Laparoskopik histerektominin klinik sonuçları: tek merkez deneyimi

Amaç: Bu çalışmanın amacı laparoskopik histerektominin (LH) klinik sonuçlarını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2010 ile Aralık 2016 arasında LH uygulanan 511 hastanın orijinal dosyaları incelendi. Yaş ortalamaları, vücut kütle indeksi (VKİ), doğum sayısı, ameliyat endikasyonları, uterus ağırlığı, operasyon süresi, kan kaybı, hastanede kalma süresi, analjezik ihtiyaçları, intraoperatif veya postoperatif komplikasyonlar kaydedildi ve yıllara göre değerlendirildi.Bulgular: En düşük LH oranı %10.14 ile 2012 yılında, en yüksek oran % 47.73 ile 2016 yılında idi. Medikal tedaviye dirençli uterin myom (%31.51) ve menometroraji (%25.63) en sık görülen endikasyonlardı. Değerlendirilen süre içerisinde yaş, VKİ, doğum sayısı, kan kaybı, analjezik gereksinimi, uterus ağırlığı, önceden karın içi cerrahi operasyon geçirme oranı, laparoskopiden laparatomiye dönüşüm oranı, intraoperatif veya postoperatif komplikasyonlar açısından fark yoktu. Ancak ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi ilk 3 yıldan sonra önemli ölçüde azalmıştı.Sonuç: Jinekolojik cerrahlar için endoskopi eğitimine, teknolojik gelişmelere ve cerrahi tekniklerin kullanımına verilen önem LH sonrası iyileşmeyi geliştirmiş ve hastanede kalış süresini kısaltmıştır. LH hasta için etkin ve güvenli olduğundan histerektomi endikasyonlarında tercih edilen cerrahi seçenek olmalıdır.

Clinical results of laparoscopic hysterectomies: single center experience

Purpose: The aim of this study was to evaluate the clinical results of laparoscopic hysterectomy (LH).

15321 7357

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Afet öncesi süreçte bir çevre sağlığı planı geliştirmek: Yalova İli Merkez İlçesi’nden bir örnek

Ebru İnal, Songül Acar Vaizoğlu

Laparoskopik histerektominin klinik sonuçları: tek merkez deneyimi

Zeynep ÖZTURK İNAL, Hasan Ali İNAL

Transobturator tape ile tedavi edilen kadın stres inkontinansın tedavisinin ameliyat sonuçları

Mustafa ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet Ferdi KINCI, Ulaş FİDAN

Serum serbest kalsiyumun Dang humması şiddetinin belirleyicisi olarak kullanımı

Jayachandra JAYACHANDRA, Kavya S T, Sphoorti P PAİ, Balakrishna A

Pnömoni tanısıyla değerlendirilen çocuk hastaların kardiyolojik bulguları

Soner Sertan KARA, Ufuk Utku GÜLLÜ, Ali FETTAH

Arkus aortadaki kalsifikasyonların karotis arterin farklı segmentlerindeki kalsifikasyonlarla ilişkisi

Kaan ESEN, Engin KARA, Anıl ÖZGÜR, Feramuz Demir APAYDIN, Arda YILMAZ

İnterlökin-2 promotoru polimorfizmi ile preeklampsi arasındaki ilişki

Özgür TURGUT, Ümit LÜLEYAP, Mehmet Ali ERKOÇ, Perçin PAZARCI, Gülsevinç AY

Akut gastroenterit salgınının mikrobiyolojik değerlendirmesi

Salih MAÇİN, Filiz KAYA, Sibel ERGÜVEN, Yakut AKYÖN

Amfizem tedavisinde farklı volüm küçültücü tedavi metodlarının maliyet analizlerinin tek merkezli karşılaştırması

Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Mahmut KILIÇ, Şener YILDIRIM, Erdoğan ÇETİNKAYA

Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda fleksibl fiberoptik bronkoskopinin tanısal değeri

Ali Özdemir, Dilek Doğruel