Acil Anabilim Dalına Travma Sonrası Kabul Edilen Geriatrik Hastaların İleriye Dönük Analizi

Amaç: Bu çalışma, eğitim araştırma hastanesinin acil bölümüne giriş yapan geriatrik travma hastalarının demografik karakteristiklerini, travma nedenlerini, fizik muayene bulgularını, kırıkların varlığını ve sonuç statülerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Materyal ve Metod: Bu çalışma, 1 Eylül 2011-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında acil bölümüne giriş yapmış travmalı 65 yaş üstü hastaları içermektedir. Acil bölümünde ki hastaların travma nedenleri, fizik muayene bulguları ve sonuç statülerinin yanı sıra yaş, cinsiyet, başvuru tarihi gibi demografik karakteristikleri de değerlendirilmiştir. Çalışma prospektif olarak yapıldı. Elde edilen dataların istatistik analizleri için SPSS V.20 programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 74 (%42,28)"ü erkek, 101 (%57,72)"i kadın olmak üzere 175 kişi dahil edildi. Kadın hastaların yaş ortalaması 76.10 ± 7.353 iken erkek hastaların yaş ortalaması 75.01 ± 6.557 idi. Her 2 cinsiyette de en yaygın travma nedeni; düşmelerdi. Bu oran kadın hastalarda %91,1 iken erkek hastalarda %8,9"du. Kadın hastaların %40,6"sı, erkek hastaların ise %27"si herhangi bir travma nedeni olmadan önce hastaneye baş vurdu. Her iki cinsiyette de vücut lokalizasyonuna göre en yaygın travma; ekstremite travmasıydı. Bu oran kadınlarda %51,5, erkeklerde ise %56,8 olarak bulundu. Kadın hastaların 30"unda (%29,7) ve erkek hastaların 13"ünde (%17,6) bacak kırığı vardı. Tüm hastaların %78,3"ü acil bölümünden taburcu edildi, %21,7"si ise hastanede yatmaya devam etti. Acil bölümünde hastaların hiç biri ölmedi ve başka bir kuruma sevk edilmedi. Hastanede yatan toplam 38 hastanın 32"si taburcu edildi, 2"si başka bir kuruma sevk edildi ve 4"ü öldü. Hastanede yatan 38 hastanın 26"sı cerrahi müdahaleye maruz kaldı ki bunların 20"si ortopedik ameliyatlardı. Sonuç: Geriatrik travmaların çoğu trafik kazaları ve yüksekten düşmeler sonucu meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar yaşlı kişilerde ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olabilir. Bu problemler, bakıcılara ve aile bireylerine iyi bir eğitim ve gerekli bilgiler verilerek önemli derecede önlenebilir.
Anahtar Kelimeler:

Acil servis, geriatrik, travma.

Prospective Analysis of Geriatric Patients Admitted to Emergency Department With Trauma

Objective: The aim of this study is to reveal the demographic characteristics, causes of trauma, physical examination findings, the presence of fractures and the status of the outcome of the geriatric trauma patients admitted to the emergency department of an educational research hospital. Material and Methods: This study covers all the cases over 65 years who were admitted to emergency department with trauma between September 1 2011-31 August 2012. The demographic characteristics of the patients such as, age, gender, date of application and as well as the causes of trauma, physical examination findings and outcome situation in the emergency department were evaluated. The study was performed prospectively. SPSS V.20 was used for statistical analysis of the data obtained. Results: Total 175 patients were included to the study, 74 were male (42.28%) and 101 were female (57.72%). The mean age of male patients were 75.01 ± 6.557 while the mean age of female patients were 76.10 ± 7.353. The most common cause of trauma in both gender was falls. This rate was 91.1% in female and 8.9% in male patients. 40.6% of the female patients and 27% of the male patients were admitted to the hospital before because of any trauma. The most common form of trauma according to exposed body localization in both gender was extremity traumas. It was seen in 51.5% of the females and 56.8% of the males. 30 female patients (29.7%) and 13 male patients (17.6%) had fracture in limbs. 78.3% of all patients were discharged from the emergency department and 21.7% of the patients were hospitalised. None of the patients were died in emergency department and none of the patients were referred to another institution from the emergency department. Total 38 patients were hospitalised, 32 of them were discharged, 2 of them were referred to another institution, and 4 of them were died. 26 of 38 hospitalised patients had undergone surgery while 20 of them were orthopedic surgeries. Conclusions: Most of the geriatric trauma patients constitute of traffic accidents and falls from height. These injuries can lead to serious morbidity and mortality in elderly people, and these problems can be prevented significantly by giving information and education to family members and caregivers in terms of preventive measures.

Kaynakça

Abdulhayoğlu E. Erişkin acile başvuran geriatrik travma olgularının analizi. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara. 2011

World Health Organization web site, Available at: http://www.int/country/tur/en Accessed.: 2005; 30.

Ferrera PC, Bartfield JM, D’Andrea CC. Outcomes of admitted geriatric trauma victims. Am J Emerg Med. 2000; 18: 575–80.

Mert E . Geriatrik hastaların acil servis kullanımı. Turkish Journal of Geriatrics. 2006 ;9:70-4.

