Sosyal Bilgiler Dersinde Algılanan Anne-Baba Ve Öğretmen Akademik Katılımının Öğrencilerin Akademik Benlik Kavramlarına ve Sosyal Bilgiler Dersine Bağlılıklarına Etkisi

Öz Bu çalışmada,sosyal bilgiler dersinde algılanan anne-baba ve öğretmen akademik katılımınınöğrencilerin sosyal bilgiler akademik benlik kavramlarına ve bu derse olanbağlılıklarına etkisi incelenmiştir. Veriler Edirne’de bulunan üç ilkokul ve üçortaokuldan olmak üzere toplam 501 öğrenciden 2015-2016 eğitim-öğretim yılındatoplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal bilgiler dersinde kızöğrenciler erkeklere göre daha fazla anne-baba akademik desteği algılamakta vesosyal bilgiler dersine daha fazla bağlılık göstermektedirler. İlkokulöğrencileri ortaokul öğrencilerine göre sosyal bilgiler dersinde daha fazlaanne-baba ve öğretmen akademik katılımı algılamaktadırlar, daha olumlu sosyalbilgiler akademik benlik kavramına sahiptirler ve sosyal bilgiler dersine dahafazla bağlılık göstermektedirler. Ayrıca, okul düzeyi, sosyal bilgiler dersindealgılanan anne-baba akademik izleme ve öğretmen akademik destek düzeyi öğrencilerinsosyal bilgiler akademik benlik kavramlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır.Benzer şekilde, cinsiyet, okul düzeyi, sosyal bilgiler akademik benlik kavramı,sosyal bilgiler dersinde algılanan anne-baba akademik izleme, öğretmen akademikizleme ve öğretmen akademik destek düzeyleri öğrencilerin sosyal bilgilerdersine bağlılık düzeylerini anlamlı düzeyde yordamaktadır.

Kaynakça

KAYNAKÇA

92561 22958

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRK ÖĞRENCİLER ARASINDA KARŞILAŞILAN İNGİLİZCE KELİME BİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ ZORLUKLARI: BİR TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN VAKA ÇALIŞMASI

Hakan AYDOĞAN

KKTC’de Genel Ve Mesleki Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Mustafa SEKBAN, İbrahim Alper KÖSE

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Gürcü ERDAMAR, Özden DEMİRKAN, Gülçin SARAÇOĞLU, Gülgün ALPAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL YAPISINA İLİŞKİN TANILAYICI BİR ÇALIŞMA

Pelin AKSÜT, Mehmet BAHAR

Müzik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Piyano Dersinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümüne Olan Etkilerinin İncelenmesi

Elif GÜVEN

Coğrafya Konularının Öğretilmesinde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Servet ÖZÜNAL

Sınıf İklimi Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarina Ve Başarilarina Etkileri

Şefik KARTAL, Ramazan ÖZBEK

Felsefe Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Farklı Taksonomiler Bağlamında İncelenmesi

Serkan ÜNSAL, Fahrettin KORKMAZ

Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Fuat KORKMAZER, Ali AKSOY