KURUMLAR VE EVRİM: VEBLEN’DEN HODGSON’A EVRİMCİ İKTİSAT METODOLOJİSİ

Öz 1980 sonrası dönemde evrimci iktisat yükselişe geçmiş ve ana akım iktisadı tek başına değiştirme gücü vurgulanmıştır. Fakat evrimci iktisadın ne olduğuna yönelik disiplin içinde bir anlaşmazlık ve karışıklık mevcuttur. Bu karışıklığa bağlı olarak evrimci iktisat disiplinde altı farklı yaklaşımla ifade edilmektedir. Bu çalışma ise Veblen’e atıfla gelişen ve 1980’lerden günümüze Hodgson tarafından güçlü bir şekilde sürdürülen evrimci-kurumsal iktisatla ilgilidir. Hodgson, iktisadın etkin bir sosyal bilim olabilmesi için Veblen’in düşüncelerini ve Veblen’le bağlantılı Darwinizmi benimsemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu öneri Veblen’in post-Darwinist iktisat önerisini genelleştirilmiş Darwinizm olarak sunmaktadır.  Hodgson’ın Veblen’e yaslanarak geliştirdiği genelleştirişmiş Darwinizm önerisi, fizik özelinde başlayan iktisattaki bitmeyen doğa bilimi arayışının heterodoks iktisatta da güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu göstermektedir. Burada yapılan veya yapılmak istenen doğacılık temelinde bir sosyal teori inşasıdır. 19. yüzyıl düşünsel kodlarına bir dönüş çağrısıdır. Özelde evrimci düşünce ve genelde de doğacılık düşüncesi 19. yüzyıl düşünsel koşullarına gömülüdür. Dolayısıyla günümüzde evrimci iktisadın yükselişi, bir taraftan 19. yüzyıldakine benzer şekilde hem doğa biliminde hem de sosyal bilim de tek geçerli bilim metodolojisi ve hatta metodoloji olmanın ötesinde ontoloji teklifini içerirken diğer taraftan Batı düşüncesinin doğalcılık ve bilimcilik şeklinde tekrar örgütlendiğini göstermektedir.

Kaynakça

Aldrich, H. E., Hodgson, G. M., Hull, D. L., Knudson, T., Mokyr, J. ve Vanberg, V. J. (2008), In Defence of Generalized Darwinism, J Evol Econ, 18, pp. 577–596.

Boettke, P. J. (1989), Evolution and Economics: Austrians as Institutionalist, Research in the History of Economic Thought and Methodology, 6, pp. 73-89.

Colander, D. (2000), The Death of Neoclasical Economics, Journal of the History of Economic Thought, 22 (2), pp. 127-143.

Colander, D., Holt, R.P.F. ve Rosser, J.B. (2004), The Changing Face of Mainstream Economics, Review of Political Economy, 16 (4), pp. 485-499.

Davis, J. B. (2006), The Turn in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism?, Journal of Institutional Economics, 2 (1), pp. 1–20.

Davis, J. B. (2008), The Turn in Recent Economics and Return of Ortodoxy, Cambridge Journal of Economics, 32, pp. 359-366.

Dosi, G. and Nelson, R. R. (1994), An Introduction to Evolutionary Theories in Economics, J. Evol. Econ., 4, pp. 153-172.

Güzel, C. ve Özel, H. (2011), İktisat ve Sosyal Teoride Evrim Düşüncesi, Amme İdaresi Dergisi, 44 (3), ss. 1-26.

Habermas, J. (2009), Doğacılık ve Din Arasında Felsefi Denemeler, (çev. A. Nalbant), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Hayek, F. A. (1992), The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, London: Routledge

Hayek, F. A. (1994), Kanun, Yasama Faaliyeti ve Özgürlük: Kurallar ve Düzen (1. Cilt), (çev. A. Yayla), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Hodgson, G. M. (1992), Thorstein Veblen and post-Darwinian Economics, Cambridge Journal of Economics, 16 (3), pp. 285-301.

Hodgson, G. M. (1996), The Challenge of Evolutionary Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 152 (4), pp. 697-706.

Hodgson, G. M. (1997), The Evolutionary and non-Darwinian Economics of Joseph Schumpter, J. Evol. Econ., 7, pp. 131-145.

