2009-2013-2017 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Öz Geçmiş ve günümüzde yaşayan kişiler karşılaştırıldığında; günümüzde yaşayan kişilerin, hesap makinesi, bilgisayar gibi teknolojik aletleri kullanma, sayılar, grafikler ve anketler gibi çeşitli durumlarla karşılaşma ve işlem yapma olasılıklarının, değişen dünya ve  ihtiyaçlardan ötürü önceki kuşaklara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bu anlamda matematik öğretiminde sayı kavramı, özellikle ilkokul ve ortaokul kademesinin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Sayı duyusu seviyesi ve önemi, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında insanlar için çok daha önemli ve ilgi çekici bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada, ortaokul matematik dersi sayılar alt öğrenme alanı kazanımlarının, 2009-2013-2017 öğretim programlarının, Yang (1995) tarafından belirlenen, sayı duyusu bileşenlerine göre karşılaştırmalı şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Programlarda kazanımlar, verilen örnekler ve açıklamalar kısımları Yang(1995) bileşenlerine göre nitel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Öğretim programları arasında sayı duyusu ile ilgili olduğu düşünülen kazanımlara sınıf bazında ne kadar yer verildiği ve  sayı duyusuna verilen önemin yıllara göre değişimi ile sayı duyusu bileşenlerinin öğretim programındaki kazanımların dağılımlarının yıllara ve sınıflarına göre karşılaştırmalı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

Bilgin, N. (2006).Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Creswell J. W. (2014).Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Dede H.G. (2015). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Hissinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Dehaene, S. (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. New York: Oxford University Press.

Ekenstam, A. (1977). On children’s quantitative understanding of numbers. Educational Studies in Mathematics, 8, 317-332.

Gersten, Russell and D. Chard, David. “Number Sense: Rethinking Arithmetic Instruction for Students with Mathematical Disabilities.” The Journal of Special Education 33.1 (1999): 18-28.

Harç, Sevinç (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hope, J. A. (1989). Promoting number sense in school. Arithmetic Teacher, 36 (6), 12-16.

Howden, H. (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher. 6–11. (Şubat 1989).

İymen,E. (2012).8.Sınıf Öğrencilerinin Üslü İfadeler İle İlgili Sayı Duyularının Sayı Duyusu Bileşenleri Bakımından İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi,PAÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karabey B. (2016).TEOG’da Matematikten Tam Puan Alırsak Matematik Yapmış Olur muyuz? Popular Science Türkiye Dergisi. Sayı 57. 23-24.

Kayhan Altay M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

McIntosh, A., Reys, B. J., ve Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12 (3), 2–9.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2009a). İlköğretim matematik dersi 1–5. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2009b). İlköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Mili Eğitim Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2017). Ortaöğretim Matematik Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Mili Eğitim Basımevi.

Olkun, S. Çelik, E. Tural Sönmez, M. ve Can, D. (2014). İlköğretim Birinci Sınıf Türk Öğrencilerinde Sayma İlkelerinin Gelişimi. Baskent University Journal of Education, 1(2), 115-125.

Purnomo, Y.W., Kowiyah, Alyani, F., and Assiti, S.S., (2014). Assessing Number Sense Performance of Indonesian Elementary School Students. International Education Studies , 7 (8), 74-84.

Reys, R. E., & Yang, D. C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth- and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Re¬search in Mathematics Education, 29, 225-237.

Reys, R., Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B., and Yang, D.C., (1999). Assessing Number Sense of Students in Australia, Sweeden, Taiwan, and The United States. School Science and Mathematics, 99 (2), 61–70.

Şengül, S., Gülbağcı, H. ve Gerez Cantimer, G. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin yüzde kavramı ile ilgili sayı hissi stratejilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science bStudies, 5(8), 1055-1070.

Umay, A., Akkuş, O., ve Duatepe Paksu, A. (2006). Matematik dersi 1. – 5. Sınıf öğretim programlarının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198–211.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yang, D. C. (1995). Number sense performance and strategies possessed by sixth and eighth grade students in Taiwan (Doctor of Philosophy, University of Missouri-Columbia, 1995). Dissertation Abstracts International, UMI No. AAT 9705388.

Yang, D. C. (2002a). Teaching and learning number sense: One successful process-oriented activity with six grade students in Taiwan. School Science and Mathematics, 102, 152-157.

Yang, D. C. (2002b). The study of sixth grade students’ de¬velopment of number sense through well-designed num-ber sense activities. Chinese Journal of Science Education, 10 (3), 233-259.

Yang, D. C. (2003). Teaching and learning number sense–an intervention study of fifth grade students in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 1(1), 115-134. doi: 10.1023/A:1026164808929

Yang, D.C. and Hsu, C.J., (2009). Teachıng Number Sense for 6th Graders in Taiwan. International Electronic Journal of Mathematics Education , 4 (2), 92-109.

Yang, D., & Wu, W. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 103(6), 379-392.http://dx.doi.org/10.1080/00220670903383010

Yang, D. C., & Lin, Y. C. (2015). Assessing 10- to 11-year-old children’s performance and misconceptions in number sense using a four-tier diagnostic test. Educational Research, 57(4), 368-388.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

54245 14598

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN YÜKSEKÖĞRETİMDE DİL ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN İNCELENMESİ

Ali ÖZTÜFEKÇİ, Enisa MEDE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖN OKUMA KAZANIMI STRATEJİLERİ VE BU STRATEJİLERİN 10. SINIF DERS KİTABI METİNLERİNDEKİ YETERLİLİĞİ

Şenel GERÇEK, Gürkan YAVAŞ, Hülya ÇEVİRME

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Emine ÇİL, Sona ÖZLEN

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE KULLANAN YAZARLARIN İNGİLİZCE YAZMAYA DAİR GÖRÜŞLERİNİN BİR METAFORİK ANALİZİ

Osman DÜLGER

YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kani ÜLGER

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Ziya İNCE, Vedat ŞAHİN

SOSYAL GEÇERLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

Zehra ATBAŞI, M.abdulbaki KARACA, Necdet KARASU

DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Perihan ŞARA HÜRSOY, Ceyda GÜNEŞ

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA DÖNÜŞÜMSEL ÖĞRENME KURAMI UYGULAMALARININ ETKİSİ

Nilgün YENİCE, Gizem ALPAK TUNÇ

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER: SAYMA ve SAYI KAVRAMI İLE İLGİLİ FARKINDALIKLAR

Mustafa ALBAYRAK, Nurullah YAZICI, Mertkan ŞİMŞEK