Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerini Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Öz Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin yazmastratejilerini kullanma durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir.Araştırma Trabzon ili merkez ilkokullarında çalışan ve amaçlı örneklemeyöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 25 sınıf öğretmeniile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizive yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanınverileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Görüşmelerdeöğretmenlerin yazma stratejilerini kullanma düzeylerini belirlemeye yardımcıolacak toplam 8 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Görüşme sonunda elde edilenveriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırmada elde edilensonuçlar ışığında, sınıf öğretmenlerinin günlük hayatlarında yazı yazmayayeterince zaman ayırmadıkları ve yazma stratejilerini kullanma düzeylerininoldukça düşük olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Sınıf öğretmenleri, yazma

Kaynakça

KAYNAKÇA