Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve/veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan ve Olmayan DEHB Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı çocuk ve ergenlerde Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu (KOKGB) ve/ veya Davranım bozukluğu (DB) eşhastalanımı varlığında veya yokluğunda aile işlevselliğinin değerlendirilmesi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Metod: Çalışmaya, Çocuklar için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu-Türkçe Versiyonu (ÇGDŞŞY-T) ile değerlendirilen 8-16 yaş arası 49 DEHB tanılı çocuk ve ergen ve 48 sağlıklı çocuk ve ergen alındı. Aile işlevselliğini 6 boyutta değerlendiren (problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler) Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ebeveynler tarafından dolduruldu. Bulgular: DEHB tanısı olan çocukların % 34.7" sinde eşhastalanım tespit edildi. En sık KOKGB (% 24.5) eşlik etmekteydi. DEHB" li çocukların ailelerinin, ADÖ" nün problem çözme, rollerin dağılımı, gereken ilgiyi gösterebilme, davranış kontrolü ve genel işlevler alt ölçeklerinden "sağlıksız işlevsellik" seviyesinde yüksek puan aldıkları görüldü. Bunun yanında DEHB grubu ailelerinin problem çözme davranışı ve genel işlevselliği kontrol grubu ailelerine göre anlamlı düzeyde daha zayıftı ve rollerin dağılımı alanında daha fazla güçlükleri vardı. KOKGB ve/ veya DB eşlik eden DEHB" li grubun aileleri, aile işlevselliğini değerlendiren tüm alanlarda "sağlıksız işlevsellik" seviyesinde yüksek puanlara sahipti. Aynı zamanda eşhastalanımı olmayan DEHB grubuna göre, genel işlevsellik ve gereken ilgiyi gösterebilme alanlarında anlamlı oranda daha fazla sorun birdirdiler. Tartışma: Bu çalışmada yazın bilgisi ile uyumlu olarak KOKGB ve/veya DB eşhastalanımı olan ve olmayan DEHB tanılı çocuk ve ergenlerin aileleri ADÖ" de çeşitli alanlarda aile işlevselliğinin bozulduğunu bildirmişlerdir. DEHB" nin tedavisi özellikle KOKGB veya DB eşhastalanımı varlığında, ebeveynlik becerilerinin ve aile işlevselliğinin arttırılmasını hedef alan müdahale yaklaşımlarını içermelidir.

Family Functioning in Attention Deficit Hyperactivity Disorder with or without Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder Comorbidity

Purpose: The purpose of the study was to examine family functioning in attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) and ADHD comorbid with oppositional defiant disorder ( ODD) or conduct disorder ( CD). Method: Forty nine children and adolescents diagnosed with ADHD and forty eight controls (aged 8-16 years) were assesed with Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present and Lifetime Version; Parents completed the McMaster Family Assessment Device (FAD) for family functioning which asseses 6 dimensions of family functioning ( problem solving, communication, behavior control, affective involvement, affective responsiveness, and roles and also includes a general functioning subscale. Results: 34.7 % of the ADHD children had comorbid psychiatric disorders, and the major comorbidity was ODD (24.5 %). ADHD families scored high at the level of "unhealthy functioning " in the problem solving, roles, affective involvement, general functioning, and behavior control subscales of FAD. Besides, problem solving behaviour and general functioning were significantly poorer than control families and they had more difficulties in area of roles. When DEHB was comorbid with ODD or DB, all areas of family functioning as measured by FAD were scored high at the level of "unhealthy functioning ". Additionally, general functioning and affective responsiveness were significantly poorer than ADHD without ODD or DB comorbidity. Discussion: Recent studies revealed that ADHD and especially ADHD comorbid with ODD or DB may disrupt family functioning in many ways. In this study, the families of children and adolescents with ADHD and ADHD comorbid with ODD or DB had poorer family functioning in most of the subscales of FAD. Treatment of children and adolescents diagnosed with ADHD especially comorbid with ODD or DB should include parental treatment and intervention addressing parental skills, and family functioning.

Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birliği, APB (American Psychiatric Association, APA), 2001.

Biederman J. Attention-deficit/hyperactivity disorder:a selective overview. Biol Psychiatry. 2005; 57:1215-20.

Biederman J, Faraone SV. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet. 2005; 366:237-48.

Rutter M, Cox A, Tupling C, Berger M, Yule W. Attainment and adjustment in two geographical areas: vol 1. The prevalence of psychiatric disorders. Br J Psychiatry. 1975; 126:493-509.

Biederman J, Millberger S, Farone S, Kiely K, Guite J, Mick E, Ablon S, Warburton R, Reed E. Familyenvironment risk factors for attention-deficit hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry. 1995;52: 464Biederman J, Faraone SV, Taylor A. Diagnostic continuity between child and adolescent ADHD: finding from a longitudinal clinical sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1998; 37: 305-13.

Cantwell DP, Attention deficit disorder a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996; 35: 978-87.

Scahill L, Schwab-Stone M, Merikangas KR et al. Psychosocial and clinical corraletes of ADHD in a community sample of schoolage children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999; 38:976-84.

