OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler doğrultusunda eğitim sektöründe önemli bir yer tutan okul yöneticilerinin teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin sosyal ağları kullanım amaçları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada da okul yöneticilerinin sosyal ağları kullanım amaçları ile bireysel yenilikçilik (inovasyon) düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Elde edilen veriler, betimsel ve ilişkisel istatistik tekniklerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; okul yöneticilerinin sosyal ağları “iletişime başlama” amaçlı kullanma amaçları artıkça kendilerini yenilemede “risk alma” düzeylerinin de az da olsa artacağı söylenebilir. Ayrıca okul yöneticilerinin sosyal ağları “iletişime başlama” amacıyla kullanmalarındaki nedenlerin %1’inin bireysel yenilikçilikteki “risk alma” faktöründen kaynaklandığı söylenebilir. Okul yöneticilerinin sosyal ağları “içerik paylaşma” amaçlı kullanmaları artıkça kendilerini yenilemede “deneyime açıklık” düzeylerinin de artacağı söylenebilir. Ayrıca okul yöneticilerinin sosyal ağları “içerik paylaşma” amacıyla kullanmalarındaki nedenlerin %11’inin bireysel yenilikçilikteki “deneyime açıklık” faktöründen kaynaklandığı söylenebilir.

Kaynakça

Alexa. (2018, Şubat 25). Alexa. The top 500 sites on the web: https://www.alexa.com/topsites adresinden alındı

Bitkin, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Bilgi Edinme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek lisans tezi. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cheung, C., Chiu, P.-Y., & Lee, M. (2011). Online social networks: Why do students use facebook? Computers in Human Behavior, 1337–1343.

Ciğerci, M. A. (2016). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Sosyal Ağların Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çavdar, O. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ve İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımları. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

eBizMBA. (2018, Şubat 25). eBizMBA. Top 15 Most Popular Websites: http://www.ebizmba.com/articles/most-popular-websites adresinden alındı

Goldsmith, R., & Foxall, G. (2003). The Measurement of Innovativeness. The international handbook on innovation edited by Larisa V. Shavinina, 321-329. Elsevier Sciences Ltd.

Gürbüz, O. (2015). Öğretmen Adaylarının Yenilikçilikleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hew, K. F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior, 662-676.

Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 251-263.

Kavrakoğlu, İ. (2006). İnovasyon - Yönetimde Devrimin Rehberi. İstanbul: ALTEO Yayıncılık.

Keskin, S. (2014). Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Öğrencilerin Sosyal Ağları Benimseme Süreçleri ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kılıç, H. (2015). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri (Denizli İli Örneği). Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kırksekiz, A. (2013). Sosyal Ağlardan Facebook'un Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri (SAÜ Örneği). Yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Korkmaz, N. (2004). Sorularla Yenilikçilik (İnovasyon). İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisid. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

Köroğlu, A. Y. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Özyeterlik Algıları, Teknolojik Araç Gereç Kullanım Tutumları ve Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kurtuluş, M. F. (2012). Eğitimde İnovasyon: Öğretmen ve Öğrencilerin İnovasyona Bakışı ve Yeterliliğinin Sorgulanması. Yüksek Lisans Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kuzu, E. B. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Arasında Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanımı. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özbek, A. (2014). Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeylerinin TPAB Yeterlikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özçer, N. (2005). Yönetimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik. İstanbul: Rota Yayınları.

Pierce, J., & Delbecq, A. (1977). Organization structure, individual attitudes and innovation. Academy of Management Review, 27-37.

Roehrich, G. (2004). Consumer innovativeness: Concepts and measurements. Journal of Business Research, 671-677.

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovation. New York: Free Press.

Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education‐related use of Facebook. Learning, Media and Technology , 157-174.

SimilarWeb. (2018, Şubat 25). SimilarWeb. Top Websites Ranking: https://www.similarweb.com/top-websites adresinden alındı

Şahin, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Kabul Düzeyleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Top, M. Z. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz, N. (2013). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Öğretim Amaçlı Bilgisayar Kullanımına Yönelik Algılanan Özelliklerin Araştırılması. Yüksek lisans tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yuan, F., & Woodman, R. (2010). Innovative Behavior in the Workplace: The Role of Performance and Image Outcome Expectations. Academy of Management, 323-342.

57089 14994

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Musa YILDIRIM, Tuğba SARI

ÖZEL YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ KİMLİK VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Adnan ÖZBEY, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

İlker YAKIN, Selin OKUR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER

ANAOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Zeynep DERE

APARTMANLAR OYUNUNUN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME YETENEKLERİNE OLAN ETKİSİ

Nilüfer ZEYBEK, Elif SAYGI

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE YAPILMIŞ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Azize AKTAŞ YASA

GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKİN

OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK