Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı, sosyal görünüş kaygısı ile utangaçlık arasındakiilişkileri incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür.Çalışma grubunu, 17-23 yaşları arasında 141 kadın ve 122 erkek olmaküzere toplam 263 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracıolarak, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve Utangaçlık Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, korelasyon ve basit regresyonanalizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, sosyalgörünüş kaygısı, utangaçlığı anlamlı ve pozitif yönde açıkladığı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarında sosyal görünüş kaygısı, utangaçlığı açıklayan önemli değişken olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Carducci, J. B. (2000). Shyness: The new solution. Psychology Today, 33

(1), 38-46.

Cheek, M.J. ve Buss, H.A. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality

and social Psychology, 41 (2), 330-339.

Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (1990). Body images: Development, deviance,

and change. New York: Guilford Press.

Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In

T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body ımage: A handbook of theory,

research, and clinical practice (pp. 38–46). New York: Guilford Press.

Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present and future. An İnternational

Journal of Research. 1, 1-5.

Çınar, H., & Keskin, N. (2015). Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının

öğrenim yeri tercihlerine etkisi. Electronic Journal of Vocational

Colleges, 14, 457-464.

Demir, A., & Koydemir, S. (2008). Shyness and cognitions: An examination

of turkish university students. The Journal Of Psychology,

(6), 633-644

Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının

fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. Yüksek Lisans

Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Doğan, T. 2010. “Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin türkçe uyarlaması:

Geçerlik ve güvenirlik çalışması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi 39: 151-159.

Erozkan, A. (2009). The relationship between humour styles and shyness:

an investigation of Turkish university students. Cypriot Journal

of Educational Sciences, 4(2), 87-96.

Güngör, A. (2001). Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik

çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,

(2), 17–22.

Hart, T. A., D. B. Flora, S. A. Palyo, D. M. Fresco, C. Holle and R. G. Heimberg.

(2008). Development and examination of the social appearance

anxiety scale. Assessment 15, 48–59. doi:10.1177/1073191107306673.

Haynes-Clements, L. A., & Avery, A. W. (1984). A cognitive-behavioral

approach to social skills training with shy persons. Journal Of Clinical

Psychology, 40, 710-713.

Henderson, L & Zimbardo, F.G. (1998) Shyness. encyclopedia of mental

health . San Diego: Academic Press.

Henderson, L., & Zimbardo, P. (2001). Shyness, social anxiety, and social

phobia. In S. G.

Hofmann & P. M. DiBartolo (Eds.), From anxiety to social phobia: Multiple

perspectives (pp. 46-85). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Johnson, J. E., Aikman, K. O., Danner, C. C., & Elling, K. A. (1995). Attributions

of shy persons in romantic relationships. Journal of clinical

psychology, 51(4), 532-536.

Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford.

Moe, B. (1999). Understanding the causes of a negative body ımaje. The

Rozen PublishingGroup, Inc/Newyork.

Pilkonis, P. A. (1977b). The behavioral consequences of shyness. Journal

of Personality, 45(4), 596-611.

Ponti, L., & Tani, F. (2015). Shyness and psychological adjustment: the

moderating role of friendship relationships. Journal of Psychopathology,

, 30-39.

Umeh, C. S. (2013). assessment and management of shyness using group

cognitive behavioural therapy among selected nigerian adolescents.

Ife Psychologia, 21(3), 268.

Yüksel, G. (2003) Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen

faktörler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 37-57.