SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Öz Bu araştırmada eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin yaşadıkları konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, iletişimin temelini oluşturan ve sınıf öğretmeni adaylarının mesleklerinin temel gereği olan konuşma becerilerinde kaygı yaşayıp yaşamadıklarını veya hangi düzeyde yaşadıklarını tespit etmektir. Sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarını ortaya koymaya yönelik bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme çeşitlerinden tipik durum örnekleme yöntemi ile seçilmiş 231 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kinay ve Özkan (2014) tarafından geliştirilen, üç alt boyuttan oluşan ve Cronbach Alfa değeri .94 bulunan “Konuşma Kaygısı” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada sayısal verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre cinsiyet temele alındığında öğrencilerin fizyolojik boyutta konuşma kaygılarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sınıf düzeylerine göre ise tüm alt boyutlarda dördüncü sınıf öğrencilerinin diğer sınıf düzeylerine göre daha fazla konuşma kaygısı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

Boylu, E., Çangal, Ö. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/1 2015 s. 349-368

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, K.E.; Akgün, E.Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık

Çapri, B., Gökçakan, Z. (2008). Akılcı Duygusal Davranış Terapisi (Addt)’Ne Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 2008, s.135-154

Demir, T. (2010). Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010 Mayıs, Cilt: 18, No:2, 4135-430

Gedik, M. (2015). Siirt Örnekleminde Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBİAD) Cilt:5 Sayı:13 77-93

Harmandar Demirel, D., Serdar, E., Uludere, E., Karakaş, Z. (2017). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 10 Sayı: 50, 510-516

Kardaş, M.N. (2015). İkinci Dili Türkçe Olan Çok Dilli Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Konuşma Kaygıları Ve Bu Kaygılarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7 Spring 2015, p. 541-556

Katrancı, M.; Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2015) 415-445

Kinay, İ., Özkan, E. (2014). Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği (Öakkö) Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1747-1760Maden, S., Dincel, Ö., Maden, A. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/2 2015 s. 748-769

Melanlıolu, D., Demir, T. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 389-404

Özkan, E.; Kınay, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/3 2015 s. 1290-1301

Sallabaş, M.E. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2199-2218Sevim, O. (2014). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Konuşma Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ekev Akademi DergisiYıl: 18 Sayı: 60, 389-402

Sevim, O., Gedik, M. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, 379-393

Solak, E.M., Yılmaz, F. (2017). Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Konuşma Kaygısı Nedenleri Ve Düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1, 308-317

Temizyürek, F. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2007, vol: 40, no: 2, 113-131

Yaman, H., Suroğlu Sofu, M. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. TSA, Yıl: 17, Sayı:3 Aralık, 41- 50.