Hodgson, G. M. (1998), On the Evolution of Thorstein Veblen’s Evolutionary Economics, Cambridge Joumal of Economics, 22, pp. 415-431.

Hodgson, G. M. (2002), Darwinism in Economics: from Analogy to Ontology, J. Evol. Econ., 12, pp. 259-281.

Hodgson, G. M. (2003), Darwinism and Institutional Economics, Journal of Economic Issues, 37 (1), pp. 85-9

Hodgson, G. M. (2004a), The Evolution of Institutional Economics Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism, London: Routlege.

Hodgson, G. M. (2004b), Veblen and Darwinism, International Review of Sociology, 14 (3), 343-361.

Hodgson, G. M. and Knudsen, T. (2006), Why We Need a Generalized Darwinism, and Why Generalized Darwinism is Not Enough, Journal of Economic Behavior & Organization, 61, pp. 1-19.

Hodgson, G. M. (2007a), Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream?, Evol. Inst. Econ. Rev., 4 (1): 7–25.

Hodgson, G. M. (2007b), The Revival of Veblenian Institutional Economics, Journal of Economic Issues, 41 (2), pp. 325-340.

Hodgson, G. M. (2008), How Veblen Generalized Darwinism, Journal of Economic Issues, 42 (2), pp. 399-405.

Hodgson, G. M. and Knudsen, T. (2012), Generalized Darwinism and Evolutionary Economics: From Ontology to Theory, Biol Theory, 6, pp. 326-337.

Jennings, A. and W. Waller (1994). “Evolutionary Economics and Cultural Hermeneutics: Veblen, Cultural Relativism, and Blind Drift”, Journal of Economic Issues, 28 (4), pp. 997-1030.

Lazear, E. P. (2000), Economic Imperialism, The Quarterly Journal of Economics, 115 (1), pp. 99-146.

Mirowski, P. (1984), Physics and the ‘Marginalist Revolution’, Cambridge Journal of Economics, 8, pp. 361-379.

Mirowski, P. (1987), the Philosophical Bases of Instituonalist Economics, Journal of Economic Issues, 21(3), pp. 1001-1038.

Mirowski, P. (2002), Machine Dreams Economics Becomes a Cyborg Science, Cambridge: Cambridge University Press.

Nelson, R. R. and Winter, S. G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge: The Belknap Press.

Nelson, R. R. and Winter, S. G. (2002), Evolutionary Theorizing in Economics, Journal of Economic Perspectives, 16 (2), pp. 23-46.

Özel, H. (2011), Evrimsel İktisat: Yöntem Bilgisi İlkeleri, (Der.), E. Eren-M. Sarfati, İktisatta Yeni Yaklaşımlar içinde, (ss. 135-162), İstanbul: İletişim Yayınları.

Poirot, C. (2007), How Can Institutional Economics be an Evolutionary Science?, Journal of Economic Issues, 41 (1), pp. 155-179.

Rutherford, M. (1998), Veblen’s Evolutionary Programme: A Promise Unfulfilled, Cambridge Journal of Economics, 22, pp. 463-477.

Schumpeter, J. A. (2006 [1954]), History of Economic Analysis, Great Britain: Taylor & Francis.

Veblen, T. B. (2011 [1908]), The Evolution of the Scientific Point of View, (Ed.), C. Camic ve G. M. Hodgson, in Essential Writings of Thorstein Veblen, (pp. 478-492), London: Routledge.

Veblen, T. B. (2017 [1898]), İktisat Neden Evrimsel Bir Bilim Değildir?, (Der.), E. Kırmızıaltın, Seçilmiş Makaleler içinde, (ss. 71-93), Ankara: Heretik Yayınları.

Witt, U. (2008), What is Specific about Evolutionary Economics?, J Evol Econ., 18, pp. 547-575.

Yılmaz, F. (2007), Avrupa’da Kurumsal İktisat: G.M. Hodgson Örneği, (Der.), E. Özveren, Kurumsal İktisat içinde, (ss. 93-142), Ankara: İmge Kitabevi.

Yılmaz, F. (2018), Kurumsal İktisat: İktisat ile Sosyolojinin Sınırlarında Bir Tarih, (Der.), A. A. Eren-E. Kırmızıaltın, İktisat Sosyolojisi içinde, (ss. 223-251), Ankara: Heretik Yayınları.