Avrupa Birliği Aday Ülkelerinde Çocuk İşçiliği: Çocuk İşçiliğini Önleme Politikaları Önerileri

Öz Avrupa Birliği’nde ekonomik hedeflere ulaşmanın, sosyal konuları gözardı ederek mümkün olmadığının anlaşılması ve Birlik düzeyinde sosyal politikalar ve ekonomi politikalarının bir arada yürütülmesi gerektiğinin kabulü ile yaşanan paradigma değişimi Birlik içinde sosyal konuların daha da öne çıkmasını sağlamıştır. Bu değişimden sonra, sosyal alanların üyeliksürecinde göz önünde bulundurulan birer ölçüt haline gelmesi de sosyal konuların sayıca daha çok ülke açısından önemsenmesini beraberinde getirmiştir. Bu alanlardan, insan hakları kapsamında ele alınan çocuk hakları ve çocuk haklarının ihlallerinden biri olan çocuk işçiliği de AB adaylık süreci açısından önem verilmesi ve üstesinden gelinmesi beklenen konulardır. Bu çalışmada öncelikle çocuk hakları konularına değinilmiş, ardından AB Aday ülkelerinde çocuk işçiliği sorununa odaklanılmaya çalışılmıştır.

___

 • AB Çocuk Hakları Stratejisine Doğru (orjinali; Towards an EU Strategy
 • on the Rights of the Child) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
 • EN/TXT/?uri=CELEX:52006DC0367
 • Cunningham, H. & Paolo viazzzo, P.(Eds) (1996). Child labour in historical
 • perspective -1800-1985; case studies from europe, Japan and Colombia (http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/hisper_childlabour_
 • low.pdf
 • Çocuk Hakları Konusunda bir AB Stratejisine Doğru, Komisyon Tebliği,
 • Fişek, A. (tarih yok). Sanayide Çalışan Çocuklar. http://gurhan.fisek.
 • net/sanayide-calisan-cocuklar
 • Karlık, R. (2014). Avrupa Birliği, Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları,
 • İstanbul, s.190
 • Kaygısız, Ü. (2012). Avrupa Birliği’nde Son Dönem Demokratikleşme
 • Çabaları: Lizbon Antlaşması’nın Demokratikleşmeye Katkısı, Süleyman
 • Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.3, S.6, s93-108
 • Şengül Arman, Nice Antlaşması (AB Kurumsal Hukukuna Etkisi) 2004,
 • Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2004
 • Taşdemir, H. & Bağbaşlıoğlu, A.(Eds) (2007). Avrupa Birliği Hukuk
 • Düzenindeki İnsan Hakları Anlayışına Avrupa Birliği Temel Haklar
 • Şartı’nın Getirdikleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
 • Fakültesi Dergisi 9/3: 21-36
 • Trattner, W. (1970). Crusade for the Children: A History of the National
 • Child Labor Committee and Child Labor Reform in America,
 • Quadrangle Books
 • TÜİK, Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, 2012: http://www.tuik.gov.tr/
 • PreHaberBultenleri.do?id=13659
 • Understanding Children’s Work Project’s analysis of statistics from Multiple
 • Indicator Cluster Survey 3, 2005 : http://www.unicefirc.org/publications/
 • pdf/hisper_childlabour_low.pdf
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor, United States Department
 • of Labor, Bureau of International Affairs, 2004 http://digitalcommons.
 • ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=
 • key_workplace
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor - Albania, United
 • States Department of Labor, Bureau of International Affairs, 2009 available at: http://www.refworld.org/docid/4aba3ef4c.html [accessed
 • September 2015]
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor - Serbia, United States
 • Department of Labor, Bureau of International Affairs, 2010, available
 • at: http://www.refworld.org/docid/4d4a681027.html Erişim tarihi:
 • 09.2015
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor, United States Department
 • of Labor, Bureau of International Affairs, 2013
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor, United States Department
 • of Labor, Bureau of International Affairs, 2014
 • Findings on the Worst Forms of Child Labor, United States Department
 • of Labor, Bureau of International Affairs, 2015
 • Arnavutluk 2009 İlerleme Raporu
 • Arnavutluk 2010 İlerleme Raporu,
 • Arnavutluk 2011 İlerleme Raporu.
 • Arnavutluk 2013 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2008 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2009 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2011 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2012 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2013 İlerleme Raporu
 • Karadağ 2014 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2006 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2007 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2008 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2009 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2010 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2012 İlerleme Raporu
 • Makedonya 2013 İlerleme Raporu
 • Sırbistan 2010 İlerleme Raporu
