun anlaşılması için gerekli diğer başlıklar, Sonuç ve Tartışma kısımları yer almalı, yazının sonunda metin içinde geçen kaynakların bulunduğu Kaynakça kısmı eklenmelidir.

Tablo, şekil ve fotoğraf yazılarının yazımı tamamlandıktan sonra alt satırda aynı başlık yabancı dilde de verilmelidir.

Yazı içinde veya dosya isimlerinde yazar(lar)ı tanıtacak herhangi bir ifade yer almamalıdır.

Öz/Özetin Hazırlanması:

“Türk Coğrafya Dergisi” için teklif edilecek yazılarda 200-250 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) hazırlanmış; çalışmanın amacını, kullanılan yöntemi ve sonuçlarını belirten Öz/Özet (Abstract/summary) yer almalıdır. Öz/Özetten sonra Türkçe; Yabancı dildeki öz/özetten sonra da yabancı dilde makalenin niteliğini yansıtacak özelliklere sahip en fazla 5 kelime/kelime grubundan oluşan “Anahtar Kelimeler” ve “Key Words” konulmalıdır.

Birimlerin Kullanılması ve Denklemlerin Yazılışı:

Yazılarda metrik sistemin kullanılması, gerekli ise diğer birimlerin parantez içinde verilmesi, denklemlerin ise Word içindeki Denklem (Equation) programı ile yazılması gereklidir.

Notlar:

Metinde açıklanması gereken tüm notlar, dip not olarak yer almalı ve mutlaka metindeki ilgili yerinde atıf bulunmalıdır.

Tablolar:

Bütün tablolara metin içinde atıfta bulunulmalı, tablolar sıra sayısı almalı, tabloların satır ve sütun başlıkları bulunmalıdır. Tablo içindeki yazılar 8 puntodan küçük olmamalıdır. Ondalıklı sayılarda tam sayı hanesi mutlaka yazılmalıdır (,254 değil, 0,254 gibi).

Şekiller:

Yazıyı destekleyecek tüm harita, diyagram ve grafik ile fotoğraflar yazının ayrılmaz bir parçasıdır. Harita, diyagram ve grafikler “Şekil”, fotoğraflar “Fotoğraf” olarak etiketlenerek birbirini takip eden numaralar ile gösterilmelidir. Bunlara metin içindeki ilgili yerde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

Dergi A4 büyüklüğünde çift sütun olarak yayınlanmaktadır. Bu nedenle; maksimum şekil büyüklüğü 16 x 22 cm olmalıdır. Tek sütuna denk olarak düşünülen şekillerde sütun genişliği 7,5 cm'dir. Nihai şekillerin içinde 8 puntodan küçük yazı bulunmamalıdır.

Elektronik dergi olarak renkli şekil kullanmak mümkündür. Ancak basılı versiyonun siyah beyaz olacağı düşünülerek, kontrasın yüksek olduğu şekiller tercih edilmelidir.

Yazılarda yer alacak tüm şekillerin basılı büyüklüğe getirilerek teslim edilmesi, yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Bu büyüklüğü aşan şekiller yayınlanmayacak ve yazılar iade edilecektir.

Haritaların çizimi, taramaları ve renklendirilmesinin bilgisayarda yapılması ve fon içermemesi gerekmektedir. Hangi çizim programında hazırlanmış olursa olsun, tüm şekiller son düzeltmesi yapılmış metin ile birlikte .jpg formatında makaleye eklenmelidir.  

Kaynakçanın Gösterilişi:

Metin içinde değinilen kaynaklar ilgili yerde parantez içinde yazar(lar)ın soyadı, tarih ve sayfa belirtilerek (MATER, 1998: 83) yazılmalıdır. İkiden fazla yazarı bulunan kaynaklarda birinci yazar belirtildikten sonra diğer yazarlar “vd” olarak gösterilmeli, ancak kaynakçada tüm yazarlar eksiksiz yazılmalıdır. Aynı yazar(lar)ın aynı yıla ait birden fazla eseri varsa yıldan sonra “a”, “b” gibi harfler kullanılarak kaynağın karışması önlenmelidir. 

Kullanılan kaynaklar aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:

 

Metin içinde

Kaynakçada

a-Kitaplar

(MATER, 1998: 83)

MATER, B. (1998). Toprak Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.

b-Dergide makale, bildiri veya bildiri özetleri, kitapta bölüm veya makaleler

(DOĞANER, 1999: 30)

DOĞANER, S. (1999). “Bozburun Yarımadası: Doğal Ortam ve İnsan”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 7: 29-56.

(TUROĞLU vd., 2003: 159)

TUROĞLU, H., GÖNENÇGİL, B. ve ÖZDEMİR, H. (2003). “Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi”, Sırrı Erinç Sempozyumu 2003-Coğrafya-Genişletilmiş Bildiri Özetleri:  158-165, İstanbul.

c-Internet kaynakları

(DPT, 2000)

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (2000). <http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/1969/plan8.pdf>.  Son erişim 11 Şubat 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Kararı Alınan Yazıların Teslim Alınması

Basımına karar verilen yazılar sadece elektronik ortamda kaydedilmiş olarak alınacak ve sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra yayınlanacaktır. Bu nedenle teslim edilen tüm nüshaların hatadan arındırılmış olması büyük önem taşımaktadır.  Kurallara uygun olarak yapılan başlık düzenlemesi dışında başka hiçbir düzenlemenin yapılmaması bu açıdan önemlidir.

Yazının içinde yer alan tüm tablo, şekil ve fotoğrafların hiçbir düzenleme yapılmadan yerleştirilmesi, metne eklenecek materyelin yerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yayınlanacak esas materyal tablo1.jpg, tablo2.jpg, şekil1.jpg, şekil2.jpg, fotoğraf1.jpg, fotoğraf2.jpg olarak isimlendirilerek (.jpg formatında gerekli kalite sağlanamazsa şekillerin .tiff olarak gönderilmesi de mümkündür) ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlanarak teslim edilecektir.

Yazarın tüm düzeltmeleri yaptığı ve hatadan arındırarak sonuçlandırdığı .doc dosyası, ayrı ayrı hazırladığı tablo, şekil ve fotoğraf dosyaları sıkıştırılmış bir klasör olarak info@tcd.org.tr adresine gönderilecektir. Söz konusu dosyanın büyüklüğünün 5 MB’ı aşmaması beklenir. Eğer aşıyorsa sıkıştırma programının bölme özelliğinden faydalanarak dosyayı küçük parçalara ayırmanız mümkündür.

Elektronik ortamda makalenizi gönderdikten sonra, temlikname formunu doldurup imzalamayı ve normal posta veya kargo ile göndermeyi unutmayınız.