Cilt: 16 Sayı : 2
d
CO2 EMISSIONS, ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN THE USA AND THE UNITED KINGDOM: ARDL APPROACH
Hakan ÇETİNTAŞ,Murat SARIKAYA

1.4K 129

Öz entrThis study investigates the effects of energy consumption and the economic growth on the carbon dioxide emissions and causality in a multivariate model, which includes nuclear energy generation, foreign trade and urbanization variables, in the UK and the USA by employing data of 1960-2004. Cointegration test results support that there is a long-term relationship among the variables. While the economic growth in the UK has a positive effect on CO2 emissions in the short term and long term, the economic growth in the USA does not affect CO2 emissions. In both countries, there is a positive relationship between energy consumption and CO2 emissions and a negative relationship between nuclear energy generation and CO2 emissions. There is a unidirectional causality from CO2 to economic growth in the UK and from energy consumption to CO2 emissions in the USA. In both countries, we have detected no causal relationship between energy consumption and the economic growth. Bu çalışmada 1960-2004 arasında İngiltere ve ABD'de karbon emisyonlarının ekonomik büyüme ve enerji tüketimi üzerindeki etkileri ve nükleer enerji üretimi, dış ticaret ve şehirleşme değişkenleri dahil çok değişkenli bir model çerçevesinde nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Koentegrasyon test sonuçları söz konusu değişkenler arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığını doğrulamaktadır. İngiltere'de ekonomik büyüme kısa ve uzun dönemde CO2 emisyonları üzerinde pozitif bir etkiye sahipken ABD'de ekonomik büyümenin CO2 emisyonları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Her iki ülkede de enerji tüketimi ve CO2 emisyonları arasında pozitif bir ilişki, nükleer enerji üretimi ve CO2 emisyonları arasında negatif bir ilişki vardır. İngiltere'de CO2'den ekonomik büyümeye, ABD'de ise enerji tüketiminden CO2 emisyonlarına tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Her iki ülkede de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır
Anahtar Kelimeler: entrCO2, Growth, Energy Consumption, CausalityCO2, Büyüme, Enerji, Tüketim, Nedensellik

Kaynakça

Akarca, A.T., Long T.V., 1980. On the relationship between energy and GNP: a reexamination. Journal of Energy and Development, 5, 326–331.