Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarına İlişkin Görüşleri

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine rehberlik eden öğretim elemanları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 75 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma betimsel niteliklidir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden frekans ve yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının, uygulamaya rehberlik eden öğretim elemanlarını akademik yönden yeterli bulmadıkları, uygulama sürecinde öğretim elemanlarının görevlerini yerine getirdiklerine inanmadıkları görülmüştür. Ayrıca uygulama sürecinde çoğunlukla sınıf öğretmenlerinin kendilerine öğretmen gibi davranmadıkları sorunuyla karşılaştıkları ve öğretim elemanlarının kendilerine rehberlik etmesini istedikleri ortaya çıkmıştır

The Opinions of Primary School Teacher Candidates about the Teaching Staff Lecturing Teaching Practice Course

In this study, the opinions of primary school teacher candidates about the teaching staff guiding teaching practice course have been analysed. The study has been carried out on 75 students studying at Primary School Teaching Department of the Faculty of Education at Mustafa Kemal University. The research is a descriptive study. Frequency and percentile among statistical operations have been used for the analysis of data obtained in the study. As a result of the study, it has been observed that teacher candidates have not found the teaching staff guiding the course adequate, and they have not believed that they fulfill their duties during the course. Moreover, it has appeared that during the course, primary school teachers generally treat them as if they were not teachers and they want the teaching staff to guide them

Kaynakça

Alaz, A. ve Birinci-Konur, K. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.

Ben-Peretz, M. (2001). The impossple role of teachers in a changing world. Journal of Teacher Educatin, 52,48-56.

Dursun, Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.

Ekizer, D. (2006). Mentoring primary school stdent teachers in Turkey: seeing it from the perspectives of student teachers and mentors. International Education Journal, 7 (7), 924-934.

Hobson, A. J. (2002). Student teachers’ perceptions of school based mentoring in initial teacher trainnig (ITT). Mentoring & Tutoring, 10 (1), 5-19.

Işıkoğlu, N. İvrendi, A ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26,131-142.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Kiraz, E. (2003). Uygulama öğretmeni yeterlik ölçeği: ölçü aracı geliştirme örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 387-400.

Rıza, E. T. ve Hamurcu, H. (2000). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 91-97.

Sağ, R. (2008). The expectations of student teachers about cooperating teachers, superivisors, and practice scholl. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.

Schwille, S. A. (2008). The Professional practice or,f mentoring. American Journal of Educational,115, 139-167.

Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.

Tok, H. ve Yılmaz, M. (2011). Student teachers’ perceptions abount mentor teachers: a case study in Turkey. Ozean Journal of Social Sciences, 4(2), 101-108.

Zeichner, K. (2002). Beyond traditional structures of student teaching. Teacher Education Quarterly,59-4.