Kılıç BG, Şener Ş. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda karşıt olma karşı gelme bozukluğu/davranış bozukluğu eş hastalanımında aile işlevleri ve psikososyal değişkenlerin karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16: 21Ellıs B, Joel NıggJ. Parenting Practices and Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder: New Findings Suggest Partial Specificity of Effects. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry. 2009; 48:146-54.

Gökçen C, Özatalay E, Fettahoğlu EÇ. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların anne babalarında psikolojik belirtiler ve aile işlevselliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2011; 18:95

Pekcanlar A, Turgay A, Miral S ve ark. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve aile işlevleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 1999;6: 99

Bulut I. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Özgüzeliş Matbaası,1990, Ankara.

Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for schoolage children-present and life-time version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1997; 36:980-8.

Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B, Kültür EÇ,Akdemir D,Taner Y. Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi. 2004;11: 109-16.

Cussen A, Sciberras E, Ukoumunne OC, Efron D. Relationship between symptoms of attentiondeficit/hyperactivity disorder and family functioning: a community-based study. Eur J Pediatr. 2012; 171:271-80.

Anastopoulos AD, Sommer JL, Schatz NK. ADHD and family functioning. Current Attention Disorders Reports. 2009;1:167-70.

Johnston C, Mash EJ. Families of children with attention deficit/hyperactivity disorder: review and recommendations for future research. Clin Child Fam Psychol Rev. 2001; 4:183-207.

Breen MJ, Barkley RA. Child psychopathology and parenting stress in girls and boys having attention deficit disorder with hyperactivity. J Pediatr Psychol. 1988;13:265-80.

Pliszka SR, Carlson, CL, Swanson, JM. Anxiety Disorders. ADHD with comorbid disorders: clinical assessment and management. The Guilford Press, New York, 1999; 150-62.

Johnston C. Parent characterictics and parent-child interactions in families of nonproblem children and ADHD children with higher and lower levels of oppositional-defi ant behavior. J Abnorm Child Psychol.1996; 24: 85-104.

Türkbay T, Cögöloğlu A, Cesur G, et al. Evaluation of family functions of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder with and without oppossitional defiant disorder. Türkiye Klinikleri J Psychiatry. 2002; 3: 53-8.

Özcan C, Oflaz F, Türkbay T. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve binişik karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocukların anne babalarının empati düzeylerinin karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2003; 10: 108-14.

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Sebla Gökçe İmren Recep T ayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği RİZE e-mail: seblagokce@yahoo.com geliş tarihi/received :24.09.2012 kabul tarihi/accepted:,17.10.2012

16403 8715

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Miksoid Leiomyosarkoma

Carlo PAFUMİ, Maria Cristina TEODORO, Alfio D'AGATİ, İlaria MARİLLİ, Gianluca LEANZA, Vito LEANZA

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Hastalık Algısı ve Depresyon

Yücel UYSAL, Ersin AKPINAR

İntraabdominal Kriptorşidizmle Bağlantılı Splenogonadal Füzyonun Laparoskopik Tanı ve Tedavisi

Bakhtiyar HÜSEYNOV, Deniz ABAT, Şeyda ERDOĞAN, Yıldırım BAYAZIT

Hipertansif Hastalara Uygulanan Farklı Tedavi Metodlarının Apelin (AP) ve Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Serum Konsantrasyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Faisal Gh. AL-RUBAYE

Diyabet İndüklenmiş Sıçan Aortası ATP\'ye Duyarlı Potasyum Kanallarının, Kir 6.1 ve Kir 6.2, Pulslu Manyetik Alan Tedavisi ile Regülasyonu

Mehmet Bertan YILMAZ, İşıl ÖCAL, Eylül AKBAL, Tufan MERT, Turan TUFAN, Gamze CÖMERTPAY, Nermin Seda ILGAZ, Özgür TURGUT, İnayet Nur USLU

177 Opere İntrakranial Meningiom Olgusunun Histopatolojik Özelliklerinin Analizi

Güner MENEKŞE, Yurdal GEZERCAN, Tuncay ATEŞ, Kerem Mazhar ÖZSOY, Ali İhsan ÖKTEN, Pelin DEMİRTÜRK, Fulya ADAMHASAN, Ebru GÜZEL, Aslan GÜZEL

Sol Ventrikül Psödoanevrizması Olarak Algılanan Sol Akciğer Kitlesi

Uğur GÖÇEN

Ektima Gangrenosumlu Psödomonas Sepsisinde görülen Fasial Sinir Paralizisi

Süleyman ÖZDEMİR, Orhan GÖRGÜLÜ, Nurşah ÖZDEMİR, Özgür SÜRMELİOĞLU, Yücel AKBAŞ, Mehmet TURGUT, Melek YOZCU

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Postüral Denge ve Düşme Riskinin Değerlendirilmesi

Ahmet İNANIR, Sevil OKAN, Behçet FİLİZ

Zorunlu Pozisyon Değişikliği ile Miksiyon: Dev Mesane Taşı

Tufan ÇİÇEK, Okan İSTANBULLUOĞLU, Murat GÖNEN, Bülent ÖZTÜRK, İlteriş TEKİN