 • Sırbistan 2011 İlerleme Raporu
 • Sırbistan 2012 İlerleme Raporu
 • Sırbistan 2014 İlerleme Raporu
 • Türkiye 1999 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2000 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2003 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2004 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2007 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2008 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2009 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2010 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2011 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2012 İlerleme Raporu
 • Türkiye 2013 İlerleme Raporu
 • İnternet Kaynakçası
 • AB müktesebatı: Çocuk Hakları ve Silahlı Çatışmaları (Orjinali;Children’s
 • rights and armed conflict):http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
 • EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:r10113&from=EN
 • AB ve Çocukların Hakları: http://eeas.europa.eu/human_rights/child/
 • index_en.htm
 • Arnavutluk’ta 2010 yılında yapılan çocuk işçiliği araştırması : http://
 • www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_202853/lang--en/
 • index.htm
 • Avrupa Komisyonu Çocuk Hakları İnternet Sitesi; http://ec.europa.eu/
 • justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
 • Avrupa Komisyonu Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Bildirisi; http://
 • europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5177_en.htm
 • Avusturya’da çocuk işçiliği: http://www.state.gov/documents/organization/
 • pdf. Referans verilen yıl: 2009.
 • Belçika İnsan Hakları Raporu: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/
 • eur/8227.htm
 • Çocuk hakları Sözleşmesi: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
 • pages/crc.aspx
 • Finlandiya’da çocuk işçiliği: http://www.finlandmission.ch/public/default.
 • aspx?Hayırdeid=37284&contentlan=2&culture=en-US
 • Hırvatistan’da çocuk işçiliği: http://www.refworld.org/docid/506594102.
 • html
 • Hollanda İnsan Hakları Raporu http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/
 • eur/154442.htm
 • ILO 182 Nolu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmes:i http://
 • www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
 • NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182
 • ILO çocuk işçiliği ile ilgili projeler: http://www.ilo.org/ipec/projects/global/
 • lang--en/index.htm
 • ILO, 138 Nolu Asgari Yaş Sözleşmesi : http://www.ilo.org/dyn/normlex/
 • en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
 • ILO, Arnavutluk’taki projelerhttp://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/
 • europe-and-central-asia/Albania/WCMS_201623/lang--en/index.
 • htm
 • İspanya’da çocuk işçiliği: http://www.unicef.org/infobycountry/spain_
 • statistics.html
 • İtalya’da çocuk işçiliği: http://www.humanium.org/en/italy/
 • İtalya’da çocuk işçiliğihttp://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/
 • generalnews/2013/06/11/Italy-exempt-child-labour-shame_8853650.
 • html
 • Kıbrıs İnsan Hakları Raporu : http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/
 • eur/154419.htm
 • Letonya’da çocuk işçiliği istatistikleri: http://www.unicef.org/infobycountry/
 • latvia_statistics.html
 • Letonya’da çocuk işçiliği: http://www.humanium.org/en/latvia/
 • Litvanya’da çocuk işçiliği: http://www.unicef.org/infobycountry/lithuania_
 • statistics.html
 • Lüksemburg’da çocuk işçiliği: http://www.state.gov/documents/organization/
 • pdf
 • Malta’da çocuk işçiliği: http://www.humanium.org/en/malta/
 • Polonya İnsan Hakları Raporu: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/
 • eur/154444.htm
 • Portekiz’de çocuk işçiliği:http://www.humanium.org/en/portugal/
 • Romanya’da çocuk işçi istatistikleri: Romania Child labor Stats”, NationMaster.
 • Retrieved from :
 • Romanya’da çocuk işçiliği: http://www.nationmaster.com/country-info/
 • profiles/Romania/Labor/Child-labor
 • Slovakya’da çocuk işçiliği: http://www.humanium.org/en/slovakia/
 • Türkiye’de fındık toplamada çocuk işçiliği : http://www.stopchildlabour.
 • org/Stop-Childlabour/News-Items/Child-labour-long-hoursand-
 • low-wages-still-rife-in-Turkish-hazelnut-production
 • UNICEF Çocuk Hakları: http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/
 • UNICEF, çocuk koruma ile ilgili tanım ve açıklamalar: http://www.unicef.
 • org/infobycountry/stats_popup9.html
 • Viktorya Dönemi Çocuk İşçiliği: http://www.victorianchildren.org/victorian-
 • child-labor/
 • www.humanium.org
 • www.ilo.org
 • www.refworld.org
 • Yunanistan’da çocuk işçiliği http://www.humanium.org/en/greece/
 • Yunanistan’da çocuk işçiliği: http://pemptousia.com/2014/09/child-labour-in-greece-today/