Ünsal A, Çevik AA, Metintaş S, Arslantaş D, İnan OÇ. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. Turkish Journal of Geriatrics. 2003; 6:83-8.

Fama F, Murabito LM, Villari SA, Bramanti CC. Traumatic injury in elderly: outcome emergency care unit. BMC Geriatrics. 2010; 1: 1471-2318.

McGwin G, May KA, Melton SM, Reiff AD, Rue LW. Recurrent trauma in elderly patient. Arch. Surg. 2001; 136: 197-203.

Demaria EJ, Kenney PR, Merriam MA, Cassanova LA, Gann DS. Survival after trauma in geriatric patients. Ann. Surg. 1987; 738-43.

Yeo YYC, LeeSK, Lim CY, Quek LS, Ool SBS. A Review of Elderly İnjuries Seen in a Singapore Emergency Department. Singapore Med J. 2009; 50: 2

Gökçe Kutsal Y, Yorgancı K, Kadıoğlu N. Yaşlıda Travma. İçinde: Travma. Eds:. Doğan R, Taştepe Aİ, Liman TŞ, 1.Baskı, MN Medikal &Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara. 2006; 789-802.

Atilla ÖD, Tür FÇ, Aksay E, Doğan T, Eyler Y, Akın Ş. Geriatrik Künt Travma Hastalıklarının Klinik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2012; 12:123-8.

Aktaş C, Eren ŞH, Eryılmaz M. Altmış Beş Yaş ve Üstü Travmalı Hastalarda Yandaş Hastalık ve İlaç Kullanımının Travma Üzerine Etkileri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2008; 14:313-7.

Akoğlu H, Denizbaşı A,Ünlüer E, Güneysel Ö, Onur Ö. Marmara Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Travma Hastalarının Demografik Özellikleri. Marmara Medical Journal. 2005; 18:113

Gül M. Epidemiological analysis of trauma cases applying to emergency department, Selçuk üniv. Tıp fakültesi dergisi. 2003; 19:33-6.

Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İH. Geriatrik Yaş Grubu ve Adli Travmalar. Türk Geriatrik Dergisi. 2011; 14:193-8.

İlçe AÖ, İlçe AC, Dıramalı A. Yaşlılarda ev kazalarının önlenmesi ve ev kazalarının önlenmesine yönelik iç mekan çözümlemeleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi. 2007; 1

Güneytepe Üİ, Aydın ŞA, Gökgöz Ş, Özgüç H, Ocakoğlu G, Aktaş H. Yaşlı Travma Olgularında Mortaliteye Etki Eden Faktörler ve Skorlama Sistemleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008; 34:15-9. Bilgin NG, Mert E

. Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri. Türk Geriatrik Dergisi. 2005; 8:107-10.

Özşaker E, Korkmaz FD, Dölek M. Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastaların Bireysel Özelliklerinin ve Başvuru Nedenlerinin İncelenmesi. Türk Geriatrik Dergisi. 2011; 14:128-34.

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Akkan Avci Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ADANA e-mail: drakkanavci@gmail.com geliş tarihi/received :05.05.2013 kabul tarihi/accepted:31.05.2013

28784 16927

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ventrikülit Tanısı Alan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi

Ferda ÖZLÜ, Hacer YAPİCİOGLU, Kenan OZCAN, Nejat NARLI, Mehmet SATAR

Böbrek Taşı Olgularında Tam Tüpsüz Perkütan Nefrolitotomi Uygulaması

Musa EKİCİ, İsmail NALBANT, Hasan Nedim Göksel GÖKTUĞ, Ufuk ÖZTÜRK, Nevzat Can ŞENER, Abdurrahim İMAMOĞLU

Multipl Sleep Latans Test Periyotlarının Değeri ve Klinik Korelasyonu

İbrahim ÖZTURA, Ahmet Turan EVLİCE, Barış BAKLAN

Laküner İnmeler: Bir Kurumun Deneyimleri

Osama Shukir Muhammed AMİN

Fahr hastalığı: Bir olgu serisi

Osama Shukir Muhammed AMİN

Çocuklarda Çeşitli Malign Hastalıklarda Serumdaki Bakır, Çinko ve Magnezyum Seviyeleri

Atila TANYELİ, Levent KAYRIN, Yurdanur KILINÇ, Gülay SEZGİN, Ayşe Ekizer ÖZKAN, Defne Ay TUNCEL, İbrahim BAYRAM, Serhan KÜPELİ

Glutarik Asidüri Tip 1 de Yeni Bir Mutasyon Tanımlanan Olgu Sunumu

Nilgün Uyduran ÜNAL, Deniz KÖR, Didem YÜCEL, Gülen Gül MERT, Neslihan Önenli MUNGAN

Bipolar Bozukluk-Multiple Skleroz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Necla KESKİN, Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM, Ahmet Turan EVLİCE

Künt gögüs travmasından sonra kardiyak kontüzyon elektrokardiyografik görüntülemenin önemi: Olgu sunumları

Keziban Uçar KARABULUT, Hüseyin NARCI, Başar CANDER, Mehmet GÜL, Çetin DUMAN

Duchenne Müsküler Distrofi ve Gilbert"s Sendromu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Faruk İNCECİK, Özlem M. HERGÜNER, Gülen MERT, Özden HOROZ, Şakir ALTUNBAŞAK