Cilt: 2 Sayı : 1
DEVLETLER ARASINDAKİ SORUNLARIN “BARIŞÇIL” YOLLARLA ÇÖZÜMLENMESİ
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN/AMONG STATES THROUGH “PEACEFUL” WAYS
İdris Demir

17 129

Devletler, uluslararası ilişkiler disiplinin ana ve baskın aktörleri olarak ele alınmaktadırlar. Devletlerin birincil amacı, maliyetleri azaltırken kazanımlarını arttırmaktır. Bu durumda devletlerin çıkarlarının çatışması muhtemeldir. Bu durum kaçınılmaz olarak devletler arasında bir çatışma oluşturacaktır. Sorunları gidermenin ve problemleri çözmenin bir çok yolu vardır. Geçmişte en çok başvurulan yollardan bir tanesi soruna taraf olan devletlerin savaşa gitmeleri olmuştur. Ancak, savaşın olumsuz sonuçları ve devletler yönlendirmeleriyle sorunların barışçıl yollarla çözümü öne çıkarılmakta ve önerilmektedir. Bu çalışma, bu bağlamda, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar tarafından teşvik edilen ve desteklenen bir unsure olan sorunların barışçıl yollarla çözümü üzerine yoğunlaşacaktır
States are regarded to be the main and dominant actors in international relations. The primary goal and objective of states are regarded to be maximizing their interests and minimizing their costs. In this case, there is the likelihood of the clash of interests of the states. This would inevitably result in a dispute between / among states. There are several ways of settling disputes and solving problems. One of the most consulted mechanisms in the past has been resorting to war between / among parties to the dispute. However, it is the peaceful settlement of disputes which is fore grounded and advised to the parties based on the bad consequences of war and the enhancement of international institutions to deal with conflicts among states. This paper, in this context, will focus on the settlement of disputes through peaceful ways which is encouraged and enhanced by international institutions such as the United Nations
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Burton, J., “The Resolution of Conflict”, International Studies Quarterly , Vol. 16, 1972.
İdris Demir