DRAMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin drama dersini nasıl işlediklerini ve bu dersi işlerken karşılaştıkları güçlükler ve eksikliklerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın ili merkezindeki dört ilkokulda bulunan on öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi, yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen nitel veriler Microsoft Word ortamında yazılarak, elde edilen metin satır satır okuma tekniği ile okunduktan sonra, önce kodlamalar yapılmış ve bu aşama sonucunda temalar ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin yarısı bu dersle ilgili herhangi bir eğitim almamıştır, drama dersiyle ilgili kaynak yetersizliği dikkat çekici boyuttadır, drama dersinin işleneceği özel bir sınıf ihtiyacı bulunmaktadır, derslerin amacına uygun olarak işlenmediği belirlenmiştir, öğretmenlerin çoğunluğu bu dersi işlerken kendilerini yetersiz hissettiklerini vurgulamışlardır, ayrıca drama dersinin öğrencilerin sosyalleşmelerinde ve kendilerine güven duymalarında olumlu katkıları olduğu sonucuna varılmıştır

Teachers' Views About Drama Course

The aim of this study is to put forth how classrom teachers teach drama and the difficulties and drawbacks they face in the lesson. This study is a qualitative research. The universe of the study consists of teachers working in elementary schools in the city center of Aydın. Sub-structured interview form was used as data gathering technique and teachers were interviewed using these forms. All ten teachers were interviewed. Qualitative data gained from the sub-structured interview forms was written in Microsoft Word for each teacher seperately. The text created was read line by line. First, they were coded and as a result of this stage, themes and categories were created. The results of the study show that half of the teachers included in the study have had no training on this course, there are not enough resources about the drama course, there is not a specially designed classroom for the course, the lessons are not given considering the objectives of the course, teachers report that they feel inadequate while giving the lesson, there are some inadequacies because of the curriculum. In addition, it is concluded that drama course does nothelp students become social and believe in themselves

Kaynakça

Adıgüzel, Ö.(2002). Ankara’da drama öğretmenlerinin/liderlerinin çeşitli boyutları ile yaşadıkları sorunlar. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. Bildiriler-Tartışmalar- Atölye Çalışmaları. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları, S:23-28.

Akfırat, F.Ö. (2004). Yaratıcı dramanın işitme engellilerin sosyal becerilerinin gelişimine etkisi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Apple, M.W. (2006). Eğitim ve iktidar. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Bal, H. (1991). 1924 raporunun türk eğitimine etkileri ve j. Dewey’in eğitim felsefesi. İstanbul: Aydınlar Matbaası

Başçı, Z ve Gündoğdu, K. (2011) Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: atatürk üniversitesi örneği. Elementary Education Online, 10(2), 454-467.

Bilton, T., Bonnett, K., Jones, P., Lawson, T, Skinner, D. Stanwort, M. &' Webster, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Siyasal Kitabevi.

Bloom, S. B. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Brewer, J.A. (2007). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades (Sixth Edition). Boston-U.S.A.: Pearson Education, Inc.

Can Yaşar, M. ve Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,22, 70 – 90.

Çam, F., Özay, E., Özkan, E. ve Taşğın, E. (2007). Okul öncesi öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin drama yöntem bilgisi ve uygulanması hakkındaki görüşleri. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Fosnot, C.T. (2007). Oluşturmacılık, teori, perspektifler ve uygulama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Glaser, B. & Strauss, A.L. (1967). Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Adline.

Göncüoğlu, Ö. G. (2010). 6.sınıf sosyal bilgiler dersi demokrasinin serüveni ünitesinin öğretiminde drama ve işbirlikli öğretim yöntemlerinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Gürol, A. (2003). Okul öncesi öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramanın uygulanmasına ilişkin görüşler. Milli Eğitim Dergisi, 158.

Hern, M. (2008). Alternatif eğitim, hayatımızın okulsuzlaştırılması. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dewey, M. L. (1994). Combining literatur with drama PG 9, 2-54. Californi.

Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155

Karaömerlioğlu, L. (2010). Okul öncesi eğitimde doğaçlama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kavak, N. (2004). Lise ii. Sınıf öğrencilerini çözünmeme konusundaki kavramsal başarı ve algılamalarına, ilgi ve tutumlarına yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına dayalı rol oynama öğretim yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kırmızı, F.S. (2007). Yaratıcı drama yönteminin okuduğunu anlama başarısına etkisi ve yönteme Ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim Araştırmaları, 29. ISSN 1302-597X. s. 59-71., Aralık.

McLaren, P. (2007). Kapitalistler ve işgalciler, imparatorluğa karşı eleştirel bir pedagoji. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Nietzsche, F. (2006). İnsan çoğul ve tek başına. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Schuck, D.H. (2009). Öğrenme teorileri, eğitimsel bir bakışla. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A.( 2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Uzuner Yurt, S ve Eyüp, B. (2012) Sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde drama etkinliklerine yer verme durumlarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 7-20.

Üstündağ, T. (1997).Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Üstündağ, T. (2002). İlköğretim programlarında eleştirel düşünme becerileri ve yaratıcı drama". Ilköğretimde. Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. Fersa Matbaacılık, s: 29-40.Ankara:

Vural R.A. ,Çengel M. ,Kesici A.E. ,Güreş G. (2006). How drama effects students? Perceptions of ethical values?: friendship, truth and lie, fair, conflict resolution. Oral presentation. International Conference, Education and Values In The Balkan Countries. Romanya: Bükreş.